Data­mo­lino: Dar z nebies pre účtov­ní­kov

Michal Tomek / 26. február 2014 / Tools a produktivita

Fak­túry, fak­túry, fak­túry – toľko manu­ál­nej roboty je s nimi. Teda bolo. Dnes už fun­guje služba Data­mo­lino, i keď zatiaľ len v beta ver­zii pre pri­bližne 300 firiem ako tes­te­rov.

Každý účtov­ník by o tom vedel hovo­riť. Keď mu pošlú fak­túru naske­no­vanú alebo v pdf, musí ju pre­pí­sať do štruk­tú­ro­va­ného doku­mentu. To len preto, aby s ňou mohol ďalej pra­co­vať.

Data­mo­lino je b2b star­tup uľah­ču­júci život všet­kým účtov­ní­kom. Na základe tech­no­ló­gie optic­kého roz­poz­ná­va­nia zna­kov dokáže trans­for­mo­vať naske­no­vané a pdf fak­túry. Ide o skvelú službu, ktorá ušetrí čas a v koneč­nom dôsledku aj peniaze. Okrem tech­no­ló­gie kon­tro­lujú kva­litu trans­for­má­cie aj ľudia.

O dáta sa netreba báť. Všetko je zálo­ho­vané na den­nej báze a ukla­dané na zálo­hový ser­ver. Dáta sú šif­ro­vané pomo­cou SSL pro­to­kolu s mini­málny šif­ro­va­ním 128 bitov. Na ukla­da­nie dát využí­vajú clou­dovú službu od Ama­zon-u.

Prvý väčší úspech cha­lani z Data­mo­lino zažili, keď zís­kali 40 000 eur od Wayrs Cen­tral & Eas­tern Europe Ace­demy v Prahe. Túto sumu zís­kali na obdo­bie ôsmich mesia­cov na vývoj svojho pro­duktu. Okrem finan­cií sa im poda­rilo dostať k zau­jí­ma­vým kon­tak­tom a men­tors­hipu. Naj­výz­nam­nej­ším míľ­ni­kom je inves­tí­cia vo výške 500 000 eur od Fondu ino­vá­cií a tech­no­ló­gií. Jed­not­livé tranže tejto inves­tí­cie by mali dostá­vať postupne, podľa plne­nia sta­no­ve­ných cie­ľov. V súčas­nosti pra­cuje na pro­jekte až 17 ľudí a ich office base sa nachá­dza v Spote.

Tím z Data­mo­lino na čele s Andre­jom Glé­zlom už má za sebou inú b2b službu. By squ­are využíva na spra­co­va­nie fak­túr a pla­tieb QR kódy. Verejné spus­te­nie Data­mo­lino sa plá­nuje na máj tohto roka. Okrem prvot­ného európ­skeho trhu sa chcú neskôr zame­rať na USA a Latin­skú Ame­riku. Data­mo­lino, Diagnose.me, Cul­charge, alebo Sli.do bude ten ”vyvo­lený” slo­ven­ský star­tup, ktorý stiahne za sebou ďal­šie a ukáže cestu, že aj z malého Slo­ven­ska sa dá dobiť dnešný svet.

Pridať komentár (0)