Čo číta Bill Gates

Rišo Néveri / 30. september 2014 / Tools a produktivita

Filan­trop, miliar­dár, spo­lu­za­kla­da­teľ Mic­ro­softu, pod­ni­ka­teľ… Tento muž s IQ 160 toho v živote doká­zal naozaj veľa. V mla­dom veku zalo­žil firmu, vďaka kto­rej mu dnes patrí priečka naj­bo­hat­šieho člo­veka na svete (reb­rí­ček sve­to­vých miliar­dá­rov 2014 — mesač­ník For­bes). V súčas­nosti sa so svo­jou ženou Melin­dou venuje pre­važne filan­tro­pii, ale veľkú časť svojho voľ­ného času trávi práve číta­ním. Poďme sa pozrieť aké knihy Bill číta a odpo­rúča.

Busi­ness Adven­tu­res, John Bro­oks

Aj keď pán Bro­oks túto knihu napí­sal pred viac ako 40 rokmi, je stále aktu­álna. Dôka­zom toho je aj jej umiest­ne­nie v tomto zozname. Knihu Bil­lovi odpo­ru­čil sám War­ren Buf­fet a napriek tomu, že ju čítal už v roku 1991 stále ju pova­žuje za naj­lep­šiu knihu o biz­nise, aká sa mu do rúk dostala. Autor dobre opi­suje nad­ča­so­vosť samot­ného pod­ni­ka­nia, výzvy budo­va­nia veľ­kej spo­loč­nosti, nají­ma­nie pra­cov­nej sily so správ­nymi zruč­nos­ťami a medzi inými aj dôle­ži­tosť spät­nej väzby zákaz­ní­kov. Bill pova­žuje Johna Bro­oksa za maj­strov­ského roz­prá­vača a chváli jeho štýl, akým opi­suje veľké spo­loč­nosti.

Stress Test, Timothy F. Geith­ner

Geith­ne­rove pre­javy ako minis­tra finan­cíí sa pova­žo­vali za mizerné. Napriek tomu je Stress Test výbor­ným číta­ním. Jedná sa o prek­va­pivo dobre podaný prí­beh o tom, aké to je bojo­vať proti finanč­nej kríze, pri­čom čelíte mno­hým kri­ti­kám vlast­ného úradu a trápi vás sve­do­mie, kvôli nedos­tatku času, ktorý trá­vite s rodi­nou. Kniha ponúka obraz o tom aké to je počas finanč­nej krízy, aké sú mož­nosti boja proti nej a čo v minu­losti fun­go­valo.

The Bully Pul­pit: The­odore Roose­velt, Wil­liam Howard Taft, and the Gol­den Age of Jour­na­lism, Doris Kearns Goodwin

The­odore Roose­velt, 26. pre­zi­dent Spo­je­ných štá­tov toho v živote doká­zal naozaj veľa. Pre­sa­dzo­val reformy v poli­tike, bojo­val proti korup­cii a stál pri zro­dení Panam­ského prie­plavu. Hlavná otázka, ktorú autor kla­die do pop­re­dia sa týka zmien v spo­loč­nosti, ich prie­beh a ako ich docie­liť. Je zau­jí­mavé ako sa nie­kedy zmeny dosiahnu vďaka výraz­ným indi­ví­duám, kým ino­kedy sú výsled­kami mno­hých vply­vov. V prí­pade T.Rooseveltova je obdi­vu­hodné to, že napriek jeho sna­hám o pre­sa­de­nie refo­riem sa mu prí­liž neda­rilo, až kým ho novi­nári neza­čali pod­po­ro­vať, čím docie­lili ich úspech. Bill tak­tiež odpo­rúča knihu Team of Rivals od rov­na­kého autora.

The Rosie Pro­ject:A novel, Gra­eme Sim­sion

Túto knihu pán filan­trop ozna­čuje ako “jediné číta­nie na pláž” v tomto zozname. Odpo­ru­čila mu ju jeho man­želka Melinda, ktorá knihu čítala a vedela, že sa mu zapáči. Dôvo­dom bol hlavný hrdina, ktorý to často pre­háňa logic­kým mys­le­ním, ako to robí aj Bill. Ak ste na tom podobne knihu si jed­no­značne obľú­bite. Opi­suje prí­beh pro­fe­sora gene­tiky s Asper­ge­ro­vým syn­dró­mom, ktorý sa roz­hodne nájsť si ženu. Pro­fe­sor to často pre­háňa s mana­žo­va­ním a plá­no­va­ním svojho času, čo často robí aj sám Bil.

The Sixth Extinc­tion: An Unna­tu­ral His­tory, Eli­za­beth Kol­bert

Kli­ma­tické zmeny sú jed­ným z naj­väč­ším prob­lé­mom s akými sa v tomto sto­ročí stret­neme. Okrem toho však veľmi rýchlo spe­jeme k mno­hým prí­rod­ným zme­nám vďaka ľud­skej akti­vite. Ľud­stvo osíd­ľuje obrov­ské plo­chy, núti živo­čí­chy k sťa­ho­va­niu z pri­ro­dze­ného domova, nad­mieru loví ryby a zne­čis­ťuje oce­ány. Podľa ved­cov to speje k ďaľ­šiemu veľ­kému vyhy­nu­tiu, pres­nej­šie šies­temu v poradí. A toto všetko spô­so­bu­jeme my. Eli­za­beth Kol­bert opi­suje tieto fakty naro­vinu a otvorí tým oči mno­hým ľuďom.

Čítali ste nie­ktorú? Ak áno ako sa vám páčila? Podeľte sa oň a tak­tiež o vaše obľú­bené knižky o biz­nise, pod­ni­kaní, tech­nike, star­tu­poch a podobne v komen­tá­roch :).

Zdroj: www.gatesnotes.com

Pridať komentár (0)