Cesta s Ube­rom vie byť aj mega zábavná!

Lukáš Gašparík jr. / 19. august 2015 / Tools a produktivita

Každý si už určite zažil cestu taxí­kom, počas kto­rej nastalo medzi vami a taxi­ká­rom to trápne ticho. Veď o čom by ste sa za tých pár minút s taxi­ká­rom poroz­prá­vali? Môžeš sa spý­tať či majú dnes veľa voze­nia, zana­dá­vať si na poča­sie, či na prácu, ale určite neza­ži­ješ cestu ako táto.

Už mno­ho­krát sa obja­vili na You­tube videá so zná­mymi ľuďmi, spe­vákmi, či her­cami, kto­rých mali mož­nosť stret­núť aj oby­čajný ľudia naprí­klad v auto­buse alebo metre. Väč­ši­nou vstú­pia zamas­ko­vaní, tak aby ich nikto nespoz­nal, no a potom začne šou. Takisto ako sa títo ľudia roz­vá­žajú naprí­klad v metre, pou­ží­vajú aj taxíky. Nie­kedy však nie ako ces­tu­júci, ale ako taxi­kári. Väč­ši­nou je to súčas­ťou neja­kej zná­mej ame­ric­kej šou a sna­žia sa tak nachy­tať nič netu­šia­cich ľudí, ktorí si taxík zavo­lajú.

U nás to nie je až také bežné, ale pokiaľ ide o spo­mí­nané US, tam nie je prob­lém stret­núť v taxíku nie­koho zná­meho. Dôka­zom toho sú aj nasle­du­júce videá, na kto­rých sa obja­vil naprí­klad aj Jus­tin Bie­ber, či známy ame­rický mode­rá­tor Jimmy Kim­mel. To všetko vďaka taxí­kom Uber, ktoré od minu­lého týždňa môžeme nájsť jaz­diť aj u nás v Bra­ti­slave. Už na prvý pohľad je tak jasné, že Uber nie je ako iné taxis­lužby. Určite aj teba štve, keď taxi­kár počúva hudbu, ktorú nezná­šaš. Uber to má však vyrie­šené ako nikto iný, spo­lu­prá­cou so Spo­tify. To zna­mená, že ihneď ako si nasad­neš do taxíku, spus­tíš Spo­tify a počú­vaš presne to, čo chceš ty.

Taxík sa tak môže stať tvo­jim obľú­be­ným mies­tom. Len si pred­stav tú cestu na party v pia­tok večer, keď sa už počas cesty tam nala­díš na tú správnu vlnu. A teraz nemám na mysli alko­ho­lom, ale hud­bou. :)

zdroj: You­tube

Pridať komentár (0)