Drink­Box — Juke­Box na drinky

Ráchel Matušková / 14. apríla 2015 / Tech a inovácie

Pamä­táte si ešte Juke­Box, s kto­rým ste v bare mohli pus­tiť Vami vybranú pes­ničku? Slo­váci tento kon­cept posu­nuli na novú úro­veň a pri­chá­dzajú s nie­čím úplne novým – Drink­Box.

Pove­dzme si pravdu, kto iní ako Slo­váci mohli prísť s nápa­dom auto­matu na alko­hol? Drink­Box je v pod­state auto­ma­tický bar­man, ktorý Vám naleje, pobaví hostí a nemu­síte sa báť, že zbalí všetky pekné baby na párty. Alebo inými slo­vami Drink­Box je prvý high-tech hap­pi­ness pro­vi­der team­bu­il­der a low-cost dáv­ko­vač alko­holu v Stred­nej Európe. Za Drink­Bo­xom, stojí tím ľudí z Elite Solu­ti­ons, ktorí sa roz­hodli obo­ha­tiť svet práve takýmto magic­kým vyná­le­zom.

Drink­Box môže mať v ponuke 6 dru­hov alko­holu, z kto­rých si vybe­ráte pro­stred­níc­tvom doty­ko­vej obra­zovky a dokáže naliať až 12 drin­kov za minútu. Na jedno dopl­ne­nie je schopný ponúk­nuť 360 drin­kov, čo by na jednu prie­mernú slo­ven­skú párty mohlo sta­čiť. Ale Drink­Box je ako slušné dievča, nedá nič len tak zadarmo. Drink si treba zaslú­žiť správ­nym zod­po­ve­da­ním kví­zo­vej otázky.

Drink­Box je ten správny hosť na Vašej párty, ktorý zaru­čene rozp­rúdi dobrú náladu. A to nie len vďaka alko­holu, ale aj kví­zo­vým otáz­kam, ktoré určite poba­via.

Zdroj: www.drinkbox.net

Pridať komentár (0)