Čo pri­ne­sie Y Com­bi­na­tor do Európy?

Luky Gašparík / 10. októbra 2014 / Tools a produktivita

Y Com­bi­na­tor — jeden z naj­zná­mej­ších early-stage inves­to­rov na svete mieri do Európy. Čo je však sranda, že tu momen­tálne nemá ani jed­ného par­tnera!!!

Y Com­bi­na­tor si z toho oči­vidne ťažkú hlavu nerobí a napriek tomu k nám do Európy často­krát zaví­tajú jeho pred­sta­vi­te­lia, aby hľa­dali ďal­šie poten­ciálne talenty. Takto šíriac dobre slovo o Y Com­bi­na­tore, je tento akce­le­rá­tor znamy aj v Európe (bol bol asi aj bez toho). Dva týždne dozadu sa obja­vili Kirsty Nathoo a Qasar You­nis aj na istan­bul­skom sum­mite Web­razzi

Z Y Com­bi­na­toru je vidieť jed­no­značná snaha pre­sa­diť sa na sta­rom kon­ti­nente. “Sna­žíme sa dostať do Európy, pre­tože veríme, že nie všetky úspešné firmy budú zakla­dané v US”, pove­dala pre tech.eu Kristy Nathoo CFO Y Com­bi­na­tor. “Ľudia po celom svete zakla­dajú skvelé pro­jekty, či už v Európe, v Ázií alebo hocikde inde. My chceme tieto firmy nájsť a spo­lu­pra­co­vať s nimi”, dodala.

Na otázku, koľko pri­hlá­šok do Y Com­bi­na­tora im príde ročne z Európy uviedla, že 84. 

Prek­va­pivo však nevidí veľké roz­diely medzi európ­skymi a ame­ric­kými foun­dermi. “Nápady sú zväčša tie isté, tak­tiež drive, fókus a vášeň pre veci sú rov­nakě, ale mys­lím si, že stále exis­tujú ste­re­otypy. Pre Ame­ri­ča­nov je stále ľah­šie sa pre­dať, práve tu musíme o tro­chu viac pra­co­vať s európ­skymi foun­dermi, ktorí sa musia naučiť byť sebais­tejší a vedieť aj pove­dať, prečo je to, čo robia skvelé a nie len okej”, dodala Kirsty. Európ­skym pro­jek­tom treba dať nie­kedy doslovne ‘kick in the ass’, aby sa roz­hý­bali. Ak chcú totiž európ­ski foun­deri komu­ni­ko­vať s ame­ric­kými inves­tormi, musia sa toto naučiť, inak to nepôjde.

Y Com­bi­na­tor začne orga­ni­zo­vať viac vlast­ných akcií po celej Európe už od nasle­du­jú­ceho roka. Po úspeš­nom Star­tup school Lon­don, by mali nasle­do­vať ďal­šie obdobné akcie v ďal­ších európ­skych mes­tách. Preto sle­dujte Y Com­bi­na­tor, možno jed­ného dňa dorazí aj ku nám ;).

Zdroj: tech.eu

Pridať komentár (0)