CES: Deň tretí

Andrej Kras / 11. január 2015 / Tools a produktivita

A je tu posledný deň CES-u. Poďme sa na neho pozrieť.

Toy­ota verí v budúc­nosť vodíka, a uvoľ­ňuje patenty

Stalo sa niečo dosť neuve­ri­teľné. Toy­ota pre­pus­tila 20 rokov vývoja a inves­tí­cii v oblasti vodí­ko­vých pali­vo­vých člán­kov celému svetu — a teda aj svo­jej kon­ku­renci. Veria, že vo vodíku je budúc­nosť, a týmto ťahom chcú sti­mu­lo­vať kon­ku­ren­ciu a trh s vodí­ko­vými autami. Via­ceré veľké auto­mo­bilky majú nie­koľko vodí­ko­vých želie­zok v ohni, naprí­klad Hyun­dai už pred pol rokom vyro­bil vodí­kom pohá­ňaný Tuc­son, ktorý sa však pre­dá­val len vybra­ným zákaz­ní­kom.

Avšak patenty nie sú úplne “voľné” — Toy­ota bude ude­ľo­vať licen­cie zadarmo po spl­není urči­tých pod­mie­nok, aby mali pod kon­tro­lou využi­tie technológii.Koniec kon­cov, dohro­mady viac ako 5500 paten­tov sa netýka len áut, ale aj výroby vodíka a vyso­ko­tla­ko­vých skla­do­va­cích fliaš.

Pro­ce­sor, ktorý dovolí vášmu tele­fónu stre­a­mo­vať v 4K

Super­vý­konný Snapd­ra­go­n810 od Qula­comu pre­mení váš mobil na mon­štrum. Doslova. Prvým tele­fó­nom využí­va­jú­cim tento pro­ce­sor je LG G Flex 2, pred­sta­vený tento rok na CES-e. Okrem kla­sic­kých kecov (väč­šia výdrž baté­rie, sil­nejší výkon, lep­šia gra­fika …) sa Snapd­ra­gon zmo­hol aj na ukážku svo­jich schop­ností … a bolo to obdi­vu­hodné. Hra v Unreal Engine ply­nule stre­a­mo­vaná tele­fó­nom rovno na obra­zovku pre celé pub­li­kum. To už je niečo.

Ďalší veľký hráč na poli vir­tu­ál­nej rea­lity

Razer OSVR vstu­puje medzi hrá­čov, a poriadne mieša kar­tami. Je totiž open source plat­for­mou pre vir­tu­álnu rea­litu, ktorá si dáva za cieľ “štan­dar­di­zo­vať svet VR”. Podobne ako android vo svete tele­fó­nov, Razer sa chce stať základ­nou plat­for­mou pre vir­tu­álnu rea­litu. Už teraz sa spo­jil s viac ako tuc­tom výrob­cov, od her­ných vývo­já­rov až po výrob­cov audio vyba­ve­nia, ktorí budú pre novú plat­formu tvo­riť.

LG pre­mení váš dom na obrov­skú pre­hrá­va­ciu sta­nicu

LG pred­viedlo sys­tém na ozvu­če­nie celého domu/bytu Music Flow, čím sa dostalo do pries­toru, v kto­rom zatiaľ ope­ro­vali len úzko zame­rané audio firmy. Sys­tém pod­po­ruje od 1 do 100 repro­duk­to­rov, a dokáže pre­hrá­vať až 100 samos­tat­ných stôp. A to všetko bez akých­koľ­vek káb­lov. Všetky repro­duk­tory majú vlastný pri­jí­mač wi-fi, a pri­jí­majú vysie­la­nie z ria­dia­cej sta­nice. Pre­nos sig­nálu je tak prak­ticky okam­žitý.

Celý sys­tém viete spra­vo­vať cez apli­ká­ciu vo vašom tele­fóne, a dokonca ovlá­dať každý jeden samos­tatný repro­duk­tor. Na trh sa tento audi­osys­tém dostane v prie­behu marca.

Bez­peč­nosť nikdy nespí — Box od Bit­de­fen­deru uchráni váš inter­net vecí

S uve­de­ním inter­netu vecí do rea­lity pri­chá­dzajú ďal­šie hrozby. Už si nemu­síte dávať pozor len na svoj počí­tač a mobil, ale aj na umý­vačku riadu, psí obo­jok, či hodinky. Na všetko toto mys­leli ľudia z Bit­de­fen­de­rum, a vytvo­rili Box — fyzickú kra­bicu, ktorá chráni vašu domácu sieť. Naproti kla­sic­kému anti­víru fun­guje na akom­koľ­vek ope­rač­nom sys­téme, a akom­koľ­vek zaria­dení pri­po­je­nom do vašej siete. Neske­nuje totiž zaria­de­nie, ale priamo sig­nály pri­chá­dza­júce do vašej wi-fi, a tak zabráni neže­la­ným hroz­bám ešte skôr, ako sa vôbec dostanú do zaria­dení.

Zdoje: popsci.com, techradar.com

Pridať komentár (0)