Bina­rium: Objekt, kto­rý vytvá­ra pro­stre­die pre vývoj nových pokro­či­lých tech­no­ló­gií

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Marek Rudohradský Martina Rudohradská Ing. arch. Juraj Kerti , Spolupráca: Ing. arch Martin Svoboda Ing. Peter Wirth Ing. arch. Tomáš Brbúch Ing. arch. Martin Matúš Bc. Petronela Schredlová / 12. júna 2017 / Architektúra

zdroj: Mária Pinčíková

Jeho nájom­ník­mi sú fir­my a orga­ni­zá­cie z tech­no­lo­gic­ké­ho sek­to­ra. Admi­ni­stra­tív­na budo­va BINA­RIUM sa nachá­dza v Mlyn­skej doli­ne v blíz­kom kon­tak­te s uni­ver­zit­ným IT cam­pu­som. Polo­ha objek­tu je z toh­to dôvo­du stra­te­gic­ká. Hlav­nú náplň tvo­rí tech­no­lo­gic­ké star­tup cen­trum. BINA­RIUM má cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti kan­ce­lár­skych objek­tov súčas­nos­ti — od samot­né­ho dizaj­nu budo­vy, fle­xi­bil­ných veľ­kop­ries­to­ro­vých kan­ce­lá­rií až po níz­ko­ener­ge­tic­ké para­met­re.

Rudoh­rad­skí vstú­pi­li do pro­jek­tu pred začiat­kom rea­li­zá­cie. Po vypo­ču­tí požia­da­viek nové­ho inves­to­ra pro­jekt upra­vi­li a vied­li ho až do ukon­če­nia stav­by.

foto: Mária Pin­čí­ko­vá

Objekt pozos­tá­va z dvoch pre­lí­na­jú­cich sa hmôt polo­že­ných na betó­no­vej pod­no­ži. Vyš­šia štvor­pos­cho­do­vá hmo­ta má tma­vo­si­vý veľ­ko­for­má­to­vý betó­no­vý obklad. V pláš­ti sú v prí­sne pra­vi­del­nom kro­ku umiest­ne­né oken­né otvo­ry z kto­rých plas­tic­ky vystu­pu­jú fareb­né šam­brá­ny. Niž­šia troj­pos­cho­do­vá hmo­ta pôso­bí ľah­šie a sub­tíl­nej­šie aj vďa­ka tomu, že je opláš­te­ná dvo­j­itou trans­pa­rent­nou fasá­dou. Odkrý­va nos­ný sys­tém stu­ži­diel pod­po­re­ných čer­ve­nou far­bou.

foto: Mária Pin­čí­ko­vá

Na prí­ze­mí sa nachá­dza­jú pries­to­ry reštau­rá­cie, kaviar­ne a sys­tém veľ­kop­ries­to­rov pre uspo­ria­da­nie rôz­nych pred­ná­šok či semi­ná­rov. V hlav­nom vstu­pe do budo­vy sa nachá­dza objek­to­vá recep­cia. Všet­ky pod­la­žia sú obslu­ho­va­né dvo­ma ver­ti­kál­ny­mi komu­ni­kač­ný­mi jad­ra­mi. Hlav­né jad­ro pri objek­to­vej recep­cii je vyba­ve­né dvo­j­icou výťa­hov a scho­dis­kom. Ved­ľaj­šie jad­ro slú­ži pre záso­bo­va­nie a je vyba­ve­né veľ­ko­ka­pa­cit­ným výťa­hom. Budo­va má zabez­pe­če­né par­ko­va­nie v pries­to­roch dvoj­pod­laž­né­ho sute­ré­nu.

Kan­ce­lár­ske pries­to­ry umož­ňu­jú vytvá­rať kva­lit­né a varia­bil­né admi­ni­stra­tív­ne pries­to­ry vďa­ka dis­po­zič­né­mu roz­čle­ne­niu tak, aby sa v pries­to­re nachá­dza­lo, čo mož­no naj­me­nej kon­štrukč­ných prv­kov. Pre­to je tu pou­ži­tý nos­ný sys­tém oce­ľo­vých “del­ta­box” nos­ní­kov od fir­my Pei­ko s veľ­kým roz­po­nom. Všet­ky tech­no­lo­gic­ké zaria­de­nia vyku­ro­va­nia a tak­tiež chla­de­nia a vzdu­cho­tech­ni­ky sú umiest­ňo­va­né pod stro­pom tak, aby čo mož­no naj­me­nej ovplyv­ňo­va­li prí­pad­né iné dis­po­zič­né čle­ne­nie pries­to­ru.

Na juž­nej fasá­de sme­rom ku komu­ni­ká­cii je navr­hnu­tá dvo­j­itá fasá­da ako ener­ge­tic­ky nára­zo­vý pries­tor. Vnú­tor­ná fasá­da toh­to cel­ku spĺňa všet­ky tep­lo­tech­nic­ké para­met­re kla­de­né na štan­dard­nú fasá­du. Von­kaj­šia pre­sa­de­ná fasá­da je tvo­re­ná ľah­kým bez­rá­mo­vým zask­le­ním z bez­peč­nost­né­ho skla na nere­zo­vé úchy­ty osa­de­né v medzi­pries­to­re. Tie­ne­nie je zabez­pe­če­né pomo­cou nasta­vi­teľ­ných hori­zon­tál­nych žalú­zii. Celý sys­tém osvet­le­nia, tie­ne­nia a chla­de­nia je ria­de­ný nad­ra­de­nou regu­lá­ci­ou. Vyhod­no­co­va­ný je tak, aby žalú­zie zabez­pe­či­li dosta­toč­né pre­sl­ne­nie kan­ce­lá­rii a záro­veň odrá­ža­li slneč­né žia­re­nie a mini­ma­li­zo­va­li tepel­né zis­ky. Na zákla­de sve­tel­ných pod­mie­nok sa upra­vu­je inten­zi­ta osvet­le­nia. Výsled­kom tej­to tech­no­ló­gie je úspo­ra ener­gie na svie­te­nie, či chla­de­nie objek­tu. Kon­štruk­cia pred­sa­de­nej fasá­dy tak­tiež zlep­šu­je akus­tic­kú poho­du vnú­tor­ných pries­to­rov od hlu­ku z exte­ri­é­ru.

foto: Mária Pin­čí­ko­vá

Požia­dav­kou inves­to­ra bolo vytvo­riť zele­nú budo­vu nie­len čo sa týka ener­ge­ti­ky, ale aj for­mo­va­ním pro­stre­dia. Oko­lie je upra­ve­né záh­ra­dou a záhon­mi. Pri ukon­če­ní dvo­j­itej fasá­dy boli v ati­ke osa­de­né kve­ti­ná­če. Zeleň by časom mala pri­bud­núť aj do samot­nej dvo­j­itej fasá­dy.

foto: Mária Pin­čí­ko­vá
foto: Mária Pin­čí­ko­vá
foto: Mária Pin­čí­ko­vá
foto: Mária Pin­čí­ko­vá
foto: Mária Pin­čí­ko­vá
foto: Mária Pin­čí­ko­vá
foto: Mária Pin­čí­ko­vá
foto: Mária Pin­čí­ko­vá

Pod­kla­dy: Rudoh­rad­ský„ zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)