Európ­ske star­tupy: Prečo neces­to­vať za inves­tormi do USA

Andrej Kiska / 1. apríla 2014 / Tools a produktivita

V porov­naní so svo­jimi nápro­tiv­kami zo Spo­je­ných štá­tov dokážu európ­ske star­tupy vypro­du­ko­vať len zlo­mok kapi­tálu. Ame­ri­ča­nia zís­kajú od inves­to­rov oveľa väč­šiu hod­notu. Prečo by sme sa teda mali vôbec nechať finan­co­vať mimo Sili­con Val­ley?“

Ani som nebol prek­va­pený, keď som videl reak­cie v podob­nom duchu po zve­rej­není môjho článku, v kto­rom ana­ly­zu­jem veľ­kosť a hod­notu inves­to­va­nia v Európe. Keď sa pozrieme na čísla, je pre euró­pana úplne logické chcieť zís­kať finan­co­va­nie v Sili­con Val­ley. Aspoň tak to môže vyze­rať na prvý pohľad. Ja sa budem sna­žiť doká­zať pravý opak. Pre väč­šinu európ­skych star­tu­pov, ktoré potre­bujú prvotnú seed inves­tí­ciu alebo už dosiahli sériu A, nemá takéto finan­co­va­nie zmy­sel. Dokonca môže star­tup úplne zni­čiť.

Ume­nie vedieť sa pre­dať

Na začia­tok pár čísel: Clinkle zís­kali prvotnú inves­tí­ciu vo výške 25 mili­ó­nov dolá­rov na apli­ká­ciu, ktorá ešte ani nevyšla. Git­Hub zasa po dosia­hnutí série A 100 mili­ó­nov od Andre­e­sena Horo­witza. Porov­najme tieto čísla so seed finan­co­va­ním a sériou A finan­co­va­nia v Európe: Trus­tev dostal 3 mili­óny ako naj­vyš­šiu seed inves­tí­ciu v Európe, zatiaľ čo inves­tí­cia do Git­Hub je vyš­šia ako hod­nota všet­kých inves­tí­cií do star­tu­pov v sérii A v celej Európe dokopy. Keď sa poze­ráme na tieto čísla, niet divu, že európ­ske star­tupy by radi zís­kali finan­cie práve zo Sili­con Val­ley.

Jednu vec však Sil­li­con Val­ley sku­točne treba uznať — vie sa pre­dať. Euró­pa­nia si môžu každý deň otvo­riť web, kde sa dočí­tajú o ďal­šom star­tupe, ktorý dostal finan­co­va­nie viac ako 10 mili­ó­nov dolá­rov v sérii A. Akoby boli takéto správy súčas­ťou kaž­do­den­ného ame­ric­kého života vo Val­ley.

Veľmi sa mi páčila posledná ana­lýza Nikhil Basu o star­tu­poch v sérii A v Spo­je­ných štá­toch, pre­tože uka­zuje, ako veľmi sa tento obraz líši od sku­toč­nosti. Prie­merná inves­tí­cia v sérii A je okolo 6 mili­ó­nov USD, medián je nie­kde na 3 mili­ó­noch USD. Keď sa na to pozrieme bliž­šie, toto číslo sa dokonca aj v našom „chu­dob­nom“ CEE regi­óne až prek­va­pivo blíži k tomu, ktoré som odha­dol vo svo­jej ana­lýze. A ešte jedna šta­tis­tika od Toma Tun­guza: Dostať sa z fázy prvot­ného seed finan­co­va­nia až po sériu A dokáže v Spo­je­ných štá­toch tak 20% star­tu­pov. Dosť neprí­jemné pre­bu­de­nie zo sna.

Tieto čísla vysie­lajú európ­skym star­tu­pis­tom jasný odkaz. Ak si však naďa­lej mys­líte, že vás zafi­nan­cujú viac ako 8 mili­ómi USD vo fáze seed alebo sérii A iba preto, že sa odsťa­hu­jete do Sili­con Val­ley, žijete vo sne.

Prečo sú inves­tí­cie vyš­šie

Nie­ktorí by mohli pro­tes­to­vať, že už roz­diel 1 – 2 mili­óny USD predsa stojí za zvá­že­nie takého výletu za finanč­nou pomo­cou do Spo­je­ných štá­tov. Áno, je prav­dou, že prie­merná inves­tí­cia aj medián sú v Štá­toch vyš­šie. Avšak exis­tuje logické vysvet­le­nie, prečo star­tupy v Spo­je­ných štá­toch dostá­vajú viac ako tie v Európe – vyš­šie náklady.

Scott Pur­cell z Jobs­pring Par­tners (per­so­nálna agen­túra, ktorá sa sústre­ďuje najmä na hľa­da­nie zamest­nan­cov v Sili­con Val­ley z oblasti tech­niky) sa v roku 2013 vyjad­ril, že ročný plat inži­niera – seni­ora v star­tupe na úrovni série A je 165 000 USD. Keď toto číslo porov­nám s čes­kými star­tupmi, ktoré pova­žujú plat deve­lo­pera-seni­ora 4000 USD mesačne za veľmi vysoký, musím sa pous­miať.

Pova­žu­jem cel­kom sa škodu, že nie­ktoré európ­ske star­tupy stále chcú odísť do Štá­tov, a tým vlastne zaho­dia obrov­skú kon­ku­renčnú výhodu, ktorú oproti Sili­con Val­ley máme: niž­šie platy tech­nic­kých zamest­nan­cov, čo nám umož­ňuje vytvo­riť prvo­triedny pro­dukt za zlo­mok toho, čo by jeho výroba stála v Sili­con Val­ley.

Keď porov­nám roz­diely medzi prie­mer­nou inves­tí­ciou (3 – 6 mil. v Spo­je­ných štá­toch oproti 1 – 3 mil. v CEE regi­óne pre sériu A) s prie­mer­nými výdav­kami za tech­ni­kov (v Štá­toch zará­bajú cca 160 000 USD, zatiaľ čo v Čes­kej repub­like 30 – 50 000), mohol by som namie­tať, že európ­ski inves­tori sú v pod­state o dosť šted­rejší ako ich nápro­tivky v Spo­je­ných štá­toch. Prie­merná inves­tí­cia síce môže byť 2x vyš­šia v USA (medián je dokonca ešte nižší), ale prie­merné náklady na tech­ni­kov (ktoré prav­de­po­dobne zaberú drvivú väč­šinu nákla­dov začí­na­jú­ceho star­tupu) sú 3-5x vyš­šie.

zdroj: theyec.org

Žiadne finan­co­va­nie for­mou blue chips z ame­ric­kého fondu 

Stre­tol som už nie­koľko pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa roz­hodli odísť do Sili­con Val­ley aj napriek tomu, že si uve­do­mujú, že čísla sú proti nim. Prečo? Sami hovo­ria, že je to kvôli Sand Hill Road tita­nom, sláv­nym rizi­ko­vým inves­to­rom zo Sili­con Val­ley so skú­se­nos­ťami a zná­mos­ťami, ktoré skrátka žiadny európ­sky inves­tor nemá.

S týmto názo­rom sa do istej miery doká­žem sto­tož­niť. Keďže som však videl mno­hých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa nako­niec z výletu do Sili­con Val­ley vrá­tili späť, musím dodať nasle­dovné: Nemys­lím, že má pre európ­skeho stra­tu­pistu nejaký zmy­sel zís­ka­vať prvotné seed inves­tí­cie, a nie­kedy dokonca ani inves­tí­cie série A, for­mou blue chips z fon­dov Spo­je­ných štá­tov a mám na to hneď tri dôvody:

Po prvé, celý pro­ces finan­co­va­nia je oveľa zdĺha­vejší a drahší ako pod­ni­ka­te­lia čakajú a vo väč­šine prí­pa­dov na samotné finan­co­va­nie ani nedôjde. Mnohí európ­ski star­tu­pisti si mys­lia, že prídu do Sili­con Val­ley a po mesiaci, maxi­málne po dvoch sa vrá­tia so šekom od Sequ­oia alebo Andre­e­sena Horo­witza. Najprv ich po desať­mi­nú­to­vom roz­ho­vore s neja­kým nová­či­kom z fondu počas networ­kin­go­vého pose­de­nia povzbudí pozi­tívny feed­back (prí­jem­nou anglo­sas­kou vlast­nos­ťou je práve to, že stále pôso­bia tak pozi­tívne) a pod­ni­ka­teľ si myslí, že šek od inves­tora čaká hneď za rohom. Po 3 – 6 mesia­coch stále nemajú v rukách žiadnu dohodu s inves­to­rom a fond od nich neus­tále žiada viac a viac- ako naprí­klad väč­šiu trak­ciu, ide­álne v Štá­toch (slušne pove­dané, že fond ešte nie je pri­pra­vený inves­to­vať). Ako môže star­tup v seed fáze alebo sérii A pre­žiť viac ako 3 – 6 mesia­cov bez svojho CEO / spo­lu­za­kla­da­teľa, ktorý je na dru­hom konci sveta? Ak takýto pro­ces zís­ka­va­nia finan­cií star­tup rovno úplne nezlik­vi­duje, tak aspoň odve­die jeho pozor­nosť od toho, čo je sku­točne dôle­žité – budo­va­nie pro­duktu a spo­loč­nosti, ktorá všet­kým vytrie zrak.

Po druhé, fondy s blue chips si zvy­čajne vyža­dujú prí­tom­nosť celého (alebo aspoň časti) tímu, ktorý bude priamo v Spo­je­ných štá­toch. Nemajú čas na ces­to­va­nie do zahra­ni­čia na stret­nu­tia výkon­nej rady alebo na tímové mítingy v Európe. Kvôli tomu je tím často pod tla­kom. Prav­de­po­dobne sa bude musieť roz­de­liť na dve časti ( jedna zostane v Európe a druhá sa pre­su­nie do Štá­tov). Okrem iného, logis­tika celého sťa­ho­va­nia (vyba­vo­va­nie víz, kan­ce­lá­rií, admi­ni­stra­tíva, atď) sa vle­čie celé mesiace a spô­so­buje ďal­šie rozp­tý­le­nie.

Tretí dôvod je najs­mut­nejší. Pove­dzme, že sa vám nejako poda­rilo pre­ko­nať pre­kážky, že ste zís­kali inves­tí­ciu od neja­kého veľ­kého Sand Hill Road inves­tora. Pre­žili ste sťa­ho­va­nie časti svojho tímu a už len čakáte na to, kedy vám ten slávny inves­tor pred­staví kopec zákaz­ní­kov, poskytne pra­vi­delný feed­back na váš pro­dukt a ukáže vám ako vybu­do­vať firmu. A nič sa nestane. Zavo­láte svojmu VC mana­žé­rovi a on vám začne vysvet­ľo­vať, ako má práve teraz veľa práce, ale za taký týž­deň –dva by sa s vami mohol stret­núť, ak vám teda vôbec zodvihne tele­fón. No a potom sa opäť ozve matika: Fond spra­vuje viac ako miliardu dolá­rov a má viac ako sto port­fó­li­ových spo­loč­ností. Má tiež viac ako 10 par­tne­rov, ktorí musia roz­de­liť svoj čas medzi všetky port­fó­li­ové spo­loč­nosti a k tomu sa stre­tá­vať s novými poten­ciál­nymi inves­tí­ciami každý deň. Koľko svojho času asi venujú spo­loč­nosti, do kto­rej inves­to­vali 3 mili­óny alebo inak 0,3% ich fondu? Najmä, ak sú na tom istom zozname ako Git­Hub alebo Clinkle?

Kedy ísť do Sili­con Val­ley

Nechápte to zle. Exis­tujú európ­ske star­tupy, ktoré finan­cujú inves­tori zo Spo­je­ných štá­tov na úrovni seed finan­co­va­nia alebo série A a sú veľmi spo­kojní. Patrí medzi nich naprí­klad naša port­fó­li­ová spo­loč­nosť Apiary. Avšak veľa vecí sa musí vyda­riť.

Záro­veň musím pove­dať, že som veľ­kým fanú­ši­kom inves­to­rov zo Sili­con Val­ley a som pre­sved­čený, že európ­skemu star­tupu dokážu úžas­ným spô­so­bom zvý­šiť hod­notu. Mys­lím, že kľú­čom k inves­tí­cii od Spo­je­ných štá­tov je nača­so­va­nie. Je úžasné vidieť, ako star­tupy pri­pra­vujú svoj pro­dukt, najprv potvr­dia európ­sky biz­nis model a potom zrejú a expan­dujú do Spo­je­ných štá­tov. Časť zo svo­jich inves­tí­cií vo fáze série A pou­žijú na vybu­do­va­nie kan­ce­lá­rií v Štá­toch, zís­kajú tu prvých zákaz­ní­kov a opatrne začnú koke­to­vať s miest­nymi inves­tormi. Keď nadíde ten správny čas, zís­kajú inves­tí­cie na svoju sériu B a C od inves­to­rov zo Sand Hill Roads, ktorí im pomôžu dobyť svet. 

Od toho momentu je inves­tí­cia dosta­točne vysoká na to, aby moti­vo­vala inves­to­rov zo Spo­je­ných štá­tov k tomu, aby star­tupu pomohli ( dokonca vyces­tujú aj na stret­nu­tie výkon­nej rady do Európy!), ale aj na to, aby boli európ­ski inves­tori, ktorí poskytli finan­cie na počia­točný vývoj a sériu A daného star­tupu, spo­kojní z návrat­nosti ich finan­cií. Tak­tiež uspo­kojí pod­ni­ka­teľa, ktorý je bez seba z toho, že dobyl západný svet pekne krok po kroku. 

Autor: Andrej Kiska, Spo­loč­ník v Credo Ven­tu­res, @kiskandrej

Pridať komentár (0)