Dnešný svet tech­no­ló­gií z pohľadu lead­rov zo Sili­con Val­ley

Rišo Néveri / 20. október 2014 / Tools a produktivita

Je Edward Sno­wden hrdi­nom? Čo je naj­ho­rú­cej­ším posta­ve­ním v tech. firme? Ako na tieto a ďaľ­šie otázky odpo­ve­dalo 50 líd­rov-CEO tech­no­lo­gic­kých firiem zo Sili­con Val­ley? Otázky boli súčas­ťou pries­kumu ame­ric­kého maga­zínu The Atlan­tic, ktorý zis­ťo­val, čo opý­taní obdi­vujú a naopak, čo ich na tech­no­lo­gic­kom svete straší. 

Celú info­gra­fiku — výsle­dok pries­kumu maga­zínu The Atlan­tic náj­dete na nasle­du­jú­com odkaze.

Je Edward Sno­wden hrdina?

Od uve­rej­ne­nia doku­men­tov o akti­vi­tách ame­ric­kej vlády zame­ra­ných na odpos­luch a sle­do­va­nie obča­nov rôz­nych kra­jín sa z ich zdroja — Edwarda Sno­wdena stal národný hrdina. Aspoň sa tak často spo­mína. Maga­zín The Atlan­tic však zau­jí­malo čo si o Sno­wde­novi a jeho situ­ácii mys­lia lídri zo Sili­con Val­ley. Aký je ich názor?

35% z nich ozna­čilo Sno­wdena za hrdinu, 11% ako zradcu a 24% ho neoz­na­čilo ani za jed­ného lebo jeho situ­áciu pova­žujú za kom­pli­ko­vanú.

Ktorý je najvz­ru­šu­jú­cejší tech­no­lo­gický star­tup súčas­nosti?

22% odpo­vedí ozna­čuje Uber ako najvz­ru­šu­jú­cejší tech star­tup. Známa služba s novým pohľa­dom na dopravu sa veľmi rýchlo roz­rastá a usa­dzuje na nových trhoch, medzi ktoré bude pat­riť aj Slo­ven­sko. Dôvodmi, prečo je Uber taký vzru­šu­júci je naprí­klad ich boj s vlá­dou v jed­not­li­vých kra­ji­nách, čomu sa iné star­tupy rad­šej vyhý­bajú. Tak­tiež firma neus­tále pri­chá­dza s novými typmi slu­žieb a má obrov­ský poten­ciál do budúc­nosti. Potvr­dila sa však tá dobre známa dávka opti­mizmu, ktorá v Sili­con Val­ley vládne, keď až 14% odpo­ve­da­jú­cich uviedlo pri tejto odpo­vedi vlastnú firmu.

Ktorá firma je naj­viac nad­hod­no­tená?

Twit­ter je skvelá firma, ale pri príj­moch v stov­kách mili­ó­noch a trho­vej kapi­ta­li­zá­cii tak­mer 40 miliárd dolá­rov, je jej ohod­no­te­nie ďaleko nad nor­mou nášho prie­myslu.” — Cindy Pad­nos.

Twit­ter v tomto hla­so­vaní vyhráva so 17% hla­sov, pri­čom na dru­hom mieste sa nachá­dza Uber s 13%. Líd­rom sa však nepoz­dáva ani hod­nota Snap­chatu, či dokonca Face­bo­oku, na ktoré hla­so­valo rov­nako 7% z nich.

Ktorý žar­gón z tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti by ste zaká­zali?

12% ozna­čilo slovo Dis­rupt, 7% Pivot, 7% Big Data5% ozna­čilo Grab a Cof­fee, Inno­va­tionSel­fie :). Našli sa však aj zau­jí­ma­vosti ako Ninja rock star alebo Bro­gram­mer. Zakla­da­teľka a CEO firmy Wanelo naprí­klad ozna­čila slovo Pivot z nasle­du­jú­ceho dôvodu: “Slovo pivot ma roz­ču­luje. Pred­sta­vuje posad­nu­tosť ľudí krát­ko­do­bými výsled­kami… Keď to slovo nie­kto povie, namiesto toho poču­jem: ‘Nemáme žiadnu dlho­dobú víziu, ale vyskú­šame všetko aby sme zis­tili, či sa niečo nechytí’.”


Kra­jina z najs­lub­nej­ším tech­no­lo­gic­kým sek­to­rom.

V tomto hla­so­vaní víťazí Čína a na dru­hom mieste je USA, po kto­rom nasle­duje Izrael. Na zozname sa ocitli aj kra­jiny ako Keňa — kvôli medzi­roč­nému rastu, Lotyš­sko a Bra­zí­lia. Obja­vilo sa tu naprí­klad aj Estón­sko. Odô­vod­ne­ním bola jeho miera digi­tál­nej vlády, ktorá je naj­vyš­šia na svete. V Estón­sku sa už dalo na tre­tích voľ­bách v poradí voliť cez tele­fón a majú dokonca digi­tálne amba­sády :).

Koľko má pri sebe mobil­ných zaria­dení taký líder zo SC?

36% opý­ta­ných má pri sebe len jedno zaria­de­nie a 32% z nich nosí dve. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že až 20% ich nosí 3, 10% ich má štyri a ako čereš­nička na torte — 2% z nich majú až 5 rôz­nych zaria­dení!

Ktorá tech­no­ló­gia alebo firma pred­sta­vuje naj­väč­šie riziko pre súkro­mie?

Ľahos­tajní obča­nia a samo­ľú­bosť ame­ric­kých obča­nov je podľa SC naj­väč­ším prob­lé­mom čo sa súkro­mia týka. Takto sa vyjad­rilo až 16%. Nasle­dujú Face­book — 14% a Google — 11%. Rov­nako 8% hla­sov dostala ame­rická vláda a tre­tie strany, ktoré s dátami obcho­dujú.

Ďal­šie zau­jí­mavé otázky:

Keby ste mohli pra­co­vať pre ľubo­voľnú tech firmu, okrem tej svo­jej, pre ktorú by ste sa roz­hodli?

14% Google a to hlavne Google X

12% Spa­ceX

7% Tesla

V akom veku by malo dieťa dostať svoj prvý smart­fón?

Naj­viac hla­sov — 8 bolo za 12 rokov, ale prvý rok života naprí­klad dostal 3…

V kto­rom roku si budeme môcť kúpiť inte­li­gentné autá, ktoré nevy­ža­dujú šoféra?

Prie­merná odpo­veď - 2022.

Ktorá tech­no­ló­gia naj­viac zme­nila vaše rodinné zvyky?

17% — Mobilné tele­fóny

13% — Textové/Skupinové správy a Face­book

11% — Face­time, Skype a iPad

4% — Sonos(bezdrôtovo pre­po­jené repro­duk­tory) a Netf­lix

Minec­raft — Sebas­tian Thrun, CEO Uda­city a zakla­da­teľ Google X 

Aký je váš pri­márny mobilný ope­račný sys­tém?

74% — iOS

20% — Android

2% — Win­dows, Black­berry alebo nemajú smart­fón

Zdroj: The Atlan­tic

Pridať komentár (0)