Prečo by si mal rad­šej daro­vať zážitky, nie veci

Martin Bohunický / 21. decembra 2015 / Tools a produktivita

Stále máš pár dní na rozmys­le­nie via­noč­ného dar­čeku.

Ak si sna­žíš kúpiť šťas­tie, veda má pre teba dobrú radu: je lep­šie utra­tiť peniaze na zážitky, než na naj­novší iPhone. Nový výskum navyše uká­zal, že taká istá pravda platí aj pre dar­čeky. Ak je tvo­jim cie­ľom nie­koho na via­noce pote­šiť, tvoj dar­ček by sa nemal zmes­tiť do kra­bice.

Je nie­koľko dôvo­dov, prečo robia zážitky ľudí šťast­nej­šími. A nezá­leží na tom, či to dosta­neš, alebo si kúpiš sám. Tak naprí­klad dosta­neš ten spo­mí­naný iPhone. Radosť ti vydrží zrejme viac ako pár sekúnd, no nie dlh­šie ako pár týž­dňov. Radosť jed­no­du­cho pomi­nie. Tento jav sa volá adap­tá­cia.

Na mate­riálne dar­čeky sa adap­tu­jeme rých­lej­šie,” hovorí Joseph Good­man, pro­fe­sor z Was­hing­ton Uni­ver­sity, ktorý tieto efekty štu­duje. “Kým zážitky pote­šia oveľa viac a adap­tá­cia na ne trvá omnoho dlh­šie.”

Ďal­ším dôvo­dom je, že zážitky je omnoho ťaž­šie s nie­čim porov­ná­vať. Sú totiž uni­kátne. “Ak dosta­neš napr. nejakú tech­no­ló­giu, pove­dzme nára­mok Fit­Bit, vždy ho môžeš porov­ná­vať s inými far­bami, s inými modelmi, s inými znač­kami. Príde lepší model a zrazu ti nie je dosť dobrý,” hovorí. “No keď ti naprí­klad kúpim let heli­kop­té­rou, ťažko to s nie­čim porov­náš. Na koľ­kých výle­toch heli­kop­té­rou si bol a s čím to chceš porov­nať?”

A ešte dôle­ži­tej­ším fak­to­rom je, že zážitky pri­ná­šajú často sociálny aspekt. “Často to ani nie je o tom, že ti kúpim lís­tky do divadla. Je to o tom, že ich kúpim nám obom,” tvrdí Good­man. “Toto sú dar­čeky, na ktoré len tak obda­ro­vaný neza­budne a ktoré vedú k šťas­tiu. Sme sociálne bytosti a sociálne inte­rak­cie majú veľký vplyv na naše šťas­tie.”

Good­man v jeho výskume tiež zis­til, že ľudia často nemajú poňa­tia, akú radosť tomu dru­hému ich dar­ček urobí. Väč­šina ľudí má ten­den­ciu veriť, že mate­riálny dar­ček pri­ne­sie lepší výsle­dok. Preto je daro­va­nie zážit­kov také nezvy­čajné. Navyše je to aj z prak­tic­kých dôvo­dov — ak nie­koho prí­liš nepoz­náš, je jed­no­duch­šie obda­ro­vať ho nie­čim tra­dič­ným.

Možno vieš, že člo­vek má rád hudbu, no bojíš sa, že lís­t­kami na kon­cert sa netra­fíš do jeho vkusu. Tak rad­šej náj­deš bez­peč­nej­šie rie­še­nie. Mate­riálne dar­čeky sa navyše tak nejak oča­ká­vajú. “Zážitky neza­pa­dajú do sociál­nym noriem a oča­ká­vaní, ktoré od dar­če­kov máme. Cítime, že dar­če­kom by mal byť fyzický objekt, ktorý je zaba­lený,” hovorí.

Čím nám je nie­kto bližší, tým skôr tieto sociálne normy zlo­míme. A to je niečo, čo by malo robiť stále viac ľudí. A exis­tujú náznaky, že v tomto sme­ru­jeme k lep­šiemu. 

Môžeš ísť teraz to obchodu a vybrať si jedno z mno­hých mate­riál­nych vecí. Vybrať záži­tok chce tro­chu viac kre­a­ti­vity — čo sa chystá, kde, aké sú mož­nosti. Nemô­žeš prísť do obchodu a vybrať si ho z regálu.”

Máš ešte tri dni, tak skús uro­biť tieto via­noce svo­jim blíz­kym iné.

zdroj: fastcoexist.com

Pridať komentár (0)