Auto­mo­bi­lový start-up nuTo­nomy chce mať taxíky bez vodi­čov

Linda Cebrová / 12. apríla 2016 / Startupy

Tím ľudí z Cam­bridge a Sin­ga­puru sa roz­hodli začať tvo­riť budúc­nosť. Svo­jim nápa­dom si zís­kali veľké firmy, ako je Jaguár a Land Rover. Ich auto­nómne taxíky sa budú tes­to­vať aj v Európe.

Mladá firma nuTo­nomy by v najb­liž­šom čase chcela otvo­riť taxis­lužbu s auto­nóm­nymi taxíkmi, ktoré by nepot­re­bo­vali fyzicky prí­tom­ných vodi­čov. Skú­šobný test by sa mal konať v Sin­ga­pure. Plá­nujú nasa­diť vyše 100 vozi­diel, ktoré budú moni­to­ro­vať a ďalej zdo­ko­na­ľo­vať. Ak vozidlá prejdú všet­kými tes­tami, tím nuTo­nomy chce so svo­jou taxis­luž­bou expan­do­vať aj do ďal­ších sve­to­vých veľ­ko­miest aj v Európe.

SMART-FM-hi-res-8-v21

foto: itu150.org

Prvé testy pred nasa­de­ním do reál­nej pre­mávky majú už vozidlá za sebou.Tieto skúšky boli úspešné. Aj preto má tento nový druh taxis­lužby veľkú šancu uspieť. Zdá sa reálne, že úrady povo­lia ich autá v uli­ciach Sin­ga­puru. Za touto fir­mou stojí mimo iného aj pro­fe­sor aero­nau­tiky a koz­mo­nau­tiky na vyhlá­se­nej uni­ver­zite MIT, Emi­lio Fraz­zoli. Start-upu sa pred nie­koľ­kými týžd­ňami poda­rilo zís­kať inves­tí­ciu vo výške 3,6 mili­óna dolá­rov na kto­rej sa podiela aj inves­tičná diví­zia Sam­sungu — Sam­sung Ven­ture.

” Vízia NuTo­nomy spo­číva v tom, že chce svetu uká­zať to naj­chyt­rej­šie auto­nómne vozidlo s tým naj­pok­ro­či­lej­ším soft­wa­rom. Vďaka využi­tiu pokro­či­lých tech­no­ló­gií z koz­mic­kého prie­myslu vytvo­ríme auto­nómne auto, ktoré je bez­pečné, sebaisté a jazdí ako reálny člo­vek. Ak nie aj lep­šie..” — vyjad­ril sa gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Karl Lang­nemma v tla­čo­vej správe

nuuu2

foto: nutonomy.com

Fraz­zoli tiež pove­dal, že vozidlá spo­loč­nosti nuTo­nomy pou­ží­vajú k ovlá­da­niu prvky, ktoré sa využí­vajú aj na dro­noch ame­ric­kej armády. Na moni­to­ro­va­nie oko­li­tého pro­stre­dia budú taxíky budúc­nosti pou­ží­vať lase­rovú tech­no­ló­giu LIDAR. Pro­fe­sor tak­tiež vyvrá­til obavy z toho, že by takto pokro­čilé tech­no­ló­gie spô­so­bili straty pra­cov­ných miest. Podľa spo­loč­nosti totiž veľ­ko­mestá potre­bujú zví­šiť svoje pre­pravné objemy, pri­čom nará­žajú na nedos­ta­tok uchá­dza­čov o prácu v tomto sek­tore.

nuu

foto: nutonomy.org

Na start-upe momen­tálne pra­cuje 22 zamest­nan­cov. Z toho 6 z nich pra­cuje priamo z Cam­bridge a zosta­tok sídli v Sin­ga­pure. Tím vývo­já­rov chce dosiah­nuť, aby nain­šta­lo­vaný soft­vér umož­nil odviezť tím ľudí pred vchod budovy a následne si sám našiel miesto na par­ko­va­nie. 

Tieto taxíky budúc­nosti by sa mohli v uli­ciach veľ­kých miest obja­viť už v roku 2018. Exis­tuje tu veľké množ­stvo výhier, ktoré môžu tech­no­ló­gie, ako je táto pri­niesť ľuďom. Od zní­že­nia počtu doprav­ných nehôd, až po reduk­ciu zra­není zaprí­či­ne­ných doprav­nými neho­dami.

zdroj:bostinno.streetwise.co zdroj fotografií:nutonomy.com

Pridať komentár (0)