Nádherný dom pod lesom, ktorý jednoznačne vykúka spomedzi tých v okolí

Veronika Bartošová / 30. novembra 2018 / Architektúra

  • Viac­ge­ne­račné ro­dinné bý­va­nie, po­merne zlo­žitá pre­vádzka in­teg­ro­vaná do uče­sa­ného obalu
  • Dom stojí vo svahu pod le­som, v zá­vere sle­pej ulice, na mieste, kde končí sú­vislá zá­stavba
zdroj: Boysplaynice
  • Viac­ge­ne­račné ro­dinné bý­va­nie, po­merne zlo­žitá pre­vádzka in­teg­ro­vaná do uče­sa­ného obalu
  • Dom stojí vo svahu pod le­som, v zá­vere sle­pej ulice, na mieste, kde končí sú­vislá zá­stavba
Pô­vodná štvrť Štern­berku s viac­pod­laž­nými vi­lami z me­dzi­voj­no­vého ob­do­bia bola po­stupne za­hus­tená men­šími ro­din­nými do­mami. V sú­čas­nosti bez­pro­stredné oko­lie domu tvorí ne­sú­rodá pred­mest­ská mo­zaika.

„Dom sme na­vrhli na miesto s prie­hľa­dom na pro­ti­ľahlý za­les­nený svah. Po­hľad tak zo­stal za­cho­vaný, a to ako pre pri­chá­dza­júce od lesa, tak pre oby­va­te­ľov do­mov na pro­ti­ľah­lej strane ulice. Dom sa svo­jou výš­kou pris­pô­so­bil oko­lia, sme­rom do záh­rady si však do­vo­lil vy­kuk­núť z radu a po­skyt­núť svo­jim oby­va­te­ľom diaľ­kový po­hľad na Dra­han­skej Vr­chy,“ vy­svet­ľujte kon­cept au­tori.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice

Ar­chi­tekti sa sna­žili aj na­priek znač­ným roz­me­rom no­vo­stavby o jej vhodné osa­de­nie do sva­ho­vi­tého po­zemku. Časť domu je pod te­ré­nom, všetky pries­tory vrá­tane te­rasy sú za­kom­po­no­vané v rámci jed­ného ku­bic­kého ob­jemu.

Obytný pries­tor sa roz­víja na dvoch úrov­niach. Hlavný vstup je si­tu­ovaný na hor­nom pod­laží. Vchá­dzame do spo­lo­čen­ského pries­toru, výš­kovo roz­de­le­ného na dve časti. Na úrovni vstupu sa na­chá­dza ku­chyňa s je­dál­ňou, o niečo vyš­šie obý­vačka s roz­siah­lou von­kaj­šou te­ra­sou. Ro­di­čov­ská izba a pri­slú­cha­júca hy­giena sú prí­stupné z uzat­vo­re­ného pries­toru scho­diska. Sú­čas­ťou vyš­šieho pod­la­žia je aj ga­ráž pre dve autá.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Menší byt na spod­nom pod­laží je ur­čený pre sta­rých ro­di­čov. Prí­stupný je z ex­te­ri­é­ro­vého be­tó­no­vého scho­diska kle­sa­jú­ceho do spod­nej časti záh­rady. Izby pre deti sú me­dzi oboma bytmi, na úrovni spod­ného pod­la­žia, vstu­puje sa do nich cez vnú­torné oce­ľové scho­disko.

Zá­kladnú kos­tru domu tvorí mo­no­li­tická že­le­zo­be­tó­nová kon­štruk­cia. Na vyš­šom pod­laží je kom­bi­no­vaná s ke­ra­mic­kou vý­mu­rov­kou. špe­ci­fic­kou čas­ťou domu je ga­ráž, ktorá je za­lo­žená na mik­ro­pi­lo­tách. Stre­cha s mier­nym sklo­nom sa zva­žuje po ce­lej dĺžke domu až k dvo­j­ici vpustí, ktoré sú zve­dené cez ga­ráž do po­d­zem­nej re­tenč­nej ná­drže. Okná a dvere do­dá­vala česká firma JA­NO­ŠÍK.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (27)
zdroj: Bo­ysP­la­y­Nice

 

Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)