Drink­Box — Juke­Box na drin­ky

Ráchel Matušková / 14. apríla 2015 / Tech a inovácie

Pamä­tá­te si ešte Juke­Box, s kto­rým ste v bare moh­li pus­tiť Vami vybra­nú pes­nič­ku? Slo­vá­ci ten­to kon­cept posu­nu­li na novú úro­veň a pri­chá­dza­jú s nie­čím úpl­ne novým – Drink­Box.

Pove­dz­me si prav­du, kto iní ako Slo­vá­ci moh­li prí­sť s nápa­dom auto­ma­tu na alko­hol? Drink­Box je v pod­sta­te auto­ma­tic­ký bar­man, kto­rý Vám nale­je, poba­ví hos­tí a nemu­sí­te sa báť, že zba­lí všet­ky pek­né baby na pár­ty. Ale­bo iný­mi slo­va­mi Drink­Box je prvý high-tech hap­pi­ness pro­vi­der team­bu­il­der a low-cost dáv­ko­vač alko­ho­lu v Stred­nej Euró­pe. Za Drink­Bo­xom, sto­jí tím ľudí z Eli­te Solu­ti­ons, kto­rí sa roz­hod­li obo­ha­tiť svet prá­ve takým­to magic­kým vyná­le­zom.

Drink­Box môže mať v ponu­ke 6 dru­hov alko­ho­lu, z kto­rých si vybe­rá­te pro­stred­níc­tvom doty­ko­vej obra­zov­ky a doká­že naliať až 12 drin­kov za minú­tu. Na jed­no dopl­ne­nie je schop­ný ponúk­nuť 360 drin­kov, čo by na jed­nu prie­mer­nú slo­ven­skú pár­ty moh­lo sta­čiť. Ale Drink­Box je ako sluš­né diev­ča, nedá nič len tak zadar­mo. Drink si tre­ba zaslú­žiť správ­nym zod­po­ve­da­ním kví­zo­vej otáz­ky.

Drink­Box je ten správ­ny hosť na Vašej pár­ty, kto­rý zaru­če­ne rozp­rú­di dob­rú nála­du. A to nie len vďa­ka alko­ho­lu, ale aj kví­zo­vým otáz­kam, kto­ré urči­te poba­via.

Zdroj: www.drinkbox.net

Pridať komentár (0)