Bis­tro La Bot­tega Linka v Prahe v sebe spája his­tó­riu a pes­trosť chutí

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. David Wittassek Ing. arch. Jiří Řezák Ing. arch. Veronika Nováková / 24. novembra 2016 / Zaujímavosti

Pre­vádzka posta­vená na kon­cepte otvo­re­nej kuchyne. Autori nechali vynik­núť veľ­ko­rysý pries­tor v par­teri mest­ského domu.

V cen­tre Prahy, neďa­leko Masa­ry­ko­vej sta­nice, bolo otvo­rené nové bis­tro La Bot­tega Linka. Pries­tory sa nachá­dzajú na Hav­líč­ko­vej ulici v par­teri mest­ského domu z pre­lomu sto­ročí, ktorý je Pra­žá­kom známy ako sídlo prvo­re­pub­li­ko­vého lahôd­kar­stva.

foto: archinfo.sk

Inte­riér je vyčis­tený na sta­vebnú pod­statu. Necháva vynik­núť pôvodné povr­chy a patinu. Najmä na ste­nách sú čita­teľné jed­not­livé his­to­rické nánosy. Archi­tekti pra­cujú s veľ­ko­ry­sou svet­lou výš­kou, nezmen­šujú pries­tor pod­hľadmi. V inte­ri­éri domi­nuje otvo­rená kuchyňa, náv­štev­ník má mož­nosť nahliad­nuť do príp­ravy jedál. Všetky prvky v inte­ri­éri sú maxi­málne trans­pa­rentné. Či ide o pre­sk­lený bar a chla­diaci box, vino­téku alebo elek­tro­in­šta­lá­ciu a vzdu­cho­tech­niku. Inte­riér je rie­šený robustne. Zaujmú detaily nito­va­ných ple­cho­vých povr­chov, ručne fúkané svie­tidlá alebo zvá­rané oce­ľové police.

foto: archinfo.sk

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

Naj­väč­šou zau­jí­ma­vos­ťou a lákad­lom pre­vádzky zame­ra­nej na talian­sku kuchyňu je pec na dre­vené uhlie. Tá umož­ňuje dosiah­nuť tep­lotu až 400°C. Využíva sa na rýchlu príp­ravu masa, rýb a zele­niny so zacho­vá­ním auten­tic­kých chutí a vôní.

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

foto: archinfo.sk

podnik

foto: archinfo.sk

Pod­klady: Qarta Archi­tek­tura, zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: archinfo.sk, člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s por­tá­lom archinfo.sk

Pridať komentár (0)