Daniel Koj­nok – 18-roč­ný Slo­vák, kto­rý posú­va hra­ni­ce bikes­ha­rin­gu svo­jím Futu­pi­lo­tom

Beatrix Rimarčíková / 10. septembra 2016 / Rozhovory

Daniel je štu­den­tom gym­ná­zia, kto­rý ale nez­die­ľa lavi­ce so svo­ji­mi spo­lu­žiak­mi. Od 16 rokov sa totiž­to venu­je star­tu­pom.

Tech­no­ló­gia by mala pri­niesť radi­kál­nu zme­nu do sve­ta v oblas­ti eko­lo­gic­kej dopra­vy,“ tvr­dí Daniel Koj­nok, kto­ré­ho prvým pro­jek­tom bolo zostro­je­nie pro­to­ty­pu bicyk­la na elek­tric­ký pohon. Like­Hor­se, ako bicy­kel nazval, je funkč­ný bike bez pedá­lov, pohá­ňa­ný elek­tro­mo­to­rom. Na jed­no nabi­tie prej­de oko­lo 50 km. Dosiah­nuť môže maxi­mál­nu rých­losť 45 km/h. Na roz­diel od motor­ky je Like­Hor­se úpl­ne eko­lo­gic­kým doprav­ným pros­trie­dok. Ten­to pro­jekt však musel Daniel spo­lu so svo­jím tímom poza­sta­viť kvô­li vyso­kým nákla­dom na ďal­ší vývoj a výro­bu.

O eko­lo­gic­kej­šiu spo­loč­nosť sa sna­ží svo­jím novým pro­jek­tom bikes­ha­rin­gu — FUTU­PI­LOT. Sám Daniel ho pri­rov­ná­va k Ube­ru pre bicyk­le. Ide o sys­tém zdie­ľa­nej eko­no­mi­ky, kde si kaž­dý môže zalo­žiť bikes­ha­ring. Všet­ko, čo na to potre­bu­ješ, je bicy­kel a špe­ciál­ny elek­tro­nic­ký zámok.

O tom, ako ten­to sys­tém zdie­ľa­nia bicyk­lov fun­gu­je v pra­xi, sa dočí­taš v roz­ho­vo­re. Rôz­ne ďal­šie pod­rob­nos­ti sa dozvieš na strán­ke pro­jek­tu Futu­pi­lot.

Futu­pi­lot a Like­hor­se majú spo­loč­né­ho meno­va­te­ľa — myš­lien­ku eko­lo­gic­kej­šej spo­loč­nos­ti. Čo ťa moti­vo­va­lo k eko­lo­gic­ké­mu vní­ma­niu dopra­vy?

Uli­ce miest sú pre­pl­ne­né doprav­ný­mi pros­tried­ka­mi, naras­tá zne­čis­te­nie, smog a hluk. Doprav­né záp­chy sú vša­de. Situ­ácia sa zhor­šu­je. Uve­do­mu­jem si však, že už teraz je mož­né po strán­ke tech­no­lo­gic­kej uro­biť veľ­mi veľa pre radi­kál­nu zme­nu. Výsled­ky prá­ce mno­hých spo­loč­nos­tí to potvr­dzu­jú. Je však potreb­né, aby zme­na pri­chá­dza­la aj od kaž­dé­ho jed­né­ho z nás.

Aj pre­to vytvá­ram plat­for­mu “FUTU­PI­LOT” v oblas­ti jed­no­du­chej eko­lo­gic­kej dopra­vy, kto­rá dá prí­le­ži­tosť na „akciu zdo­la“ sku­toč­ne kaž­dé­mu. Jed­ná sa o plat­for­mu, kto­rá môže zabez­pe­čiť, aby sa bicy­kel dostal na kaž­duč­ké mies­to na našej pla­né­te, aby ho mohol pou­ží­vať kto­koľ­vek, kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Aby člo­vek, keď chce pou­žiť auto na krát­ku vzdia­le­nosť, mal k dis­po­zí­cii vždy aj inú alter­na­tí­vu – pou­ži­tie bicyk­la. Táto alter­na­tí­va sa volá FUTU­PI­LOT — jed­no­du­chý, lac­ný a dostup­ný glo­bál­ny bikes­ha­ring.

futupilot2

Na akom prin­cí­pe fun­gu­je bikes­ha­ring? Máš urče­ný dátum kedy uvi­dí svet­lo sve­ta?

Keď si nain­šta­lu­ješ na bicyk­le Futu­pi­lot zám­ky a zdar­ma si stiah­neš Futu­pi­lot App, tak jed­no­du­chou regis­trá­ci­ou sa môžeš stať pre­vádz­ko­va­te­ľom bikes­ha­rin­gu. Momen­tál­ne fini­šu­je­me s vývo­jom har­dwa­re a mobil­nej apli­ká­cie a prvé pre­vádz­ky bikes­ha­rin­gu budú vzni­kať začiat­kom roka 2017.

Elek­tro­nic­ký zámok na bicy­kel plá­nu­ješ pre­dá­vať za 50€. Aké bez­peč­nost­né kri­té­riá tvoj zámok spĺňa?

Náš „Futu­pi­lot Lock“ je jed­ným z naj­bez­peč­nej­ších zám­kov na bicy­kel. Záro­veň má bez­kon­ku­renč­ný bene­fit, môže­te s ním pre­vádz­ko­vať bikes­ha­ring. Ten­to zámok je sta­bil­ne upev­ne­ný na rám bicyk­la a má dve uza­my­ka­cie rame­ná, na pred­né aj zadné kole­so. Pri naru­še­ní jed­né­ho z ramien sa spus­tí alarm a maji­teľ bicyk­la obdr­ží SMS-ku s GPS súrad­ni­ca­mi polo­hy bicyk­la. Záro­veň, čo sa týka ceny zám­ku, našou sna­hou je neus­tá­le túto cenu zni­žo­vať. Nech­ce­me zará­bať na zám­koch. Chce­me, aby cena bola čo naj­niž­šia a aby sa ten­to model čo naj­viac roz­ši­ro­val. Aby ani chu­dob­ný štu­dent napr. z Indie nemal prob­lém si zakú­piť nie­koľ­ko zám­kov a mohol si roz­be­hnúť svoj busi­ness.

Pokiaľ neza­rá­ba­te na zám­koch, z čoho bude­te nado­bú­dať finan­cie?

Keď­že máme mini­mál­nu mar­žu na pre­da­ji elek­tro­nic­kých zám­kov, aby sa čo naj­viac roz­ší­ri­li, pro­fi­tu­je­me z pre­náj­mu bicyk­lov, kde sa prí­jem roz­de­ľu­je v pome­re 80:20 v pros­pech pre­na­jí­ma­te­ľa bicyk­lu.

futupilot1

Doká­že si člo­vek na tvo­jom bikes­ha­rin­gu zaro­biť ale­bo len pri­vy­ro­biť?

Obi­dve mož­nos­ti sú reál­ne. Môže­te začať s men­ším množ­stvom bicyk­lov pop­ri zamest­na­ní, pop­ri štú­diu. Postup­ne si však môže­te vybu­do­vať veľ­mi zau­jí­ma­vý busi­ness a obsa­diť urči­tý regi­onál­ny trh.

Čo vra­ví trh na tvoj nápad? Mys­líš, že oslo­víš slo­ven­ských cyk­lis­tov, ale­bo sa zame­ria­vaš skôr na zahra­nič­ný trh, kde sú bicyk­le využí­va­nej­ší­mi doprav­ný­mi pro­stred­ka­mi ako u nás?

Trh veľ­mi súvi­sí s cyk­lis­tic­kou infra­štruk­tú­rou. Na Slo­ven­sku sme v tom­to ohľa­de dosť poza­du, opro­ti nie­kto­rým iným kra­ji­nám. Pozi­tív­ne odoz­vy na Futu­pi­lot regis­tru­je­me z Rakús­ka, Maďar­ska, Čes­ka, ale aj zo zámor­ských kra­jín.

Aké for­my mar­ke­tin­gu, rekla­my využí­vaš pri roz­ši­ro­va­ní pove­do­mia o tvo­jom star­tu­pe?

Vytvo­ri­li sme kva­lit­nú pre­zen­tá­ciu for­mou video ani­má­cie, kto­rú pre­zen­tu­je­me cez web, cez sociál­ne sie­te. Písa­li o nás nie­kto­ré médiá, napr. čes­ký For­bes. Ľudia sa začí­na­jú ozý­vať, fan­dia nám, pro­jekt sa im páči. Pri­chá­dza­jú noví ľudia do tea­mu.

futupilot-screeny-app

Je nie­kto vo sve­te vedy-tech­ni­ky, kto ťa inšpi­ru­je a koho obdi­vu­ješ?

Veľ­kou inšpi­rá­ci­ou je pre mňa prá­ca Elo­na Mus­ka, súčas­né­ho naj­väč­šie­ho vizi­oná­ra v oblas­ti elek­tro­mo­bi­li­ty, letov do koz­mu, ale aj využí­va­nia slneč­nej ener­gie. Nie žeby som ho obdi­vo­val, ale jeho odhod­la­nie je pre mňa veľ­mi povzbu­dzu­jú­ce. Čítal som jeho živo­to­pis, tak­že keď mi prí­du do ces­ty „nepre­ko­na­teľ­né“ pre­káž­ky, spo­me­niem si na jeho pády a hneď to ide ľah­šie.

S rea­li­zo­va­ním svo­jich star­tu­pov si začí­nal ako 16-roč­ný. Odvte­dy máš na gym­ná­ziu indi­vi­du­ál­ny plán, aby si sa mohol napl­no veno­vať pro­jek­tom. Mys­líš, že si sa roz­ho­dol správ­ne? Nechý­ba ti stre­doš­kol­ský život?

Jed­no­znač­ne som sa roz­ho­dol správ­ne. Mám dosta­tok času na rea­li­zá­ciu pro­jek­tov, vytvo­ril som si vlast­nú „futu­pi­lot komu­ni­tu“, kde trá­vim svoj čas. Vzde­lá­vam sa iným spô­so­bom, ako v bež­nej ško­le. Veľa sa učím samoš­tú­di­om, nakoľ­ko učeb­né osno­vy v slo­ven­skom škols­tve nestí­ha­jú ref­lek­to­vať na rých­ly vývoj tech­no­ló­gií. Tak­tiež množ­stvo teórie „zabí­ja“ kre­a­ti­vi­tu štu­den­tov. Ja som skr­ze moje pro­jek­ty v pra­xi. Učím sa aj na vlast­ných chy­bách, sna­žím sa veci pocho­piť ako fun­gu­jú a aj reál­ne si to odskú­šať. Toto ma baví, je to veľ­ké dob­ro­druž­stvo.

Kto ti pomá­ha pri vývo­ji finanč­ne a kto moti­vač­ne, psy­chic­ky?

Sna­žím sa fun­go­vať skrom­ne a efek­tív­ne. Mys­lím, že toto je základ­ný pred­po­klad úspeš­né­ho pro­jek­tu. A keď člo­vek, do urči­té­ho bodu obsto­jí v takom­to núdzo­vom reži­me, tak pri­chá­dza­jú aj ponu­ky na inves­tí­cie, pre­to­že je to dôkaz, že pro­jekt je “zdra­vý”. Člo­vek musí naj­skôr uká­zať živo­ta­schop­nosť. Moti­vač­ne ma pod­po­ru­jú pre­dov­šet­kým moji rodi­čia. Som im veľ­mi vďač­ný, že pocho­pi­li môj „han­di­cap“ pre bež­né cho­de­nie do ško­ly a pod­po­ru­jú môj indi­vi­du­ál­ny štu­dij­ný plán.

daniel1

Máš 18 rokov a už si vo svo­jom živo­te spra­vil pár roz­hod­nu­tí, na kto­ré by tvo­ji roves­ní­ci mož­no nema­li odva­hu. Nebo­jíš sa neús­pe­chu svoj­ho star­tu­pu?

S neús­pe­chom musí člo­vek počí­tať. Za kaž­dým úspe­chom je množ­stvo, množ­stvo pádov a pre­hier. Nie je však dôle­ži­tý len cieľ, dôle­ži­tá je aj ces­ta. Na tej­to ces­te zís­ka­te nové zruč­nos­ti, skú­se­nos­ti, stret­ne­te ľudí, kto­rých by ste ináč nestret­li. Nie­kto­rí vám pomô­žu, nie­kto­rí vás pod­ra­zia. Ale to všet­ko k tomu pat­rí, všet­ko sú to vzác­ne skú­se­nos­ti, kto­ré v „skle­ní­ku“ ško­ly nezís­ka­te a kto­ré vám nik nevez­me.

likehorsebrothers

Like­Hor­se

Vidíš Futu­pi­lo­ta ako začia­tok svo­jej kari­é­ry? Plá­nu­ješ do budúc­na ďal­šie eko­lo­gic­ky pros­peš­né novin­ky, pop­rí­pa­de „obno­viť“ pro­jekt Like­Hor­se?

Urči­te mojou pri­ori­tou je, aby Futu­pi­lot uspel a dostal sa do sve­ta. Verím, že je to živo­ta­schop­ný pro­jekt. Potom prí­de na rad aj Like­hor­se a aj ďal­šie nápa­dy, kto­ré nosím v hla­ve. „Dru­hý vek dopra­vy“ pri­chá­dza a s ním aj nové výzvy.

Na záver náš­ho roz­ho­vo­ru by som sa rád ešte pode­lil o výrok geniál­ne­ho vyná­lez­cu Niko­la Tes­lu. Ten­to výrok mi je veľ­mi blíz­ky a verím, že povzbu­dí čita­te­ľov Star­ti­tup k rea­li­zá­cii svo­jich skve­lých nápa­dov : „Kaž­dá nezmy­sel­ná náma­ha vyža­du­je obe­to­va­nie čas­ti život­nej ener­gie. Takú cenu som nikdy nebol ochot­ný zapla­tiť. Naopak, rozk­vi­tol som na rea­li­zá­cii svo­jich myš­lie­nok“.

Ďaku­je­me za roz­ho­vor!

Pridať komentár (0)