AVG kupu­je Loca­ti­on Labs za 220 $ mil.

Martin Kráľ / 3. septembra 2014 / Lifehacking

Původ­ně čes­ké AVG dnes potvr­di­lo kou­pi spo­leč­nos­ti Loca­ti­on Labs za čás­t­ku 220 $ mil. dola­rů. Vět­ší část 140 $ mil. vypla­ti­lo AVG okam­ži­tě a zbý­va­jí­cích 80 $ mil. vypla­tí cash v násle­du­jí­cích dvou letech — tyto pení­ze však nej­sou garan­to­vá­ny! Výše čás­t­ky bude závi­set hlav­ně na výkon­nos­ti Loca­ti­on Labs během této doby.

Loca­ti­on Labs zača­lo šikov­ně lézt AVG-čku do zelí na poli “mobi­le secu­ri­ty”, což asi neby­lo zce­la po chu­ti vede­ní toho­to anti­vi­ro­vé­ho gigan­ta. Loca­ti­on Labs vyvi­nu­lo vlast­ní anti­vi­rus, clou­do­vý bac­kup plus řadu slu­žeb zaměře­ných na rodi­nu jako např. mož­nost rodi­čů zablo­ko­vat tele­fon svých dětí během vyučo­vá­ní, mož­nost vytáh­nout si kom­plet­ní sez­nam akti­vit z tele­fo­nu své rato­les­ti nebo zablo­ko­vat tele­fon při spuš­tění něk­te­rých akti­vit a pod.

Mluv­čí AVG proz­ra­dil, že úče­lem akvi­zi­ce je i sna­ha o zvět­še­ní uži­va­tel­ské základ­ny AVG obzvlášť na mobil­ních zaří­ze­ních. AVG už navá­za­lo něko­lik par­tner­ství s ame­ric­ký­mi tele­ko­mu­ni­kač­ní­mi ope­rá­to­ry o integ­ra­ci AVG řeše­ní pří­mo do jejich zaří­ze­ní. Celý deal by měl být uza­vřen před­běž­ně kon­cem 4 kvar­tá­lu toho­to roku.

Loca­ti­on Labs má už sluš­ný user base a track record. Více než 1,3 aktiv­ních uži­va­te­lů, reve­nue vyš­ší než 33 $ mil. a penet­ra­ci 2,7 na jed­nu domác­nost jsou skvělé hod­no­ty, kte­ré urči­tě zajis­ti­ly tak vyso­kou hod­no­tu spo­leč­nos­ti.

Zdroj: zdnet.com

Pridať komentár (0)