Dostal si už takú­to noti­fi­ká­ciu na Face­bo­oku? Zmä­te­ní pou­ží­va­te­lia neve­dia, ako zare­a­go­vať

Martin Bohunický / 7. novembra 2015 / Zaujímavosti

V uply­nu­lých týžd­ňoch pri­dal Face­bo­ok do News Fee­du nový wid­get.

Zvlášt­na fareb­ná zlá­ta­ni­na od Face­bo­oku ti pop­ra­je dob­ré ráno a poďa­ku­je ti. Za čo? Za to že si pou­ží­va­te­ľom Face­bo­oku. 

Jed­no­du­chá sprá­va sa z času na čas obja­ví na vrchu s tex­tom v štý­le “Good Mor­ning, Mar­tin. Thanks for being here — enjoy Face­bo­ok today.”

Sprá­vy majú nie­koľ­ko rôz­nych wor­din­gov a zále­ží hlav­ne na tom, v akej čas­ti dňa sa ti noti­fi­ká­cia obja­ví. Ak sa ti uká­že naprí­klad večer, Face­bo­ok ti poďa­ku­je a pop­ra­je logic­ky pek­ný večer. Je to mož­no milé ges­to, no mne to prí­de div­né. A nie­len mne. Väč­ši­na ľudí nevie, či má ďako­vať, ale­bo sa čudo­vať.

Pre­čo zra­zu, po toľ­kých rokoch, Face­bo­ok ďaku­je?

Potom sú tu ľudia, kto­rým to prí­de cel­kom milé.

Pridať komentár (0)