Bratislava otvorila pre verejnosť zdevastované kúpele v centre mesta

Lenka Sidorová / 8. novembra 2018 / Architektúra

zdroj: Redakcia Startitup
  • Kú­pele Gröss­ling v cen­tre Bra­ti­slavy sú v ka­ta­stro­fál­nom stave
  • Mesto už vy­čle­nilo pe­niaze na ich re­kon­štruk­ciu, ľu­dia sa v nich opäť budú môcť kú­pať
  • Pries­tory na tri dni sprí­stup­nili ve­rej­nosti

Kú­pele Gröss­ling v blíz­kosti Va­jan­ského náb­re­žia a Kú­peľ­nej ulici, ktoré dlhé roky chát­rali, budú opäť uve­dené do ži­vota.

„Hlavné mesto uzav­relo v roku 2007 zmluvu o nájme pries­to­rov kú­pe­ľov Gröss­ling so spo­loč­nos­ťou Sy­nap­hea za úče­lom re­kon­štruk­cie kú­pe­ľov. K tej ale ni­kdy ne­došlo, spo­loč­nosť ne­na­pl­nila zmluvné zá­väzky, a preto hlavné mesto pre­vzalo späť kú­pele Gröss­ling od ná­jomcu v roku 2017. Od roku 2017 pre­bie­hali v ob­jekte sa­načné práce a dnes mesto pri­pra­vuje cel­kovú ob­novu kú­pe­ľov,“ vy­svet­lilo mesto Bra­ti­slava na fa­ce­bo­oko­vej stránke.

Kú­pele Gröss­ling sú ok­rem iného kul­túr­nou pa­miat­kou. Mesto bu­dovu pre­vzalo v ka­ta­stro­fál­nom stave. Ob­hliadka od­ha­lila ma­sívne za­te­ka­nie cez stre­chu a iné zá­važné po­ško­de­nia. Ok­rem toho bol ob­jekt za­ne­sený vtá­čím tru­som a vy­nieslo sa od­tiaľ 22 kon­taj­ne­rov od­padu. Pa­miatke te­raz ko­nečne svitá na lep­šie časy.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (16)
zdroj: Re­dak­cia Star­ti­tup

Bra­ti­slava ich plá­nuje zre­kon­štru­ovať a pre­vádz­ko­vať v nej mest­ské kú­pele. Ve­de­nie mesta na to už do ná­vrhu plánu roz­počtu na rok 2019 vy­čle­nilo 800-ti­síc eur. In­for­mo­valo o tom hlavné mesto na svo­jom webe. Hlavná ar­chi­tektka Bra­ti­slavy In­grid Kon­rad avi­zo­vala, že bu­dovu kú­pe­ľov je možné „zre­kon­štru­ovať v níz­ko­ener­ge­tic­kom re­žime, čo je možné aj s ohľa­dom na prí­sne pra­vidlá ob­novy pa­mia­tok.“

Keďže sú pries­tory kú­pe­ľov v zlom stave, nie je možné sa v nich voľne po­hy­bo­vať, ale mesto ur­čitú časť na tri dni sprí­stup­nilo ve­rej­nosti. Ľu­dia si tak schát­rané po­zos­tatky nád­her­nej stavby môžu po­zrieť na vlastné oči od stredy (7.11.) do piatka (9.11.) v po­obed­ných ho­di­nách.

Bu­dovu kú­pe­ľov Gröss­ling po­sta­vili v roku 1895 pod náz­vom Bad Po­zsony podľa pro­jektu vie­den­ského ar­chi­tekta Al­berta Svo­bodu a boli v nej se­da­cie a va­ňové kú­pele. K roz­ší­re­niu kú­pe­ľov o nové krídlo došlo v roku 1914.

V časti bu­dovy orien­to­va­nej na Du­naj vy­bu­do­vali aj šer­miar­sku sálu. V roku 1917 Prie­my­selná banka pre­dala kú­pele Pre­špor­skej ob­chod­nej a úver­nej banke a kú­pele Po­zsony sa zme­nili na ak­ci­ovú spo­loč­nosť Gröss­ling. Po­sledné roz­ši­ro­va­nie kú­pe­ľov sa udialo v ro­koch 1929 a 1930, kedy sa kú­pele roz­rástli o nové byty. V roku 1946 od­kú­pilo kú­pele mesto. V roku 1994 boli po tak­mer 100 ro­koch kú­pele za­tvo­rené pre ha­va­rijný stav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridať komentár (0)