BUR­NING­MAN — alebo ako sme nav­ští­vili inú gala­xiu

Michal Truban / 16. november 2014 / Tools a produktivita

Tesne pred výle­tom do US s pre­zi­den­tom som bol v US 3 týždne na men­šom výle­tíku s Domi­ni­kou. Ten mal jediný vrchol: fes­ti­val BUR­NING­MAN. Veľmi ťažko sa vysvet­ľuje prečo sa 70 000 ľudí roz­hodne na 7 dní isť do Nevad­skej púšte vyvo­riť vlastný ves­mír a ja sa o to ani nepo­kú­sim.

Nechce sa mi tu opi­so­vať celú filo­zo­fiu, 10 pri­ká­zaní, atmo­sféru, dáva­nie, kul­túru. Nechce sa mi opi­so­vať ako sa tam dostať a čo všetko si zobrať aby ste tam neum­reli. Na inter­nete je množ­stvo mate­riálu a na konci blogu som dal linky na super zdroje. 

image

Ako sa hovorí, video povie viac ako tisíc obráz­kov:

Bur­ning­man je utó­pia v dob­rom slova zmysle. Vlastný dočasný prašný ves­mír plný ume­nia, horia­ceho ume­nia, hudby, párty, horia­cich párty, veľmi (ale veľmi) otvo­re­ných ľudí, ľudí v kos­tý­moch, ľudí nahých, ľudí na baj­koch, nahých ľudí na baj­koch, tole­ran­cie, zdie­ľa­nia, filo­zo­fie, jógy, lásky, pra­chu, slnka, zdarma chlastu a zdarma všet­kého ostat­ného. (okrem pomerne dra­hého lís­tku).

Keďže je ten ves­mír obrov­ský, každý si BM môže užiť podľa seba. Býva tam veľa rodín s deťmi (ale nechá­pem). Môžete si tam spra­viť svadbu, môžete od rána do večera žúro­vať, feto­vať a ani sa nepo­sta­viť zo svojho stanu. Môžete celý deň medi­to­vať, baj­ko­vať od jed­nej ume­lec­kej inšta­lá­cie k dru­hej, alebo môžete nav­šte­vo­vať všetky orgys­tany a ostatné adult atrak­cie :).

Náš deň vyze­ral nasle­dovne:
Každé ráno sme sa zobu­dili na nesku­točné horko v stane. Po jem­nom pre­fac­kaní z upy­nu­lej noci sme šli do nášho ritu­ál­neho stanu. Pred vcho­dom nám dali vždy napiť z pohára v kto­rom bolo roz­pus­tené LSD. Takže sme boli nons­top vytri­po­vaný. Ešte pred raňaj­kami sme sa povinne museli účast­niť sku­pi­no­vej mas­tur­bá­cie. Čo bol veľmi stre­sový záži­tok, pre­tože posled­ného zapá­lili, roz­por­co­vali a zjedli na večeru. Takto sa nevrá­tilo 7 našich bra­tov.

A teraz naozaj:
- ráno vstá­vačky, teplo, prach, opica, raňajky
- nasa­dačky na bike a obja­vo­va­nie “mesta”
- tam sme od rána do večera nav­šte­vo­vali naj­rôz­nej­šie inšta­lá­cie a bary, pili vodu a natie­rali sa kré­mom. proste žili naplno :)
- obed
- bike a ďalší pries­kum ves­míru, pitie vodu a obchá­dza­nie barov, 
- večera — západy slnka na púšti, tma
- bike — pries­kum večer­ného ves­míru, ktorý bol úplné iný ako za svetla. párty, žúrky, diva­delné a rôzne iné pred­sta­ve­nia, 
- ráno teplo

Naj­lep­šie natom, že ľudia nič nepre­dá­vali iba daro­vali bolo to, že som úplne stra­til návyk za veci pla­tiť. Keď potom v reál­nom svete teta na pumpe pred­lo­žila účet, chvílľu mi trvalo kým som pocho­pil a zis­til, že vlastne peniaze som si ani nezob­ral :)

Prí­beh naj­lep­šie zod­po­ve­dia fotky:

image

Takto vyze­ralo naše bale­nie u Rasťa Tureka na byte (dik ešte raz). Len mu nikto nepo­sie­lajte link na tento blog­post. Zabil by ma :). Na pre­ži­tie v púšti potre­bu­jete strašne veľa blbostí. Od oku­lia­rov proti pra­chu, cez vita­míny, dýcha­cie masky, super­teplé spa­cáky, na večer sve­tielka aby vás nič nezra­zilo. A hlavne bajky. Akože mňa z tej príp­ravy išlo drb­núť. Až neskôr som pocho­pil, prečo nie­kto uspo­riada fes­ti­val na púšti.

image

Do tohoto sa to všetko napra­talo.

image

Na miesto činu sme prišli o 2hej v noci po 10hod. v auto­buse, záp­chach a prí­snych kon­tro­lách či nie­koho nepa­šu­jeme.

image

Hneď prvá horiaca vec. Aspoň bolo pri nej teplo. Túto som mal veľmi rád.

image

Ráno nás už čakali prí­šerky a rôzne “ume­nia”.

imageimage

Sú toho miliardy a sú to krásne fotky. Koho by zau­jí­mali, tak si môže pop­re­ze­rať via­cej.

image

Tor­náda robili všet­kým zvlášť radosť. Nie­ktorí pred nimi ute­kali, iní ich zasa nahá­ňali aby odtial vyšli zno­vuz­ro­dení.

image

Jedna z najk­raj­ších sta­vieb: chrám. Ľudia tam cho­dili medi­to­vať a opla­ká­vať svo­jich stra­te­ných. (lásky, rodi­čov, bra­tov, ses­try, zvie­ratá,)

image

Takto to vyze­ralo vo vnútri.

image

A takto krásne to horelo, keď to zapá­lili aj so všet­kými svo­jimi boles­ťami.

image

Tam v diaľke je ON. Muž, kvôli kto­rému tu všetci prišli.

image

Ani on neutie­kol pla­me­ňom. Ako im neute­čie nič a nikto.

image

Ráno potom ľudia zbie­rali pozos­tatky.

image

Toto bol môj obľú­bený mutant. Oheň chr­liaca disco cho­bot­nica.

image

Aj tak najk­raj­šie obrazy tam čar­bala prí­roda.

image

Chil­lo­vačka bola naj­pod­stat­nej­šia.

image

Ako správny triat­lo­nista som si nemo­hol nechať ujsť triat­lon na BM. Plá­va­nie v toxic­kom pra­chu plnom žra­lo­kov, baj­ko­va­nie v púšt­nej búrke a na záver odmena v podobe gato­rejdu s vod­kou. Bolo vyma­ľo­vané.

image

Pre­teky na bikoch.

image

Za odmenu sme šli vždy do tohoto nášho baru. Keď sme tam boli prvý krát, tak sme odtiaľ odchá­dzali taký štastný, že sme sa roz­hodli si zapa­mä­tať, kde sa nachá­dza. Na druhý deň sme ho hľa­dali skoro hodinu, zjavne nám pamäť už toľko neslúži.

imageimage

Ten bar bol super, lebo okrem mega chla­di­vých mie­ša­ných drin­kov ktoré vás do hodinky roz­lo­žili, sa tam diali pred vašimi očami spon­tánne veci. Ako naprí­klad títo ľudia dostali z ničoho nič strašnu chuť sa stre­čo­vať rovno pred nami. (alebo cvi­čiť jógu)

image

Pokiaľ toho bolo na vás veľa, mohli ste vliecť do gigan­tic­kého penisu a eja­ku­lo­vať.

imageimage

Nuda sa potom zahá­ňala bowlin­gom, biliar­dom, teni­som, alebo roz­ho­vormi s bohom.

image

S bohom ste sa mohli roz­prá­vať cez tele­fónnu búdku.

image

Alebo potom sa s ním a spolu s ďal­šími 50timi vzdy­cha­jú­cimi ľudmi dalo poke­cať v orgy­dome. (roz­ho­vory tam pre­bie­hajú ale pomo­cou tela :))

image

Toto bol tiež veľmi zau­jí­mavý bar. Kos­tol­ník nás ponú­kol whisky. Potom tam došiel samoz­vaný kaza­teľ a spus­til tam pol­ho­di­novú funny kázeň k poba­ve­niu všet­kých veria­cich.

image

Keby ste náho­dou neve­deli.

image

No a potom všet­kom na záver. Keď s nie­kym pre­ži­jete toto všetko, 7 dní sa nespr­chu­jete a iba lie­tate do naj­vyš­ších ves­mí­rov, tak je namieste sa s tým člo­ve­kom aj v púšt­nej búrke spo­jiť naveky vekov :)

Na záver zdroje:

Mišo Pas­tier spí­sal per­fektný blog­post a návod k Bur­ning­ma­novi. Ak chcete vedieť viac o tom ako sa tam dostať a čo mať so sebou, je to naj­lepší zdroj.

Všetko ostatné pod­statné info sa dozviete na offi­cial stránke: www.burningman.com

image

Zdroj: blog.truban.sk

Pridať komentár (0)