Bar­bara Sza­lai o svo­jom jedi­neč­nom pro­jekte KOUN: Zmrz­lina zbli­žuje ľudí a jej príp­rava zase našu rodinu

Michal Sorkovský / 29. júla 2016 / Rozhovory

Pri­pra­vili sme si pre teba roz­ho­vor so sym­pa­tic­kou Bra­ti­slav­čan­kou Bar­ba­rou Sza­lai, kto­rej zmrz­lina KOUN pobláz­nila celé naše hlavné mesto. Pri­tom to však neos­talo, keďže dnes už je jej útulná zmrz­li­ná­reň ozna­čo­vaná za jednu z vôbec 13 naj­lep­ších v Európe. Samotná Bar­bara sa pri­tom svojmu remeslu učila na zmrz­li­nár­skej škole v Talian­sku, kde sa aj inšpi­ro­vala malými lokál­nymi pod­nikmi, aby si ich vlastnú, slo­ven­skú odrodu neskôr otvo­rila v Bra­ti­slave.

Ahoj Bar­bara, skús sa nám najprv v skratke pred­sta­viť. Kto si, odkiaľ pochá­dzaš a akému remeslu sa venu­ješ? :-)

Som veselá zmrz­li­nárka z Bra­ti­slavy. Asi pat­rím medzi tých šťast­liv­cov, ktorí robia to, čo ich baví. Zmrz­lina zbli­žuje ľudí a príp­rava zmrz­liny zase zbli­žuje našu rodinu. :-)

Prečo zmrz­lina? Vo svete, kde sa mladí ľudia vidia skôr v moder­nom odvetví tech­no­ló­gií, si si zvo­lila pomerne netra­dičnú cestu..

Som netra­dične-tra­dičná osoba. Sama neviem prečo, robím veci spon­tánne, aj toto sa začalo ako nevinný úlet – skúška a je z toho živo­by­tie, je z toho láska.

koun1

Ako si sa vlastne dostala k nápadu vyrá­bať zmrz­linu. Čo ťa inšpi­ro­valo? Vďaka čomu si vedela, že práve toto je cesta pre teba?

Neve­dela. Neve­dela do posled­nej chvíle, dokonca ani vtedy, keď už som sedela v triede v Talian­sku a kal­ku­lo­vala správny pomer suro­vín. Je to ako s lás­kou – ani neviete ako, a už ste v tom až po uši. :-)

A ako to vlastne celé začalo?

Úplne nevinne! S mami­nou som poze­rala tra­dične prog­ram o varení, bol o zmrz­line a bolo to fas­ci­nu­júce.

V Talian­sku si absol­vo­vala štú­dium na zmrz­li­nár­skej škole. Ako štú­dium na takejto škole vyze­ralo? Väč­šina Slo­vá­kov si pod tým zrejme pred­staví len samé maškr­te­nie.. :-)

Aj to bolo. :-) Ale učia tam hlavne, ako spra­viť správnu zmrz­linu, ako si vypo­čí­tať správny pomer suro­vín a potom veľa veľa praxe.

11231268_500154300133288_742891595046064591_n

Prečo si sa po škole vrá­tila na Slo­ven­sko? Taliani sú predsa väčší milov­níci zmrz­liny, určite tam je aj väčší pries­tor na pod­ni­ka­nie v tejto oblasti..

Lebo pochá­dzam zo Slo­ven­ska a chcela som to tu riadne osla­diť. :-)

Mám tu rodinu a pria­te­ľov a viem, že by mi po čase chý­bali. Stále mi na Slo­ven­sku chý­bajú malé, lokálne pod­niky, na ktoré som zvyk­nutá v zahra­ničí. Všetko sú to reťazce, giganti. Mojím snom je, aby v Bra­ti­slave, ako aj v iných mes­tách, boli lep­šie pod­mienky pre malé pod­niky, pre rodiny či kama­rá­tov, ktorí sa sna­žia skráš­liť nám dni svo­jou kávou, kolá­či­kom, alebo zmrz­li­nou.

Čo všetko je potrebné na príp­ravu gelata od KOUN? Čo je tou výni­moč­nou esen­ciou, ktorá ho robí výni­moč­ným?

Tak to by som sa rad­šej neroz­pí­sala, lebo by to bola cel­kom zau­jí­mavá belet­ria. :-)

Kaž­do­pádne, okrem toho, čo tam, ako aj v kaž­dom inom gelate, má byť, je to určite láska s akou ho robíme a s akou ho „kou­ňáci“ (ako ich naši super zákaz­níci nazvali) ser­ví­rujú. Som zás­tan­com toho, že člo­vek má robiť to, čo ho baví a my sme sa našli. Sme ako jedna veľká rodinka.

koun2

Snaží sa zmrz­lina KOUN čo naj­viac pri­blí­žiť talian­skemu modelu, alebo skôr pri­niesť niečo úplne nové?

Sna­žíme sa robiť kva­litnú zmrz­linu so štip­kou fan­tá­zie a hra­vosti. Výsle­dok je KOUN.

Tvoja zmrz­li­ná­reň je už teraz vychy­te­ným mies­tom, čím určite ras­tie aj Tvoj biz­nis. Cítiš sa viac ako zmrz­li­nár, alebo máš v sebe aj takého toho sil­ného pod­ni­ka­teľ­ského ducha?

Jed­no­značne ako zmrz­li­nár. Pod­ni­ka­teľ­ský duch mi stále chýba a exce­lov­ské tabuľky sú mojím nepria­te­ľom odkedy sme sa zozná­mili. Aj teraz sa mi stáva, že ani neviem, ako som spra­vila zmrz­linu, jed­no­du­cho som išla podľa chuti :-) Potom je veľmi ťažké vyrá­tať suro­viny :-) ešteže je v tom zaan­ga­žo­vaná celá rodina a máme roz­de­lené úlohy.

11954616_540224539459597_4169481901235538799_n

KOUN je malý, lokálny pod­nik, ktorý nemá také mož­nosti zisku, ako mnohé obrov­ské značky. Oplatí sa to pri väč­šej kon­ku­ren­cii aj finančne?

Kedže sme mala rodinná firma, určite je nutné zaro­biť si aj na zimu. Nevy­náša to toľko, ako napr. iným pod­ni­kom či reťaz­com. Kaž­do­pádne robíme čo nás baví a to je naj­dô­le­ži­tej­šie.

Hovo­ríš, že je v KOUN zaan­ga­žo­vaná celá tvoja rodina. Vyži­jete všetci z toho, čo zmrz­li­ná­reň zarobí? Alebo ťa nie­kto dotuje, aby si mohla robiť to, čo máš rada?

Sme, celá rodina, ja som done­dávna mala ešte jednu prácu okrem zmrz­li­nárne s kama­rát­kou (firma na upra­to­va­nie a opat­ro­va­nie deti-nanny agency), ale už to bolo na mňa veľa. Teraz mám iba Koun. Rodi­čia sú obaja zamest­naní, pomá­hajú mi cez vikendy alebo po robote. Brat štu­duje a popri tom bri­gá­duje, som im nesku­točne zavia­zaná, ako aj kaž­dému, kto mi počas sezóny pomôže.

Ako to vyzerá so zis­kami zmrz­li­nárne. Môžu takéto zisky nepres­tajne rásť, alebo skôr stag­nujú?

Tak toto je veľmi dobrá otázka, na ktorú rada odpo­viem, keď budem mať za sebou 5 rokov pôso­be­nia. Zatiaľ stále zará­bame na stroje kedže nestí­hajú vyrá­bať. ?

Aké máš so znač­kou KOUN plány do budúcna? Aké sú ciele, ktoré chceš so svo­jou zmrz­li­nou dosiah­nuť?

Sní­vam stále a o všet­kom, rada som v obla­koch a tie sa stále menia, ako poča­sie. Som pover­čivá, preto o nich neho­vo­rím nahlas. :-)

Pre­dá­vate zmrz­linu bez éčok a v ponuke máte aj bez­lep­kovú zmrz­linu. Sú preto náklady na výrobu Tvojho gelata vyš­šie?

Určite áno. Suro­viny okrem mlieka, smo­tany a lokal­ného ovo­cia máme z Talian­ska a zo zahra­ni­čia.

11039145_502975783184473_423873296868137784_n

Z koľko prí­chutí má u Teba v zmrz­li­nár­stve člo­vek na výber? Ktoré sú najob­ľú­be­nej­šie?

Máme okolo 100 chutí, denne 8. Medzi topky patrí Pán Mak, Ricotta & figy, pis­tá­cia, Šíp­ková ruženka, Gian­gu­iotta (nugát), Mint-cho­co­late chips, Ľevan­du­lová, Ananás-rozmarín…ach už som sa roz­pí­sala :-)

A ktorú naj­viac milu­ješ Ty? :-)

Pis­tá­cia a mango.

10390029_354526024696117_8262116051539415281_n

zdroj foto­gra­fií: FB/KOUN

Pridať komentár (0)