Bookio.sk: Búk­nite si svoje miesto v reštau­rá­cii a zís­kajte zľavu 30%

Ráchel Matušková / 12. december 2014 / Tools a produktivita

Radi papáte, skú­šate nové jedlá a nové reštau­rá­cie? Máte radi istotu, že keď prí­dete do reštau­rá­cie, určite v nej budú voľné miesta pre Vás a Vášho par­tnera, prí­pade pre celú par­tiu? A máte radi zľavy? Ak ste na všetky tri otázky odpo­ve­dali ÁNO, je tu pre Vás Bookio. 

Bookio je nová služba z dielne Cre­a­tive Web. Je to jed­no­du­chý rezer­vačný sys­tém, pro­stred­níc­tvom kto­rého si za pár minút rezer­vu­jete miesto v reštau­rá­cií a ešte zís­kate zľavu 30 % na celý účet. Pýtate sa ako je to možné? Reštau­rá­cie jed­no­du­cho ponúknu časy, počas kto­rých nie sú plne vyťa­žené a namiesto toho aby ich pries­tory zívali práz­dno­tou, ponúknu zákaz­ní­kom zľavu 30 %. 

Zo strany zákaz­níka to fun­guje takto: v Bookiu si vybe­riete reštau­rá­ciu a čas. Zapla­títe popla­tok 3€, potom Vám príde potvr­dzu­júci email o vytvo­rení rezer­vá­cie. Keď prí­dete do reštau­rá­cie, stačí pove­dať svoje meno a per­so­nál vie, že Vaša rezer­vá­cia pre­behla cez Bookio a majú Vám na celý účet poskyt­núť zľavu.

Spo­me­nutý popla­tok 3€ sa Vám vráti už pri účte nad 10 €, čo v reštike dvaja pre­jete a pre­pi­jete ani neviete ako.

Na otázky odpo­ve­dala Zdenka Mat­lá­ková, pro­jekt mana­žérka Bookio.sk

Ahoj Zdenka pri­blíž nám poza­die Bookia. Koho to bol nápad? Ako a prečo vzniklo Bookio?

Pod­stata Bookia nie je cel­kom náš nápad, keďže niečo podobné už exis­tuje v Rakúsku pri­bližne dva roky. My sme tento rakúsky kon­cept ešte tro­chu vyla­dili. V rámci Bookia ešte ponú­kame reštau­rá­ciám online rezer­vačnú knihu. Takže reštau­rá­cie namiesto kla­sic­kej papie­ro­vej knihy, kde si zapi­sujú rezer­vá­cie, môžu pou­ží­vať našu online rezer­vačnú knihu, do kto­rej dostá­vajú rezer­vá­cie z Bookia, ale môžu si tam zazna­me­ná­vať aj iné rezer­vá­cie. 


Ako to teda fun­guje? Ako sa naprí­klad moja rezer­vá­cia dostane od zákaz­níka, cez Vás, až do reštau­rá­cie?

Sú dve mož­nosti. Ak reštau­rá­cia má našu online rezer­vačnú knihu, rezer­vá­cia z Bookia sa auto­ma­ticky pre­ne­sie do rezer­vač­nej knihy reštau­rá­cie. Ak reštau­rá­cia online knihu nemá, rezer­vá­cia z Bookia sa k nej dostane emai­lom. Reštau­rá­cia si túto rezer­vá­ciu zapíše medzi svoje rezer­vá­cie. Zákaz­ník, ktorý si rezer­vá­ciu vytvo­ril dostane email, s potvr­de­ním vytvo­re­nia rezer­vá­cie.

Ako dlho ste pra­co­vali na vývoji?

Vývoj Bookia išiel ruka v ruke s vývo­jom online rezer­vač­ného sys­tému, ktorý je zákla­dom pre Bookio. Na jar tohto roku sme začali aktívne pra­co­vať na Bookiu a jeho webo­vej stránke. Naj­skôr vzniklo české Bookio, a v októbri sme spus­tili aj Bookio pre Slo­ven­sko. 


Ako rea­gujú reštau­rá­cie keď ich oslo­víte na spo­lu­prácu?

Ťažké je najmä pre­sved­čiť reštau­rá­cie aby sa k nám pri­dali, keďže niečo takéto zatiaľ na Slo­ven­sku nefun­guje. Tro­chu sa aj obá­vajú aby to ľudia nezne­uží­vali, ale zatiaľ máme len pozi­tívne ohlasy z jed­nej aj dru­hej strany. V októbri sme začí­nali s 21 reštau­rá­ciami, v súčas­nosti ich máme v ponuke 35 a každý týž­deň pri­budne mini­málne jedna nová. 


V akej fáze vývoja ste aktu­álne? Plá­nu­jete ešte nejaké zmeny?

Aktu­álne sme stále vo fáze tes­to­va­nia. Do budúcna sa zme­nám neb­rá­nime, naopak sme veľmi fle­xi­bilný voči požia­dav­kám pou­ží­va­te­ľov. Hlavne nám záleží na tom, aby bola služba jed­no­du­chá a ľahko zro­zu­mi­teľná. 


Aké výhody pri­náša Bookio pre zákaz­ní­kov?

Výhoda pre zákaz­ní­kov je jasná, zľava 30% a tiež istota, že keď prídu do reštau­rá­cie budú mať miesto. Aj keď reštau­rá­cie dávajú do ponuky najmä časy mimo hlav­nej pre­vádzky, nie­kedy sa stane, že ponúknu aj atrak­tívny čas, kedy nemajú reštau­rá­ciu úlne plnú.

Aké výhody plynú pre reštau­rá­cie?

Je to najmä zís­ka­va­nie nových zákaz­ní­kov. Zákaz­ník možno prvý­krát príde do reštau­rá­cie preto, že našiel ponuku na Bookiu, a potom sa do reštau­rá­cie bude vra­cať aj bez zľavy. Tiež vypl­nia prázdne sto­ličky počas hlu­chých časov. Výho­dou pre reštau­rá­cie je aj to, že majú svoj prí­stup do Bookia, takže sami môžu pri­dá­vať voľné miesta a časy a tiež tieto ponuky meniť podľa aktu­ál­nych mož­ností. 


Zatiaľ sú v ponuke len bra­ti­slav­ské reštau­rá­cie. Plá­nu­jete roz­ši­ro­va­nie aj do iných miest?

Naj­skôr chceme ove­riť kon­cept v Bra­ti­slave a potom uvi­díme. Ale vízia určite je, naj­skôr Košice a potom aj iné mestá. Tak isto aj v Čes­kej repub­like. 

Zau­jí­malo by ma ako ste určili práve zľavu 30% a tiež popla­tok 3 €?

Obi­dva prí­pady boli viac menej o dohode a našom pocite. Hovo­rili sme si, že zľava 10 alebo 20% nebude pre zákaz­ní­kov zau­jí­mavá. A na dru­hej strane vyš­šia zľava je už nevý­hodná pre reštau­rá­cie. Tak sme sa zhodli na 30tich per­cen­tách. A ten popla­tok 3 € sme určili podob­nou ces­tou, je to suma, ktorá sa oplatí už pri účte nad 10 €. Je to suma, ktorá je vhodná aj pre dvo­j­ice. 


Venujme sa tro­chu aj tímu Bookia. Kto teda tvorí tím?

Keďže Bookio je z dielne Cre­a­tive Web, tak celý tím, čo sme v Bookiu, sme pod Cre­a­tive Webom. Ja (Zdenka) sa venu­jem len Bookiu, som pro­jekt mana­žérka a venu­jem sa aj aktív­nemu oslo­vo­va­niu reštau­rá­cií. Na túto prácu mám ešte jednu kole­gyňu, ktorá sa tiež venuje komu­ni­ká­cii s reštau­rá­ciami. Potom máme tím prog­ra­má­to­rov. Ale naprí­klad mar­ke­ting sha­ru­jeme s inými pro­jektmi Cre­a­tive Webu. 


Zdenka povedz nám niečo o sebe :)

Na začiatku svo­jej kari­éry som stála pri zrode pro­jektu restauracie.sme.sk. Neskôr som sa stala jeho pro­jek­to­vým mana­žé­rom a po 3 rokoch v Petit Press som pre­šla do Cre­a­tive Webu, kde som začala pra­co­vať na online rezer­vač­nom sys­téme, ktorý som spo­mí­nala. Následne na to nad­via­zalo Bookio. 

Zdenka Mat­lá­ková: „Bookio sme spus­tili aj preto, aby sme ľudí učili, že v reštau­rá­ciách si treba uro­biť rezer­vá­ciu. V zahra­ničí sa do lep­šej reštau­rá­cie bez rezer­vá­cie ani nedos­ta­nete. Aj pre reštau­rá­ciu je výhodné keď vie, koľko ľudí kedy príde.“

Mne osobne sa na Bookio páči jeho jed­no­du­chosť, zro­zu­mi­teľ­nosť, ale tiež to že o poplatku 3€ sa nedoz­viete až nie­kde na konci pro­cesu rezer­vá­cie, ale viete o ňom hneď od začiatku. Popla­tok nie je skrý­vaný ako v mno­hých iných prí­pa­doch, čo mňa v koneč­nom dôsledku len odradí a zne­chutí od návratu späť k danej službe. 

Zdenke veľmi pekne ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa úspe­chov :)

Mimo­cho­dom, nevy­hladli ste? :)

Zdroj: bookio.sk

Pridať komentár (0)