AVG kupuje Loca­tion Labs za 220 $ mil.

Martin Kráľ / 3. septembra 2014 / Tools a produktivita

Původně české AVG dnes potvr­dilo koupi spo­leč­nosti Loca­tion Labs za čás­tku 220 $ mil. dolarů. Větší část 140 $ mil. vypla­tilo AVG okam­žitě a zbý­va­jí­cích 80 $ mil. vyplatí cash v násle­du­jí­cích dvou letech — tyto peníze však nej­sou garan­to­vány! Výše čás­tky bude závi­set hlavně na výkon­nosti Loca­tion Labs během této doby.

Loca­tion Labs začalo šikovně lézt AVG-čku do zelí na poli “mobile secu­rity”, což asi nebylo zcela po chuti vedení tohoto anti­vi­ro­vého giganta. Loca­tion Labs vyvi­nulo vlastní anti­vi­rus, clou­dový bac­kup plus řadu slu­žeb zaměře­ných na rodinu jako např. mož­nost rodičů zablo­ko­vat tele­fon svých dětí během vyučo­vání, mož­nost vytáh­nout si kom­pletní sez­nam akti­vit z tele­fonu své rato­lesti nebo zablo­ko­vat tele­fon při spuš­tění něk­te­rých akti­vit a pod.

Mluvčí AVG proz­ra­dil, že úče­lem akvi­zice je i snaha o zvět­šení uži­va­tel­ské základny AVG obzvlášť na mobil­ních zaří­ze­ních. AVG už navá­zalo něko­lik par­tner­ství s ame­ric­kými tele­ko­mu­ni­kač­ními ope­rá­tory o integ­raci AVG řešení přímo do jejich zaří­zení. Celý deal by měl být uza­vřen před­běžně kon­cem 4 kvar­tálu tohoto roku.

Loca­tion Labs má už slušný user base a track record. Více než 1,3 aktiv­ních uži­va­telů, reve­nue vyšší než 33 $ mil. a penet­raci 2,7 na jednu domác­nost jsou skvělé hod­noty, které určitě zajis­tily tak vyso­kou hod­notu spo­leč­nosti.

Zdroj: zdnet.com

Pridať komentár (0)