Dom v tva­re náve­su? Na Slo­ven­sku sa taký nachá­dza a je top

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. Mgr. art. Marek Vereš / 19. júna 2017 / Architektúra

zdroj: Martin Gura, Marek Vereš

Úzky sva­ho­vi­tý poze­mok s atrak­tív­nym výhľa­dom pre­dur­čil for­mu malé­ho dre­vo­do­mu. Osa­de­nie vyža­do­va­lo mini­mál­ne úpra­vy teré­nu. Dom Je navr­hnu­tý pre štvor­člen­nú rodi­nu s mini­mál­ny­mi nárok­mi na pries­tor, ale s vyso­ký­mi nárok­mi na kva­li­tu býva­nia.

Die­lo pred­sta­vu­je archi­tekt a záro­veň inves­tor Marek Vereš:

Potre­ba vlast­né­ho býva­nia sa pre­hĺbi­la pri oča­ká­va­ní dru­hé­ho syna. Vte­dy sa nám poda­ri­lo nájsť „lac­ný“ poze­mok, kto­rý nikto nech­cel. Je úzky (10,35 m), je sva­ho­vi­tý, je ďale­ko od inži­nier­skych sie­tí, ale je krás­ny a je náš.

Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš
Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš

Tie­to fak­to­ry pre­dur­či­li základ­ný tvar a dis­po­zí­ciu domu. Už aj tak úzka hmo­ta domu je ustú­pe­ná o ďal­šie 2 met­re, pre zís­ka­nie kús­ku súkro­mia v prí­pa­de že v sused­stve vyras­tie ďal­ší dom. Veľ­ké okná sú umiest­ne­né prá­ve v ustú­pe­nej hmo­te, čím sa dostá­va­me 4,35 m od hra­ni­ce pozem­ku a zís­ka­va­me dve tera­sy – juž­nú a východ­nú.

Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš
Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš

S man­žel­kou máme mini­mál­ne náro­ky na pries­tor, ale o to vyš­šie náro­ky na kva­li­tu. Dom­ček je malý a kaž­dým dňom sa stá­le viac pre­svied­ča­me, že nám boha­to sta­čí dokon­ca aj keď oča­ká­va­me ďal­ší prí­ras­tok. Keď bude­me pia­ti a po čase budú puber­ťá­ci chcieť kaž­dý svo­ju izbu, môžu si doro­be­ním dvoch stien na mies­te súčas­né­ho par­ko­va­nia vybu­do­vať vlast­ný pries­tor.

Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš

Kon­štruk­cia je kom­bi­no­va­ná, sute­rén je betó­no­vý a obyt­né pod­la­žie je dre­ve­né s muro­va­ný­mi vnú­tor­ný­mi prieč­ka­mi a betó­no­vý­mi pod­la­ha­mi pre lep­šie aku­mu­lač­né schop­nos­ti. V kaž­dej izbe je mini­mál­ne jed­na ste­na s hli­ne­nou omiet­kou naj­mä pre výbor­nú regu­lá­ciu vlh­kos­ti, na kto­rú sú dre­vo­stav­by cit­li­vé, tiež pre pohl­co­va­nie pachov a v nepo­sled­nom rade pre úžas­nú pri­ro­dze­nú far­bu hli­ny. Prí­ro­de sme sa sna­ži­li pri­blí­žiť aj zele­nou exten­zív­nou stre­chou s vege­tá­ci­ou lúč­nych bylín, kto­rá je nad celým obyt­ným pod­la­žím (minu­lý rok tam vyrá­stla para­daj­ka, kto­rá bola fakt chut­ná, i keď neviem, kde sa tam zobra­la).

Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš

Fasá­da pre­zrá­dza mate­riál nos­nej kon­štruk­cie, dre­ve­ná časť má dre­ve­ný obklad, betó­no­vá časť má bie­lo­si­vú omiet­ku. V inte­ri­é­ri pokra­ču­je odha­ľo­va­nie kon­štruk­cie – pri­zna­né betó­no­vé stro­py v sute­ré­ne a nesmr­teľ­ná kom­bi­ná­cia dre­va (dub a smrek v pri­ro­dze­nej far­be) a bie­lej omiet­ky.

Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš

Obvo­do­vý plášť je v kva­li­te pasív­ne­ho domu, no pasív­ny štan­dard nebo­lo mož­né dosiah­nuť vďa­ka malej výme­re a hlav­ne vyso­ké­mu fak­to­ru tva­ru (nekom­pakt­ný tvar). Napriek tomu dom spĺňa kri­té­ria kate­gó­rie A0 – budo­vy s tak­mer nulo­vou spot­re­bou ener­gie, o čom sved­čia aj mesač­né nákla­dy na vyku­ro­va­nie, ohrev pit­nej vody a chla­de­nie = 11,50€/mesačne. V cene je zahr­nu­té pali­vo, kto­ré je tvo­re­né z 98% dre­vom a 2% elek­tri­nou, ďalej elek­tri­na potreb­ná na chod celé­ho sys­té­mu (obe­ho­vé čer­pad­lá, vzdu­cho­tech­ni­ka atď.).

Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš
Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš

Počas toh­to­roč­nej tuhej zimy sa nám poda­ri­lo spot­re­bo­vať len 2,8 m3 dre­va.

Zdro­jom tep­la je tep­lo­vod­ný krb s nomi­nál­nym výko­nom 8kW, kto­rý zabez­pe­ču­je ohrev vyku­ro­va­cej aj úžit­ko­vej vody. Cez leto sa o tep­lú vodu sta­ra­jú solár­ne pane­ly umiest­ne­né na juž­nej fasá­de, kto­ré záro­veň slú­žia ako tie­ne­nie let­né­ho sln­ka. O vet­ra­nie a roz­vod tep­la a chla­du sa sta­rá cen­trál­na vzdu­cho­tech­nic­ká jed­not­ka s reku­pe­rá­ci­ou tep­la. Chla­de­nie je zabez­pe­če­né vodou zo stud­ne, kto­rá má za kaž­dých pod­mie­nok 8°C. Za cenu cho­du obe­ho­vé­ho čer­pad­la so smieš­nym prí­ko­nom dosta­ne­me chla­dia­ci výkon 1,5 kW, no vďa­ka kva­lit­né­mu zatep­le­niu, exte­ri­é­ro­vé­mu tie­ne­niu a aku­mu­lač­nej hmo­te v inte­ri­é­ri bolo chla­de­nie zapnu­té len keď som skú­šal, či fun­gu­je.

Tep­lo­vod­ným krbom sme si uro­bi­li kotol­ňu z obý­vač­ky, ale tomu pohľa­du na oheň doká­že kon­ku­ro­vať len výhľad z okna.

Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš
Pôdorys 1. PP
Pôdo­rys 1. PPAutor: Marek Vereš
Pôdorys 1. NP
Pôdo­rys 1. NPAutor: Marek Vereš
Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš
Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš
Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš
Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš
Foto: Mar­tin Gura, Marek Vereš

Text: Marek VerešFoto: Mar­tin Gura, Marek Vereš, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)