Buď sám sebou? Naj­hor­šia rada, akú môžeš dostať

Martin Bohunický / 22. januára 2016 / Tools a produktivita

Buď sám sebou!” je často ponú­kaná rada ľuďom, ktorí stoja pred veľ­kými výzvami.

Nezá­leží na tom, či ťa posie­lajú oslo­viť pekné dievča na ulici, či ti dodá­vajú moti­vá­ciu pred dôle­ži­tým poho­vo­rom, alebo ťa chcú len upo­ko­jiť pred pre­ja­vom na kon­fe­ren­cii.

A teraz ja.

Ak si totálne doko­nalý a bez­chybný, buď sám sebou. Ak nie si, čítaj ďalej.

Kto­koľ­vek v tejto chvíli si, prav­de­po­dobne nie si úplne na 100% člo­ve­kom, kto­rým túžiš byť. Možno nevieš tak dobre prog­ra­mo­vať. Možno nie sú tvoje pre­zen­tačné skilly dosť dobré. Možno prí­liš prok­ras­ti­nu­ješ. Alebo si podľa seba ška­redý.

elite-daily-lumina-couple-800x400

Je jedno čo to je, možno by si sa mal pozrieť na iných a chcieť byť ako oni. Zmie­riť sa s tým, kým som, je jed­no­du­cho úbohá rezig­ná­cia.

Tu pri­chá­dza sila závisti. Áno, závisť je ška­redé slovo. Závisť je kore­ňom všet­kého zla, vra­vie­vala mi mama. Zo závisti totiž vzniká nená­visť. Koniec kon­cov, je to jeden zo sied­mych smr­teľ­ných hrie­chov.

No záro­veň je závisť jed­nou z naj­sil­nej­ších moti­vá­cií, ako sa stať lep­ším člo­ve­kom. Lep­ším, múd­rej­ším, šikovnejším..ale aj kraj­ším a bohat­ším. Všetky tieto oblasti môžeš vylep­šiť cez svoje akcie. Naučiť sa nové skilly, čítať viac, začať cvi­čiť, šet­riť, wha­te­ver.

Nie som rov­na­kou oso­bou, ako som bol pred 5 rokmi. Našťas­tie!

CSFEPMdWoAAWx6A

Našťas­tie som sa už ako tri­násť­ročný prvý­krát dostal k osob­nému roz­voju a myš­lienke, že každý môže zo seba uro­biť lep­šieho člo­veka. A tiež som si uve­do­mil, že všetci tí lepší ľudia okolo mňa mi môžu byť vzo­rom a neskôr kon­ku­ren­ciou. Naj­skôr som opa­ko­val ich akcie a potom som si ich pri­svo­jil. Stali sa súčas­ťou mojej osob­nosti.

Kde­koľ­vek som, sna­žím sa byť po boku lep­ších ľudí. Keby som v našej kan­ce­lá­rií naj­lepší, tak by som ute­kal kade­ľah­šie. Ale nie som, zďa­leka nie. Preto sedím, počú­vam a učím sa. Imple­men­tu­jem a stá­vam sa lep­ším člo­ve­kom.

Preto hrá­vam každú sobotu hokej a a každú nedeľu fut­bal s cha­lanmi, ktorí sú oveľa lepší, než som ja. Sle­du­jem ich, učím sa, skú­šam. A raz sa to otočí. Mohol by som pozbie­rať na fut­bal 9 kolov dreva a tešiť sa, aký som dobrý. Ale to nie je môj štýl.

Inšpi­ruj sa. Nemaj sa až prí­liš rád. Pred­sta­vuj si, že si lepší, ako si. A potom sprav z tejto pred­stavy rea­litu. Akým­koľ­vek spô­so­bom.

9ca22fab9cf8a3b74051419eb9329959
Pridať komentár (0)