Dom pri jaze­re v tebe pre­bu­dí túž­bu po lete

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Peter Rakšány Ing. M.A.Sc., B.Arch. Dezider / 19. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: Peter Rakšány

Výbor­ná alter­na­tí­va k “bež­nej pro­duk­cii toh­to typo­lo­gic­ké­ho dru­hu”, kto­rú sa vypla­tí pozrieť si.

Jaze­ro pri Jaku­bo­ve vyze­rá od ces­ty, ako kaž­dé iné. Pome­dzi tuc­to­vé chat­ky občas pre­kuk­ne vod­ná plo­cha ryb­ní­ka. Praš­ná ces­ta pop­ri vod­nej plo­che však vedie k zau­jí­ma­vej archi­tek­to­nic­kej rea­li­zá­cii, kto­rá sa výraz­ne vymy­ká oko­li­tej jazer­nej zástav­be a kto­rá je na míle vzdia­le­ná od fád­nej zástav­by „nové­ho“ slo­ven­ské­ho vidie­ka. Archi­tekt Peter Rak­šá­ny si tu na bre­hu záho­rac­ké­ho ryb­ní­ku posta­vil svo­ju cha­tu — ate­li­ér, a čo viac, pries­tor pre život — domov.

foto: Peter Rak­šá­ny

Pri pohľa­de na dom zauj­me nie bež­né tva­ro­vé, mate­riá­lo­vé a kon­štrukč­né rie­še­nie. Nahá mate­ria­li­ta a odha­le­nosť domu dob­re zapa­da­jú do oko­li­té­ho pro­stre­dia, kde hori­zon­ty ďale­ko lemu­jú vod­né poras­ty, mok­ra­ďo­vé lúky a hla­di­na ryb­ní­ka. Dom je situ­ova­ný na dlhej neveľ­mi širo­kej par­ce­le obo­pí­na­jú­ce jaze­ro v jeho západ­nom záhy­be. Aj napriek tak­mer 125 m2 zasta­va­nej plo­chy dom neube­rá z kra­ji­ny viac ako oko­li­té tuc­to­vé chat­ky.

foto: Peter Rak­šá­ny

Celý dom je vyne­se­ný na betó­no­vých ste­nách a pod­por­ných nená­pad­ných oce­ľo­vých stĺpoch tak, aby nechal pod sebou voľ­nú plo­chu a prie­hľad z ces­ty na jaze­ro. Betón, dre­vo a strie­bor­ný kov sú jedi­né vidi­teľ­né mate­riá­ly. Nos­né kon­štruk­cie sú pri­zna­né, odkry­té a zdan­li­vo je jeho oby­va­teľ vysta­ve­ný nepriaz­ni roč­ných obdo­bí. V sku­toč­nos­ti je obyt­ný pries­tor „voľ­ne“ vlo­že­ný do betó­no­vé­ho nos­né­ho rámu a od kon­štruk­cie je tepel­ne izo­lo­va­ný z jej vnú­tor­nej stra­ny. Vďa­ka šír­ke 5,5m ras­tie samo­voľ­ne pod domom cel­roč­ne trá­va, kto­rá tak stie­ra hra­ni­ce medzi domom a jeho oko­lím. Na úrov­ni teré­nu sa nachá­dza iba malý pries­tor tech­nic­ké­ho záze­mia a skla­du záh­rad­né­ho nábyt­ku, kto­rý je umiest­ne­ný na okra­ji pôdo­ry­su uzav­re­tý v kubu­se suro­vých betó­no­vých stien.

foto: Peter Rak­šá­ny

Samot­ný obyt­ný pries­tor je jed­no­du­chou ply­nú­cou dis­po­zí­ci­ou. Vstu­pu­je sa doň pria­mo z exte­ri­é­ro­vé­ho nekry­té­ho scho­dis­ka. Napra­vo od vstu­pu sa vchá­dza do neveľ­kej obý­va­cej miest­nos­ti s kuchy­ňou pre­po­je­nou s výhliad­ko­vou tera­sou. Miest­nos­ti domi­nu­je betó­no­vý krb umiest­ne­ný na pozdĺž­nej osi domu. Detai­lom zauj­me aku­mu­lač­ná ste­na na západ­nej ste­ne izby zo sta­rej plnej pále­nej teh­ly s pečat­ný­mi znak­mi, čo opäť dodá­va moder­né­mu vzhľa­du rurál­ny odkaz. Od obyt­nej miest­nos­ti ply­nie pozdĺž východ­nej pre­sk­le­nej fasá­dy chod­ba pre­pá­cha­dza­jú­ca postup­ne cez pred­sieň, det­skú izbu, kúpeľ­ňu až do spál­ne umies­ne­nej v opo­zí­cii k den­nej čas­ti domu.

foto: Mari­ka Majo­ro­vá

Zo stra­ny vod­nej plo­chy vedie na obyt­né pod­la­žie jed­no­ra­men­né scho­dis­ko odsa­de­né od hmo­ty domu. Z obje­mu vystu­pu­je už len roz­ľah­lá tera­sa, kto­rá vďa­ka svo­jej kon­štruk­cii podob­ne ako scho­dis­ko pôso­bí ľah­ko. Nedo­ko­na­lý dre­ve­ný obklad pochôdz­nych plôch zapa­dá do pro­stre­dia a je záro­veň úprim­nou výpo­ve­ďou reme­sel­né­ho pre­ve­de­nia. Dre­ve­ný obklad je zopa­ko­va­ný aj na naj­vý­raz­nej­šej črte domu; na tie­nia­cej kon­štruk­cii celo­presk­le­nej fasá­dy orien­to­va­nej po celej východ­nej a západ­nej stra­ne domu. Archi­tek­to­va vízia bolo okrem vizu­ál­ne odľah­če­né­ho domu vytvo­riť aj ener­ge­tic­ky efek­tív­nu stav­bu, pre­to sa väč­ši­na tie­nia­cich pane­lov dá posú­vať tak, aby v zime odkry­la až 80% fasá­dy domu a aku­mu­lo­va­la tak ener­giu zo sln­ka.

Viac podob­ných člán­kov Archinfo.sk.”

foto: Peter Rak­šá­ny

Archi­tek­tú­ra je zna­kom život­né­ho štý­lu maji­te­ľa. Peter Rak­šá­ny strá­vil časť svo­jej kari­é­ry v slneč­nej Aus­trá­lii, kde sa dostal do kon­tak­tu s inou filo­zo­fi­ou sta­va­nia a býva­nia. Ľah­kosť a otvo­re­nosť sú zna­ky aus­trál­skej archi­tek­tú­ry, kto­rá tak dodnes čer­pá z ide­álov moder­ny. Sve­tel­nosť a vzduš­nosť sú však vlast­né nie­len aus­trál­skej archi­tek­tú­re ale sú rov­na­ko aj pri­már­ny­mi rys­mi čes­ko­slo­ven­skej moder­ny 30. rokov na kto­ré sa dnes žiaľ veľ­mi zabú­da. Aus­trál­sky vklad do sve­ta moder­niz­mu spo­čí­va azda v este­ti­ke mini­ma­liz­mu a v širo­kom uplat­ňo­va­ní nahých prí­rod­ných mate­riá­lov. Toto sú motí­vy, kto­ré sú ľah­ko čita­teľ­né aj na Dome pri jaze­re v Jaku­bo­ve.

foto: Peter Rak­šá­ny

Dom je nepo­rov­na­teľ­ný s bež­nou zástav­bou. Jeho voľ­né prí­ze­mie vyne­se­né nad terén podob­ne ako sláv­na vila Savoy jed­no­znač­ne odka­zu­je na tra­dí­cie moder­ny. Aj napriek mate­riá­lo­vej skrom­nos­ti a jej pri­zna­ným nedo­ko­na­los­tiam pôso­bí táto priam sláv­nost­ne. Dovo­liť si neza­sta­vať prí­ze­mie a naopak nechať ho vyznieť v jeho pries­to­ro­vej voľ­nos­ti je v pozi­tív­nom zmys­le luxu­som, kto­rý si nemô­že dovo­liť kaž­dý uží­va­teľ.

foto: Peter Rak­šá­ny
foto: Peter Rak­šá­ny

Obrá­te­ná sklad­ba kon­štruk­cie umož­ňu­je pôso­biť hrúb­kou stien veľ­mi sub­tíl­ne. Hyd­ro­izo­lá­cia stre­chy je zaťa­že­ná v malej hrúb­ke exten­zív­nym suku­lent­ným poras­tom, čo okrem prí­jem­né­ho vzhľa­du zabra­ňu­je pre­hrie­va­niu betó­no­vej kon­štruk­cie stro­pu a navy­še fló­ra pochá­dza z bez­pro­stred­né­ho oko­lia jaze­ra.

foto: Peter Rak­šá­ny
foto: Peter Rak­šá­ny
foto: Mari­ka Majo­ro­vá
foto: Peter Rak­šá­ny
foto: Peter Rak­šá­ny
foto: Peter Rak­šá­ny
foto: Peter Rak­šá­ny
foto: Peter Rak­šá­ny
Pridať komentár (0)