Dnes val­cuje Face­book!

Marek Schwarz / 29. január 2015 / Tools a produktivita

Pre­vádz­ko­va­teľ sve­tovo naj­väč­šej sociál­nej siete Face­book zvý­šil vo štvr­tom štvrť­roku tržby o 49 per­cent na 3,85 miliardy dolá­rov. Solídny rast podľa firmy pod­po­ril hlavne záu­jem o reklamu v mobil­ných zaria­de­niach, ako sú mobilné tele­fóny a tab­lety.

Tržby z mobil­nej reklamy sa teraz na cel­ko­vých príj­moch Face­bo­oku podie­ľajú na zhruba 69 per­cent. Ich podiel tak stú­pol o 53 per­cent. Firma pri­tom začala ponú­kať mobilnú reklamu až v roku 2012. Face­book dnes tiež uvie­dol, že počet ľudí, ktorí jej služby využíva naj­me­nej raz mesačne, sa k decem­bru medzi­ročne zvý­šil o 13 per­cent na 1,39 miliardy osôb. A podľa zve­rej­ne­ných čísiel sa 86 per­cent z nich pri­hla­so­valo na svoj účet pro­stred­níc­tvom smartp­honu alebo iných mobil­ných zaria­dení.

Podľa agen­túry Reuters je tento úspech Face­bo­oku v kon­traste s trž­bami z reklám kon­ku­ren­cie Google a Yahoo. Tí v tomto ohľade strá­cajú kvôli pre­sunu uží­va­te­ľov a tiež zadá­va­te­ľov reklamy na mobilné zaria­de­nia. Vyzerá, že Face­book našiel ten správny recept ako vyťa­žiť z mobil­nej reklamy, čo naj­viac. 

Denne sa pri­hlá­sia dve tre­tiny všet­kých mesač­ných uží­va­te­ľov, teda 890 mili­ó­nov z nich. Z mobi­lov to robí 745 mili­ó­nov.

Face­book sa pochvá­lil aj ďal­šími šta­tis­ti­kami. Denne si jeho uží­va­te­lia spus­tia tri miliardy videí a v rámci hlav­nej siete, Mes­sen­gera, Ins­ta­gramu a What­sApp zdie­ľajú každý deň tak­mer 2 miliardy fotiek. Ins­ta­gram má aktu­álne 300 mili­ó­nov aktív­nych pou­ží­va­te­ľov, z toho 70% mimo USA. Mes­sen­ger každý mesiac využije 500 mili­ó­nov uží­va­te­ľov a What­sApp 700 mili­ó­nov, tí mimo­cho­dom každý deň odošlú 30 miliárd tex­to­vých správ.

A sakra, to sú cel­kom slušné čísla. :)

Pozrite sa na sociálne siete, ktoré Face­bo­oku pat­ria, vyzerá, že je priam nemožné unik­núť spod chá­pa­diel tohto gigantu. 

zdroj: BI, face­book

Pridať komentár (0)