Čo pri­ne­sie Y Com­bi­na­tor do Euró­py?

Luky Gašparík / 10. októbra 2014 / Lifehacking

Y Com­bi­na­tor — jeden z naj­zná­mej­ších ear­ly-sta­ge inves­to­rov na sve­te mie­ri do Euró­py. Čo je však sran­da, že tu momen­tál­ne nemá ani jed­né­ho par­tne­ra!!!

Y Com­bi­na­tor si z toho oči­vid­ne ťaž­kú hla­vu nero­bí a napriek tomu k nám do Euró­py často­krát zaví­ta­jú jeho pred­sta­vi­te­lia, aby hľa­da­li ďal­šie poten­ciál­ne talen­ty. Tak­to šíriac dob­re slo­vo o Y Com­bi­na­to­re, je ten­to akce­le­rá­tor zna­my aj v Euró­pe (bol bol asi aj bez toho). Dva týžd­ne doza­du sa obja­vi­li Kirs­ty Nathoo a Qasar You­nis aj na istan­bul­skom sum­mi­te Web­raz­zi

Z Y Com­bi­na­to­ru je vidieť jed­no­znač­ná sna­ha pre­sa­diť sa na sta­rom kon­ti­nen­te. “Sna­ží­me sa dostať do Euró­py, pre­to­že verí­me, že nie všet­ky úspeš­né fir­my budú zakla­da­né v US”, pove­da­la pre tech.eu Kris­ty Nathoo CFO Y Com­bi­na­tor. “Ľudia po celom sve­te zakla­da­jú skve­lé pro­jek­ty, či už v Euró­pe, v Ázií ale­bo hocik­de inde. My chce­me tie­to fir­my nájsť a spo­lu­pra­co­vať s nimi”, doda­la.

Na otáz­ku, koľ­ko pri­hlá­šok do Y Com­bi­na­to­ra im prí­de roč­ne z Euró­py uvied­la, že 84. 

Prek­va­pi­vo však nevi­dí veľ­ké roz­die­ly medzi európ­sky­mi a ame­ric­ký­mi foun­der­mi. “Nápa­dy sú zväč­ša tie isté, tak­tiež dri­ve, fókus a vášeň pre veci sú rov­na­kě, ale mys­lím si, že stá­le exis­tu­jú ste­re­oty­py. Pre Ame­ri­ča­nov je stá­le ľah­šie sa pre­dať, prá­ve tu musí­me o tro­chu viac pra­co­vať s európ­sky­mi foun­der­mi, kto­rí sa musia naučiť byť sebais­tej­ší a vedieť aj pove­dať, pre­čo je to, čo robia skve­lé a nie len okej”, doda­la Kirs­ty. Európ­skym pro­jek­tom tre­ba dať nie­ke­dy doslov­ne ‘kick in the ass’, aby sa roz­hý­ba­li. Ak chcú totiž európ­ski foun­de­ri komu­ni­ko­vať s ame­ric­ký­mi inves­tor­mi, musia sa toto naučiť, inak to nepôj­de.

Y Com­bi­na­tor začne orga­ni­zo­vať viac vlast­ných akcií po celej Euró­pe už od nasle­du­jú­ce­ho roka. Po úspeš­nom Star­tup scho­ol Lon­don, by mali nasle­do­vať ďal­šie obdob­né akcie v ďal­ších európ­skych mes­tách. Pre­to sle­duj­te Y Com­bi­na­tor, mož­no jed­né­ho dňa dora­zí aj ku nám ;).

Zdroj: tech.eu

Pridať komentár (0)