Tento dopl­nok smart­fónu dokáže odha­liť rako­vinu na 99 %

Dárius Polák / 6. november 2016 / Tech a inovácie

Vedci vyvi­nuli pre­nosný smart­fón spek­tro­me­ter, ktorý umožní leká­rom odha­liť túto smr­teľnú cho­robu.

Tím z Was­hing­ton­skej štát­nej uni­ver­zity vyvi­nul zaria­de­nie, ktoré dokáže pomo­cou ana­lýzy che­mi­ká­lii vo vzor­kách odha­liť bio­mar­ker inter­le­ukín 6 (IL-6), ktorý je pre­po­jený s rako­vi­nou pľúc, pros­taty, pečene, prs­ní­kov a kože. Hoci nejde o prvý smart­fón spek­tro­me­ter svojho druhu, jeho schop­nosť vyhod­no­tiť 8 vzo­riek naraz zna­mená veľkú hod­notu pre leká­rov pra­cu­jú­cich v teréne bez úpl­ného nemoc­nič­ného vyba­ve­nia. Spek­tro­me­ter bude uži­točný pre­dov­šet­kým v kli­ni­kách a nemoc­ni­ciach, ktoré majú veľké množ­stvo vzo­riek, avšak chýba im labo­ra­tó­rium alebo pre leká­rov, ktorí sú v teréne. Pomo­cou pre­nos­ného a efek­tív­neho zaria­de­nia budú môcť lekári nosiť zo sebou celé labo­ra­tó­rium, a to kam­koľ­vek.

1

foto: sciencealert.com

Ako môžeš vidieť na obrázku, vzorky sú umiest­nené do mriežky osvet­le­nej zospodu. Mriežka je následne rapídne ske­no­vaná s pou­ži­tím kamery smart­fónu. Spek­tro­me­ter bol otes­to­vaný na iPhone 5, kom­pa­ti­bi­lita sa však plá­nuje roz­ší­riť na každý smart­fón. Sys­tém dokáže zdie­ľať zís­kané údaje na diaľku s kým­koľ­vek a vďaka integ­ro­va­nému aku­mu­lá­toru ani nevy­užíva prí­liš veľa baté­rie smart­fónu.

Spek­tro­me­ter fun­guje na základe mera­nia vlast­ností svetla v elek­tro­mag­ne­tic­kom spek­tre. Tým, že nahráva ako svetlo svieti alebo sa od nie­čoho odráža dokážu vedci iden­ti­fi­ko­vať škod­livé útvary vo vnútri ľud­ských buniek. V tomto prí­pade využíva spek­tro­me­ter tech­niku s náz­vom ELISA, kde sa pomo­cou zmien v pro­ti­lát­kach a bun­ko­vých farieb iden­ti­fi­kuje aký­koľ­vek bio­mar­ker cho­roby, ktorá môže byť prí­tomná.

2

foto: extremetech.com

Dote­raz bolo zaria­de­nie odskú­šané na štan­dard­ných vzor­kách buniek, vedci však tvr­dia, že dosiahlo rov­nakú úro­veň pres­nosti ako má oveľa drah­šie vyba­ve­nie sofis­ti­ko­va­nej­ších labo­ra­tó­rií. Ďal­ším kro­kom bude vyskú­ša­nie kli­nic­kých štú­dii s ľud­skými pacientmi. Okrem toho, že ponúka presné výsledky, má i dostupnú cenu, ktorá bola nasta­vená na úro­veň okolo 150 dolá­rov (135 eur).

Tím z Was­hing­ton­skej uni­ver­zity tvrdí, že jeho naj­väč­šiu kon­ku­renčnú výhodu pred­sta­vuje schop­nosť ske­no­vať nie­koľko vzo­riek naraz, vďaka čomu sa môže v teréne dra­ma­ticky urých­liť pato­ló­gia. O tom, kedy spek­tro­me­ter bude dostupný pre ved­cov ešte známe nie je. Pokiaľ sa však tímu podarí zazna­me­nať úspech v ďal­šom tes­to­vaní, bude to zna­me­nať veľkú pomoc pre ľudí, ktorí ju potre­bujú naj­viac.

3

foto: sciencealert.com

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: onemorething.nl/Articles Web

Pridať komentár (0)