Dou­čo­va­te­lia by mali učiť. Na zhá­ňa­nie štu­den­tov sme tu my

Doucma.sk / 21. august 2014 / Tools a produktivita

Najprv to brali ako voľ­no­ča­sovú akti­vitu, časom sa to stalo ich hlav­nou nápl­ňou práce. Reč je o dvoch zakla­da­te­ľoch stránky DoučMa.sk, ktorí prišli s nápa­dom vytvo­riť webovú stránku pre dou­čo­va­te­ľov. Ich web za krátky čas vytvo­ril pomerne veľkú komu­nitu ľudí, kde sa stre­tá­vajú tí, čo chcú vedieť s tými, čo ich to naučia.

Kedy vás prvý­krát napadlo, že zalo­žíte stránku DoučMa.sk?

Na myš­lienke sme začali pra­co­vať už pred viac ako dvoma rokmi. Prišla po tom, ako sa obja­vil prvý nápad, ktorý sa javil napo­hľad naj­ľahší zre­a­li­zo­vať. Základná idea bola, aby sme spá­jali dou­čo­va­te­ľov so štu­dentmi. Vytvo­rili sme preto online pro­fily dou­čo­va­te­ľov, ktoré si môžu následne aj oni sami dopĺňať, a budo­vať si tak u ľudí repu­tá­ciu. Štu­denti prídu na stránku, a vedia sa na nich priamo nakon­tak­to­vať.

Ako to fun­guje?

Veľmi jed­no­du­cho. Klik­nete na našu stránku, náj­dete si vo vyhľa­dá­vači dou­čo­va­teľa podľa pred­metu, ktorý chcete a mesta, kde by mali hodiny pre­bie­hať, a potom sa s ním môžete skon­tak­to­vať a dohod­núť pod­mienky. Dou­čo­va­teľ zaplatí jed­no­rá­zový popla­tok za prí­stup k požia­dav­kam, ktoré pre neho zís­kame.

V súčas­nosti je na webe množ­stvo podob­ných strá­nok, ktoré spro­stred­ko­vá­vajú dou­čo­va­nie. V čom je táto iná?

Dote­raz stránky s takýmto zame­ra­ním rie­šili iba riad­kovú inzer­ciu. Boli a sú stránky, ktoré sa špe­cia­li­zujú na dou­čo­va­nie, no dou­čo­va­te­lia boli nútení ísť nie­koľ­ko­krát za deň na tú stránku a vkuse svoj inze­rát obno­vo­vať, aby sa zobra­zo­val navrchu vyhľa­dá­va­nia. Inými slo­vami, aby mali vôbec šancu, že si ich inze­rát nie­kto všimne a zís­kali tak štu­denta.

Na DoučMa.sk to teda robiť nemu­sia?

Nie. Stačí to uro­biť raz, a hneď na začiatku, keď sa dou­čo­va­teľ na našu stránku regis­truje. Naším cie­ľom je, aby dou­čo­va­te­lia inves­to­vali svoj čas do toho, čo ich naj­viac baví- teda do uče­nia. Nie aby strá­cali čas neja­kým obno­vo­va­ním svojho webo­vého inze­rátu. Mar­ke­ting a vlastne ich PR im na stránke uro­bíme my.

Sú to pre­važne štu­denti, ktorí si takýmto spô­so­bom chcú popri škole pri­vy­ro­biť?

Máme nie­len štu­den­tov, ale aj peda­gó­gov či ľudí zo zahra­ni­čia, ktorí sa pre­sťa­ho­vali na Slo­ven­sko, a chcú dou­čo­vať jazyky. 

Ponú­kate dou­čo­va­nie pred­me­tov a jazy­kov, ktoré sa tra­dične učia na ško­lách?

Nie­len to. Máme aj dou­čo­va­te­ľov tanca, hry na hudobný nástroj či rôzne športy.

Vediete aj nejaké šta­tis­tiky, koľko odučí za mesiac dou­čo­va­teľ vďaka vašej stránke štu­den­tov?

Presné šta­tis­tiky si neve­dieme. Denne som ale v kon­takte s doučovateľmi,ktorí v našom por­táli našli bene­fit a robíme maxi­mum, aby sme o tom pre­sved­čili aj ostat­ných. Vždy ma poteší, keď vidím, že si nie­ktorí naši dou­čo­va­te­lia dajú na Face­book do pro­filu, že pra­cujú pre DoučMa.sk.

Ako ste sa s DoučMa.sk dostali do zahra­ni­čia?

Dnes ria­dime DoučMa.sk z Mní­chova, od Júna tohto roka sme sa pre­sťa­ho­vali do akce­le­rá­tora. Náš start- up si vybrala Tele­fó­nica v rámci ich prog­ramu Wayra, kde pod­po­rujú vybrané pro­jekty.

Aké sú teda dojmy z nemec­kej Wayry?

Pro­stre­die a poloha Wayry je skvelé a na ľudí čo nás došli pozrieť robí skvelý dojem, hoci pries­tory využí­vame už dva mesiace, samotný prog­ram začal len 11.8. Za tú dobu sme sa “oťu­kali” a roz­ší­rili team. Sup­port od Tele­fo­nicy, ktorý plá­nu­jeme využiť sa zatiaľ javí ako veľký bonus.

Pri­dali sa ku vám ďalší traja kole­go­via, lep­šie pove­danné kole­gyne. Kto to je a v čom vám budú pomá­hať?

Pri­budli k nám tri kole­gyne (Chris­tina, Domi­nika, Natha­lia — v abe­ced­nom poradí), ktoré sú skvelé jazy­kovo zdatné, v súčas­nosti pra­cujú na loka­li­zá­cii a strá­te­gii na nemecký trh. Mimo­cho­dom vôbec sa nám nedarí nájsť web­de­ve­lo­pera, takže ak sa nie­kto chce pri­po­jiť k nám do teamu tu je job offer: https://inhiro.com/job/id/1760 Ako firemný bene­fit máme na stole skvelý bazový sirup, sem­tam čoko­ládu a kávo­var, ktorý si robí čo chce

Aké sa darí nemec­kej ver­zií DoučMa? Ak je teda už spus­tená.

Nemecká ver­zia má veľmi blízko — rádovo dni k spus­te­niu a veľmi sa na to tešíme.

Máte už niaku pred­stavu, čo sa bude diať po skon­čení v inku­bá­tore?

Všetko bude závi­sieť od nasle­du­jú­cich mesia­cov a výsled­kov v Nemecku.

Plá­nu­jete ostať v Nemecku alebo návrat domov?

Sme otvo­rení všet­kým mož­nos­tiam, na túto otázku je prí­liš skoro.

Pridať komentár (0)