Bra­ti­slav­ské potra­viny, ktoré vyrástli v garáži

Lucia Vojtišková / 18. november 2016 / Zaujímavosti

Maji­teľku potra­vín, Andreu, tu stret­nete každý deň. Dokonca aj neskoro večer. Stačí zazvo­niť na zvon­ček a ochotne ťa príde obslú­žiť.

Tieto skromné potra­viny sa nachá­dzajú na Holu­byho ulici blízko koneč­nej tro­lej­bu­sov – Šule­ková. Napriek tomuto spoju sem však veľa ľudí neza­blúdi. „Cho­dia ku mne hlavne suse­dia z holubky, tak nazý­váme túto ulicu od det­stva.“

holubka_1-copy-copy

Holubka fun­guje už od roku 2009. Od jej otvo­re­nia už čelili uzav­re­tiu ulice, či otvo­re­niu kon­ku­renč­ných potra­vín o pár met­rov niž­šie. Avšak kaž­do­denne ju nav­šte­vujú ľudia, a to napriek tomu, že na inter­nete o nich dote­raz nebola ani zmienka. Celé to fun­guje na báze úst­neho poda­nia.. Andrea nemá totiž ani Face­book. Práve toto všetko doka­zuje, že nemu­síš byť online, aby si mal kli­en­telu, aj pokiaľ ide o biz­nis. No samoz­rejme, záro­bok nie je hlavná moti­vá­cia, prečo tieto potra­viny exis­tujú.

Robím to všetko kvôli ľuďom, pre mňa to nie je práca, ale koní­ček.“ Toto tvr­de­nie doka­zuje aj to, že spolu s man­že­lom Andrea vlastní aj ovocné a ore­chové sady blízko Senca. Okrem dová­ža­ných pro­duk­tov pre­dáva teda aj tie svoje. Ovo­cie a zele­ninu ale naku­puje hlavne z maďar­ského, rakús­keho aj talian­skeho trhu. Kiwi, ana­nás, pečené gaš­tany ale naprí­klad aj letecká papája, ako ju fami­liárne nazý­vajú. To všetko náj­deš na jed­nom mieste.

Ako je teda možné že si o Holubke ešte nepo­čul? Prav­de­po­dobne kvôli polohe. Samoz­rejme, dá sa sem dostať aj autom, no pre via­ce­rých je toto miesto “od ruky”. No napriek tomu ti môžem odpo­ru­čiť nav­ští­viť tieto milé potra­viny. Pod­po­ríš tak tých, ešte stále poc­ti­vých, slo­ven­ských pre­daj­cov.

holubka_5-copyholubka_6-copyholubka_4holubka

foto: autorka

Pridať komentár (0)