Pre­čo by si mal rad­šej daro­vať zážit­ky, nie veci

Martin Bohunický / 21. decembra 2015 / Lifehacking

Stá­le máš pár dní na rozmys­le­nie via­noč­né­ho dar­če­ku.

Ak si sna­žíš kúpiť šťas­tie, veda má pre teba dob­rú radu: je lep­šie utra­tiť penia­ze na zážit­ky, než na naj­nov­ší iPho­ne. Nový výskum navy­še uká­zal, že taká istá prav­da pla­tí aj pre dar­če­ky. Ak je tvo­jim cie­ľom nie­ko­ho na via­no­ce pote­šiť, tvoj dar­ček by sa nemal zmes­tiť do kra­bi­ce.

Je nie­koľ­ko dôvo­dov, pre­čo robia zážit­ky ľudí šťast­nej­ší­mi. A nezá­le­ží na tom, či to dosta­neš, ale­bo si kúpiš sám. Tak naprí­klad dosta­neš ten spo­mí­na­ný iPho­ne. Radosť ti vydr­ží zrej­me viac ako pár sekúnd, no nie dlh­šie ako pár týž­dňov. Radosť jed­no­du­cho pomi­nie. Ten­to jav sa volá adap­tá­cia.

Na mate­riál­ne dar­če­ky sa adap­tu­je­me rých­lej­šie,” hovo­rí Joseph Good­man, pro­fe­sor z Was­hing­ton Uni­ver­si­ty, kto­rý tie­to efek­ty štu­du­je. “Kým zážit­ky pote­šia ove­ľa viac a adap­tá­cia na ne trvá omno­ho dlh­šie.”

Ďal­ším dôvo­dom je, že zážit­ky je omno­ho ťaž­šie s nie­čim porov­ná­vať. Sú totiž uni­kát­ne. “Ak dosta­neš napr. neja­kú tech­no­ló­giu, pove­dz­me nára­mok Fit­Bit, vždy ho môžeš porov­ná­vať s iný­mi far­ba­mi, s iný­mi model­mi, s iný­mi znač­ka­mi. Prí­de lep­ší model a zra­zu ti nie je dosť dob­rý,” hovo­rí. “No keď ti naprí­klad kúpim let heli­kop­té­rou, ťaž­ko to s nie­čim porov­náš. Na koľ­kých výle­toch heli­kop­té­rou si bol a s čím to chceš porov­nať?”

A ešte dôle­ži­tej­ším fak­to­rom je, že zážit­ky pri­ná­ša­jú čas­to sociál­ny aspekt. “Čas­to to ani nie je o tom, že ti kúpim lís­t­ky do divad­la. Je to o tom, že ich kúpim nám obom,” tvr­dí Good­man. “Toto sú dar­če­ky, na kto­ré len tak obda­ro­va­ný neza­bud­ne a kto­ré vedú k šťas­tiu. Sme sociál­ne bytos­ti a sociál­ne inte­rak­cie majú veľ­ký vplyv na naše šťas­tie.”

Good­man v jeho výsku­me tiež zis­til, že ľudia čas­to nema­jú poňa­tia, akú radosť tomu dru­hé­mu ich dar­ček uro­bí. Väč­ši­na ľudí má ten­den­ciu veriť, že mate­riál­ny dar­ček pri­ne­sie lep­ší výsle­dok. Pre­to je daro­va­nie zážit­kov také nezvy­čaj­né. Navy­še je to aj z prak­tic­kých dôvo­dov — ak nie­ko­ho prí­liš nepoz­náš, je jed­no­duch­šie obda­ro­vať ho nie­čim tra­dič­ným.

Mož­no vieš, že člo­vek má rád hud­bu, no bojíš sa, že lís­t­ka­mi na kon­cert sa netra­fíš do jeho vku­su. Tak rad­šej náj­deš bez­peč­nej­šie rie­še­nie. Mate­riál­ne dar­če­ky sa navy­še tak nejak oča­ká­va­jú. “Zážit­ky neza­pa­da­jú do sociál­nym noriem a oča­ká­va­ní, kto­ré od dar­če­kov máme. Cíti­me, že dar­če­kom by mal byť fyzic­ký objekt, kto­rý je zaba­le­ný,” hovo­rí.

Čím nám je nie­kto bliž­ší, tým skôr tie­to sociál­ne nor­my zlo­mí­me. A to je nie­čo, čo by malo robiť stá­le viac ľudí. A exis­tu­jú názna­ky, že v tom­to sme­ru­je­me k lep­šie­mu. 

Môžeš ísť teraz to obcho­du a vybrať si jed­no z mno­hých mate­riál­nych vecí. Vybrať záži­tok chce tro­chu viac kre­a­ti­vi­ty — čo sa chys­tá, kde, aké sú mož­nos­ti. Nemô­žeš prí­sť do obcho­du a vybrať si ho z regá­lu.”

Máš ešte tri dni, tak skús uro­biť tie­to via­no­ce svo­jim blíz­kym iné.

zdroj: fastcoexist.com

Pridať komentár (0)