Auto­mo­bi­lo­vý start-up nuTo­no­my chce mať taxí­ky bez vodi­čov

Linda Cebrová / 12. apríla 2016 / Startupy

Tím ľudí z Cam­brid­ge a Sin­ga­pu­ru sa roz­hod­li začať tvo­riť budúc­nosť. Svo­jim nápa­dom si zís­ka­li veľ­ké fir­my, ako je Jagu­ár a Land Rover. Ich auto­nóm­ne taxí­ky sa budú tes­to­vať aj v Euró­pe.

Mla­dá fir­ma nuTo­no­my by v najb­liž­šom čase chce­la otvo­riť taxis­luž­bu s auto­nóm­ny­mi taxík­mi, kto­ré by nepot­re­bo­va­li fyzic­ky prí­tom­ných vodi­čov. Skú­šob­ný test by sa mal konať v Sin­ga­pu­re. Plá­nu­jú nasa­diť vyše 100 vozi­diel, kto­ré budú moni­to­ro­vať a ďalej zdo­ko­na­ľo­vať. Ak vozid­lá prej­dú všet­ký­mi tes­ta­mi, tím nuTo­no­my chce so svo­jou taxis­luž­bou expan­do­vať aj do ďal­ších sve­to­vých veľ­ko­miest aj v Euró­pe.

SMART-FM-hi-res-8-v21

foto: itu150.org

Prvé tes­ty pred nasa­de­ním do reál­nej pre­máv­ky majú už vozid­lá za sebou.Tie­to skúš­ky boli úspeš­né. Aj pre­to má ten­to nový druh taxis­luž­by veľ­kú šan­cu uspieť. Zdá sa reál­ne, že úra­dy povo­lia ich autá v uli­ciach Sin­ga­pu­ru. Za tou­to fir­mou sto­jí mimo iné­ho aj pro­fe­sor aero­nau­ti­ky a koz­mo­nau­ti­ky na vyhlá­se­nej uni­ver­zi­te MIT, Emi­lio Fraz­zo­li. Start-upu sa pred nie­koľ­ký­mi týžd­ňa­mi poda­ri­lo zís­kať inves­tí­ciu vo výš­ke 3,6 mili­ó­na dolá­rov na kto­rej sa podie­la aj inves­tič­ná diví­zia Sam­sun­gu — Sam­sung Ven­tu­re.

” Vízia NuTo­no­my spo­čí­va v tom, že chce sve­tu uká­zať to naj­chyt­rej­šie auto­nóm­ne vozid­lo s tým naj­pok­ro­či­lej­ším soft­wa­rom. Vďa­ka využi­tiu pokro­či­lých tech­no­ló­gií z koz­mic­ké­ho prie­mys­lu vytvo­rí­me auto­nóm­ne auto, kto­ré je bez­peč­né, sebais­té a jaz­dí ako reál­ny člo­vek. Ak nie aj lep­šie..” — vyjad­ril sa gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Karl Lang­nem­ma v tla­čo­vej sprá­ve

nuuu2

foto: nutonomy.com

Fraz­zo­li tiež pove­dal, že vozid­lá spo­loč­nos­ti nuTo­no­my pou­ží­va­jú k ovlá­da­niu prv­ky, kto­ré sa využí­va­jú aj na dro­noch ame­ric­kej armá­dy. Na moni­to­ro­va­nie oko­li­té­ho pro­stre­dia budú taxí­ky budúc­nos­ti pou­ží­vať lase­ro­vú tech­no­ló­giu LIDAR. Pro­fe­sor tak­tiež vyvrá­til oba­vy z toho, že by tak­to pokro­či­lé tech­no­ló­gie spô­so­bi­li stra­ty pra­cov­ných miest. Pod­ľa spo­loč­nos­ti totiž veľ­ko­mes­tá potre­bu­jú zví­šiť svo­je pre­prav­né obje­my, pri­čom nará­ža­jú na nedos­ta­tok uchá­dza­čov o prá­cu v tom­to sek­to­re.

nuu

foto: nutonomy.org

Na start-upe momen­tál­ne pra­cu­je 22 zamest­nan­cov. Z toho 6 z nich pra­cu­je pria­mo z Cam­brid­ge a zosta­tok síd­li v Sin­ga­pu­re. Tím vývo­já­rov chce dosiah­nuť, aby nain­šta­lo­va­ný soft­vér umož­nil odviezť tím ľudí pred vchod budo­vy a násled­ne si sám našiel mies­to na par­ko­va­nie. 

Tie­to taxí­ky budúc­nos­ti by sa moh­li v uli­ciach veľ­kých miest obja­viť už v roku 2018. Exis­tu­je tu veľ­ké množ­stvo výhier, kto­ré môžu tech­no­ló­gie, ako je táto pri­niesť ľuďom. Od zní­že­nia počtu doprav­ných nehôd, až po reduk­ciu zra­ne­ní zaprí­či­ne­ných doprav­ný­mi neho­da­mi.

zdroj:bostinno.streetwise.co zdroj fotografií:nutonomy.com

Pridať komentár (0)