Apple upg­ra­des sú na to, aby sme si stále kupo­vali nové iPhony

Rudolf Nečas / 13. júla 2016 / Tools a produktivita

Exis­tuje už aj petí­cia proti soft­vé­ro­vým aktu­ali­zá­ciám.

Apple už roky sabo­tuje zaria­de­nia so soft­vé­ro­vými “aktu­ali­zá­ciami”, ktoré spo­ma­lia každý iPhone a iPad s výnim­kou úplne naj­nov­šieho modelu. Je to stra­té­gia s náz­vom plá­no­vané zasta­rá­va­nie, a tiež jeden zo spô­so­bov, vďaka kto­rému sú Apple a ďalší výrob­co­via miniap­li­ká­cií stále tak zazo­baní, zatiaľ čo pla­néta a všetci ostatní pla­tia,” píše sa na stránke SumO­fUs, čo je sku­pina spot­re­bi­te­ľov, kto­rej cie­ľom je zasta­viť kor­po­rá­cie pri činoch namie­re­ných proti zákaz­ní­kom.

249ee3b4_DSCF5571.xxxlarge_2x

foto: popsugar.com

Nedávno spus­tili petí­ciu pre zachránu star­ších iPho­nov a iPa­dov. Majú už viac ako 150 tisíc pod­pi­sov, ale zdá sa, že nie­ktoré z ich cie­ľov môžu byť tro­chu zavá­dza­júce.

V petí­cií sa tiež píše, že ak máš iPhone alebo iPad kúpený pred dvomi rokmi, mal by si igno­ro­vať aktu­ali­zá­ciu na iOS 10. Pre­tože po nej bude tvoje zaria­de­nie spo­ma­lené a zlé, čím ťa Apple donúti kúpiť si novší model.

Ale Apple robí vcelku neuve­ri­teľnú prácu s pris­pô­so­bo­va­ním ich aktu­ali­zá­cií, aby zahŕňali aj star­šie zaria­de­nia. Majú ten­den­ciu pod­po­ro­vať iPhone a iPad oveľa dlh­šie než väč­šina výrob­cov zaria­dení s Andro­idom.

apple-iphone-vs-android-drunk-fight-970-80

foto: techradar.com

Každý by bol rád keby jeho obľú­bené zaria­de­nie vydrží večne, ale tech­no­ló­gia kráča stále dopredu. Aj keď sa môžeš poze­rať na star­šie tech­no­ló­gie cez ružové oku­liare, tak­mer v kaž­dom prí­pade je to nov­šie lep­šie, men­šie, rých­lej­šie, ener­ge­ticky účin­nej­šie a tak ďalej. Ale pokroku môžeš kľudne odo­lá­vať ak chceš.

Ale tech­no­ló­gia smart­fó­nov, rov­nako ako soft­vér a apli­ká­cie, ktoré na nich bežia sa za poslednú dobu dosť zme­nila. Od pred­sta­ve­nia prvého iPhonu neprešlo ani 10 rokov a dnes s našimi tele­fónmi doká­žeme to, čo bolo pred desia­timi rokmi len sci-fi. 

SumO­fUs tiež hanobí elek­tro­nický odpad vytvá­raný tým, ako ľudia zba­vujú svo­jich sta­rých zaria­dení, ale to naozaj platí len v prí­pade, že je starý prí­stroj len nie­kde poho­dený a sadá naň prach — alebo v hor­šom prí­pade je nesprávne zlik­vi­do­vaný. A recyk­lačné prog­ramy na staré tele­fóny má predsa už aj veľa ope­rá­to­rov. Či už je starý prí­stroj pre­daný ako pou­žité zaria­de­nie alebo recyk­lo­vaný — obe z týchto mož­ností sú lep­šie ako keby trčal nie­kde na skládke. A táto zod­po­ved­nosť padá na spot­re­bi­te­ľov, nie na samotný Apple.

140714_EM_DumpCellProvider_1

foto: time.com

Ale späť k petí­cií. Mohol by Apple robiť lep­šiu prácu pri vydá­vaní aktu­ali­zá­cií pre star­šie zaria­de­nia? Možno… Mohli by obme­dziť aktu­ali­zá­cie pre star­šie zaria­de­nia, ktoré ich možno nemôžu správne pod­po­ro­vať? Iste… Ale pod­sta­tou biz­nisu je predsa zisk. Nie­ktorí ľudia si mys­lia, že firmy ako Apple majú prí­liš veľkú moc vo svo­jich odbo­roch, ale túto moc dosiahli tým, že pre­dá­vajú výrobky, ktoré ľudia chcú kupo­vať. iPhony sú stále veľmi popu­lárne a pri začiatku pre­daja nového modelu vždy pred obchodmi čakajú zástupy zákaz­ní­kov.

Samotná petí­cia oči­vidne oslo­vila dosť ľudí, keďže už má cez 150 000 pod­pi­sov. A ak máš pocit, že Apple sa novými aktu­ali­zá­ciami snaží čo naj­viac spo­ma­liť tvoj iPhone, môžeš sa k nej pri­dať. Ale vážne sa tak deje? Kľudne napíš svoju skú­se­nosť.

boss-fight-stock-photos-free-high-resolution-images-photography-women-woman-iphone

foto: bossfight.co 

zdroj: actions.sumofus.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: responsivemts.com

Pridať komentár (0)