Daniel Koj­nok – 18-ročný Slo­vák, ktorý posúva hra­nice bikes­ha­ringu svo­jím Futu­pi­lo­tom

Beatrix Rimarčíková / 10. septembra 2016 / Rozhovory

Daniel je štu­den­tom gym­ná­zia, ktorý ale nez­dieľa lavice so svo­jimi spo­lu­žiakmi. Od 16 rokov sa totižto venuje star­tu­pom.

Tech­no­ló­gia by mala pri­niesť radi­kálnu zmenu do sveta v oblasti eko­lo­gic­kej dopravy,“ tvrdí Daniel Koj­nok, kto­rého prvým pro­jek­tom bolo zostro­je­nie pro­to­typu bicykla na elek­trický pohon. Like­Horse, ako bicy­kel nazval, je funkčný bike bez pedá­lov, pohá­ňaný elek­tro­mo­to­rom. Na jedno nabi­tie prejde okolo 50 km. Dosiah­nuť môže maxi­málnu rých­losť 45 km/h. Na roz­diel od motorky je Like­Horse úplne eko­lo­gic­kým doprav­ným pros­trie­dok. Tento pro­jekt však musel Daniel spolu so svo­jím tímom poza­sta­viť kvôli vyso­kým nákla­dom na ďalší vývoj a výrobu.

O eko­lo­gic­kej­šiu spo­loč­nosť sa snaží svo­jím novým pro­jek­tom bikes­ha­ringu — FUTU­PI­LOT. Sám Daniel ho pri­rov­náva k Uberu pre bicykle. Ide o sys­tém zdie­ľa­nej eko­no­miky, kde si každý môže zalo­žiť bikes­ha­ring. Všetko, čo na to potre­bu­ješ, je bicy­kel a špe­ciálny elek­tro­nický zámok.

O tom, ako tento sys­tém zdie­ľa­nia bicyk­lov fun­guje v praxi, sa dočí­taš v roz­ho­vore. Rôzne ďal­šie pod­rob­nosti sa dozvieš na stránke pro­jektu Futu­pi­lot.

Futu­pi­lot a Like­horse majú spo­loč­ného meno­va­teľa — myš­lienku eko­lo­gic­kej­šej spo­loč­nosti. Čo ťa moti­vo­valo k eko­lo­gic­kému vní­ma­niu dopravy?

Ulice miest sú pre­pl­nené doprav­nými pros­tried­kami, narastá zne­čis­te­nie, smog a hluk. Dopravné záp­chy sú všade. Situ­ácia sa zhor­šuje. Uve­do­mu­jem si však, že už teraz je možné po stránke tech­no­lo­gic­kej uro­biť veľmi veľa pre radi­kálnu zmenu. Výsledky práce mno­hých spo­loč­ností to potvr­dzujú. Je však potrebné, aby zmena pri­chá­dzala aj od kaž­dého jed­ného z nás.

Aj preto vytvá­ram plat­formu “FUTU­PI­LOT” v oblasti jed­no­du­chej eko­lo­gic­kej dopravy, ktorá dá prí­le­ži­tosť na „akciu zdola“ sku­točne kaž­dému. Jedná sa o plat­formu, ktorá môže zabez­pe­čiť, aby sa bicy­kel dostal na kaž­dučké miesto na našej pla­néte, aby ho mohol pou­ží­vať kto­koľ­vek, kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Aby člo­vek, keď chce pou­žiť auto na krátku vzdia­le­nosť, mal k dis­po­zí­cii vždy aj inú alter­na­tívu – pou­ži­tie bicykla. Táto alter­na­tíva sa volá FUTU­PI­LOT — jed­no­du­chý, lacný a dostupný glo­bálny bikes­ha­ring.

futupilot2

Na akom prin­cípe fun­guje bikes­ha­ring? Máš určený dátum kedy uvidí svetlo sveta?

Keď si nain­šta­lu­ješ na bicykle Futu­pi­lot zámky a zdarma si stiah­neš Futu­pi­lot App, tak jed­no­du­chou regis­trá­ciou sa môžeš stať pre­vádz­ko­va­te­ľom bikes­ha­ringu. Momen­tálne fini­šu­jeme s vývo­jom har­dware a mobil­nej apli­ká­cie a prvé pre­vádzky bikes­ha­ringu budú vzni­kať začiat­kom roka 2017.

Elek­tro­nický zámok na bicy­kel plá­nu­ješ pre­dá­vať za 50€. Aké bez­peč­nostné kri­té­riá tvoj zámok spĺňa?

Náš „Futu­pi­lot Lock“ je jed­ným z naj­bez­peč­nej­ších zám­kov na bicy­kel. Záro­veň má bez­kon­ku­renčný bene­fit, môžete s ním pre­vádz­ko­vať bikes­ha­ring. Tento zámok je sta­bilne upev­nený na rám bicykla a má dve uza­my­ka­cie ramená, na predné aj zadné koleso. Pri naru­šení jed­ného z ramien sa spustí alarm a maji­teľ bicykla obdrží SMS-ku s GPS súrad­ni­cami polohy bicykla. Záro­veň, čo sa týka ceny zámku, našou sna­hou je neus­tále túto cenu zni­žo­vať. Nech­ceme zará­bať na zám­koch. Chceme, aby cena bola čo naj­niž­šia a aby sa tento model čo naj­viac roz­ši­ro­val. Aby ani chu­dobný štu­dent napr. z Indie nemal prob­lém si zakú­piť nie­koľko zám­kov a mohol si roz­be­hnúť svoj busi­ness.

Pokiaľ neza­rá­bate na zám­koch, z čoho budete nado­bú­dať finan­cie?

Keďže máme mini­málnu maržu na pre­daji elek­tro­nic­kých zám­kov, aby sa čo naj­viac roz­ší­rili, pro­fi­tu­jeme z pre­nájmu bicyk­lov, kde sa prí­jem roz­de­ľuje v pomere 80:20 v pros­pech pre­na­jí­ma­teľa bicyklu.

futupilot1

Dokáže si člo­vek na tvo­jom bikes­ha­ringu zaro­biť alebo len pri­vy­ro­biť?

Obi­dve mož­nosti sú reálne. Môžete začať s men­ším množ­stvom bicyk­lov popri zamest­naní, popri štú­diu. Postupne si však môžete vybu­do­vať veľmi zau­jí­mavý busi­ness a obsa­diť určitý regi­onálny trh.

Čo vraví trh na tvoj nápad? Mys­líš, že oslo­víš slo­ven­ských cyk­lis­tov, alebo sa zame­ria­vaš skôr na zahra­ničný trh, kde sú bicykle využí­va­nej­šími doprav­nými pro­stred­kami ako u nás?

Trh veľmi súvisí s cyk­lis­tic­kou infra­štruk­tú­rou. Na Slo­ven­sku sme v tomto ohľade dosť pozadu, oproti nie­kto­rým iným kra­ji­nám. Pozi­tívne odozvy na Futu­pi­lot regis­tru­jeme z Rakúska, Maďar­ska, Česka, ale aj zo zámor­ských kra­jín.

Aké formy mar­ke­tingu, reklamy využí­vaš pri roz­ši­ro­vaní pove­do­mia o tvo­jom star­tupe?

Vytvo­rili sme kva­litnú pre­zen­tá­ciu for­mou video ani­má­cie, ktorú pre­zen­tu­jeme cez web, cez sociálne siete. Písali o nás nie­ktoré médiá, napr. český For­bes. Ľudia sa začí­najú ozý­vať, fan­dia nám, pro­jekt sa im páči. Pri­chá­dzajú noví ľudia do teamu.

futupilot-screeny-app

Je nie­kto vo svete vedy-tech­niky, kto ťa inšpi­ruje a koho obdi­vu­ješ?

Veľ­kou inšpi­rá­ciou je pre mňa práca Elona Muska, súčas­ného naj­väč­šieho vizi­onára v oblasti elek­tro­mo­bi­lity, letov do kozmu, ale aj využí­va­nia slneč­nej ener­gie. Nie žeby som ho obdi­vo­val, ale jeho odhod­la­nie je pre mňa veľmi povzbu­dzu­júce. Čítal som jeho živo­to­pis, takže keď mi prídu do cesty „nepre­ko­na­teľné“ pre­kážky, spo­me­niem si na jeho pády a hneď to ide ľah­šie.

S rea­li­zo­va­ním svo­jich star­tu­pov si začí­nal ako 16-ročný. Odvtedy máš na gym­ná­ziu indi­vi­du­álny plán, aby si sa mohol naplno veno­vať pro­jek­tom. Mys­líš, že si sa roz­ho­dol správne? Nechýba ti stre­doš­kol­ský život?

Jed­no­značne som sa roz­ho­dol správne. Mám dosta­tok času na rea­li­zá­ciu pro­jek­tov, vytvo­ril som si vlastnú „futu­pi­lot komu­nitu“, kde trá­vim svoj čas. Vzde­lá­vam sa iným spô­so­bom, ako v bež­nej škole. Veľa sa učím samoš­tú­diom, nakoľko učebné osnovy v slo­ven­skom škols­tve nestí­hajú ref­lek­to­vať na rýchly vývoj tech­no­ló­gií. Tak­tiež množ­stvo teórie „zabíja“ kre­a­ti­vitu štu­den­tov. Ja som skrze moje pro­jekty v praxi. Učím sa aj na vlast­ných chy­bách, sna­žím sa veci pocho­piť ako fun­gujú a aj reálne si to odskú­šať. Toto ma baví, je to veľké dob­ro­druž­stvo.

Kto ti pomáha pri vývoji finančne a kto moti­vačne, psy­chicky?

Sna­žím sa fun­go­vať skromne a efek­tívne. Mys­lím, že toto je základný pred­po­klad úspeš­ného pro­jektu. A keď člo­vek, do urči­tého bodu obstojí v takomto núdzo­vom režime, tak pri­chá­dzajú aj ponuky na inves­tí­cie, pre­tože je to dôkaz, že pro­jekt je “zdravý”. Člo­vek musí naj­skôr uká­zať živo­ta­schop­nosť. Moti­vačne ma pod­po­rujú pre­dov­šet­kým moji rodi­čia. Som im veľmi vďačný, že pocho­pili môj „han­di­cap“ pre bežné cho­de­nie do školy a pod­po­rujú môj indi­vi­du­álny štu­dijný plán.

daniel1

Máš 18 rokov a už si vo svo­jom živote spra­vil pár roz­hod­nutí, na ktoré by tvoji roves­níci možno nemali odvahu. Nebo­jíš sa neús­pe­chu svojho star­tupu?

S neús­pe­chom musí člo­vek počí­tať. Za kaž­dým úspe­chom je množ­stvo, množ­stvo pádov a pre­hier. Nie je však dôle­žitý len cieľ, dôle­žitá je aj cesta. Na tejto ceste zís­kate nové zruč­nosti, skú­se­nosti, stret­nete ľudí, kto­rých by ste ináč nestretli. Nie­ktorí vám pomôžu, nie­ktorí vás pod­ra­zia. Ale to všetko k tomu patrí, všetko sú to vzácne skú­se­nosti, ktoré v „skle­níku“ školy nezís­kate a ktoré vám nik nevezme.

likehorsebrothers

Like­Horse

Vidíš Futu­pi­lota ako začia­tok svo­jej kari­éry? Plá­nu­ješ do budúcna ďal­šie eko­lo­gicky pros­pešné novinky, pop­rí­pade „obno­viť“ pro­jekt Like­Horse?

Určite mojou pri­ori­tou je, aby Futu­pi­lot uspel a dostal sa do sveta. Verím, že je to živo­ta­schopný pro­jekt. Potom príde na rad aj Like­horse a aj ďal­šie nápady, ktoré nosím v hlave. „Druhý vek dopravy“ pri­chá­dza a s ním aj nové výzvy.

Na záver nášho roz­ho­voru by som sa rád ešte pode­lil o výrok geniál­neho vyná­lezcu Nikola Teslu. Tento výrok mi je veľmi blízky a verím, že povzbudí čita­te­ľov Star­ti­tup k rea­li­zá­cii svo­jich skve­lých nápa­dov : „Každá nezmy­selná námaha vyža­duje obe­to­va­nie časti život­nej ener­gie. Takú cenu som nikdy nebol ochotný zapla­tiť. Naopak, rozk­vi­tol som na rea­li­zá­cii svo­jich myš­lie­nok“.

Ďaku­jeme za roz­ho­vor!

Pridať komentár (0)