Európ­ske star­tu­py: Pre­čo neces­to­vať za inves­tor­mi do USA

Andrej Kiska / 1. apríla 2014 / Lifehacking

V porov­na­ní so svo­ji­mi nápro­tiv­ka­mi zo Spo­je­ných štá­tov doká­žu európ­ske star­tu­py vypro­du­ko­vať len zlo­mok kapi­tá­lu. Ame­ri­ča­nia zís­ka­jú od inves­to­rov ove­ľa väč­šiu hod­no­tu. Pre­čo by sme sa teda mali vôbec nechať finan­co­vať mimo Sili­con Val­ley?“

Ani som nebol prek­va­pe­ný, keď som videl reak­cie v podob­nom duchu po zve­rej­ne­ní môj­ho člán­ku, v kto­rom ana­ly­zu­jem veľ­kosť a hod­no­tu inves­to­va­nia v Euró­pe. Keď sa pozrie­me na čís­la, je pre euró­pa­na úpl­ne logic­ké chcieť zís­kať finan­co­va­nie v Sili­con Val­ley. Aspoň tak to môže vyze­rať na prvý pohľad. Ja sa budem sna­žiť doká­zať pra­vý opak. Pre väč­ši­nu európ­skych star­tu­pov, kto­ré potre­bu­jú prvot­nú seed inves­tí­ciu ale­bo už dosiah­li sériu A, nemá také­to finan­co­va­nie zmy­sel. Dokon­ca môže star­tup úpl­ne zni­čiť.

Ume­nie vedieť sa pre­dať

Na začia­tok pár čísel: Clink­le zís­ka­li prvot­nú inves­tí­ciu vo výš­ke 25 mili­ó­nov dolá­rov na apli­ká­ciu, kto­rá ešte ani nevyš­la. Git­Hub zasa po dosia­hnu­tí série A 100 mili­ó­nov od Andre­e­se­na Horo­wit­za. Porov­naj­me tie­to čís­la so seed finan­co­va­ním a séri­ou A finan­co­va­nia v Euró­pe: Trus­tev dostal 3 mili­ó­ny ako naj­vyš­šiu seed inves­tí­ciu v Euró­pe, zatiaľ čo inves­tí­cia do Git­Hub je vyš­šia ako hod­no­ta všet­kých inves­tí­cií do star­tu­pov v sérii A v celej Euró­pe doko­py. Keď sa poze­rá­me na tie­to čís­la, niet divu, že európ­ske star­tu­py by radi zís­ka­li finan­cie prá­ve zo Sili­con Val­ley.

Jed­nu vec však Sil­li­con Val­ley sku­toč­ne tre­ba uznať — vie sa pre­dať. Euró­pa­nia si môžu kaž­dý deň otvo­riť web, kde sa dočí­ta­jú o ďal­šom star­tu­pe, kto­rý dostal finan­co­va­nie viac ako 10 mili­ó­nov dolá­rov v sérii A. Ako­by boli také­to sprá­vy súčas­ťou kaž­do­den­né­ho ame­ric­ké­ho živo­ta vo Val­ley.

Veľ­mi sa mi páči­la posled­ná ana­lý­za Nikhil Basu o star­tu­poch v sérii A v Spo­je­ných štá­toch, pre­to­že uka­zu­je, ako veľ­mi sa ten­to obraz líši od sku­toč­nos­ti. Prie­mer­ná inves­tí­cia v sérii A je oko­lo 6 mili­ó­nov USD, medián je nie­kde na 3 mili­ó­noch USD. Keď sa na to pozrie­me bliž­šie, toto čís­lo sa dokon­ca aj v našom „chu­dob­nom“ CEE regi­ó­ne až prek­va­pi­vo blí­ži k tomu, kto­ré som odha­dol vo svo­jej ana­lý­ze. A ešte jed­na šta­tis­ti­ka od Toma Tun­gu­za: Dostať sa z fázy prvot­né­ho seed finan­co­va­nia až po sériu A doká­že v Spo­je­ných štá­toch tak 20% star­tu­pov. Dosť neprí­jem­né pre­bu­de­nie zo sna.

Tie­to čís­la vysie­la­jú európ­skym star­tu­pis­tom jas­ný odkaz. Ak si však naďa­lej mys­lí­te, že vás zafi­nan­cu­jú viac ako 8 mili­ó­mi USD vo fáze seed ale­bo sérii A iba pre­to, že sa odsťa­hu­je­te do Sili­con Val­ley, žije­te vo sne.

Pre­čo sú inves­tí­cie vyš­šie

Nie­kto­rí by moh­li pro­tes­to­vať, že už roz­diel 1 – 2 mili­ó­ny USD pred­sa sto­jí za zvá­že­nie také­ho výle­tu za finanč­nou pomo­cou do Spo­je­ných štá­tov. Áno, je prav­dou, že prie­mer­ná inves­tí­cia aj medián sú v Štá­toch vyš­šie. Avšak exis­tu­je logic­ké vysvet­le­nie, pre­čo star­tu­py v Spo­je­ných štá­toch dostá­va­jú viac ako tie v Euró­pe – vyš­šie nákla­dy.

Scott Pur­cell z Jobs­pring Par­tners (per­so­nál­na agen­tú­ra, kto­rá sa sústre­ďu­je naj­mä na hľa­da­nie zamest­nan­cov v Sili­con Val­ley z oblas­ti tech­ni­ky) sa v roku 2013 vyjad­ril, že roč­ný plat inži­nie­ra – seni­ora v star­tu­pe na úrov­ni série A je 165 000 USD. Keď toto čís­lo porov­nám s čes­ký­mi star­tup­mi, kto­ré pova­žu­jú plat deve­lo­pe­ra-seni­ora 4000 USD mesač­ne za veľ­mi vyso­ký, musím sa pous­miať.

Pova­žu­jem cel­kom sa ško­du, že nie­kto­ré európ­ske star­tu­py stá­le chcú odísť do Štá­tov, a tým vlast­ne zaho­dia obrov­skú kon­ku­renč­nú výho­du, kto­rú opro­ti Sili­con Val­ley máme: niž­šie pla­ty tech­nic­kých zamest­nan­cov, čo nám umož­ňu­je vytvo­riť prvo­tried­ny pro­dukt za zlo­mok toho, čo by jeho výro­ba stá­la v Sili­con Val­ley.

Keď porov­nám roz­die­ly medzi prie­mer­nou inves­tí­ci­ou (3 – 6 mil. v Spo­je­ných štá­toch opro­ti 1 – 3 mil. v CEE regi­ó­ne pre sériu A) s prie­mer­ný­mi výdav­ka­mi za tech­ni­kov (v Štá­toch zará­ba­jú cca 160 000 USD, zatiaľ čo v Čes­kej repub­li­ke 30 – 50 000), mohol by som namie­tať, že európ­ski inves­to­ri sú v pod­sta­te o dosť šted­rej­ší ako ich nápro­tiv­ky v Spo­je­ných štá­toch. Prie­mer­ná inves­tí­cia síce môže byť 2x vyš­šia v USA (medián je dokon­ca ešte niž­ší), ale prie­mer­né nákla­dy na tech­ni­kov (kto­ré prav­de­po­dob­ne zabe­rú drvi­vú väč­ši­nu nákla­dov začí­na­jú­ce­ho star­tu­pu) sú 3 – 5x vyš­šie.

zdroj: theyec.org

Žiad­ne finan­co­va­nie for­mou blue chips z ame­ric­ké­ho fon­du

Stre­tol som už nie­koľ­ko pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí sa roz­hod­li odísť do Sili­con Val­ley aj napriek tomu, že si uve­do­mu­jú, že čís­la sú pro­ti nim. Pre­čo? Sami hovo­ria, že je to kvô­li Sand Hill Road tita­nom, sláv­nym rizi­ko­vým inves­to­rom zo Sili­con Val­ley so skú­se­nos­ťa­mi a zná­mos­ťa­mi, kto­ré skrát­ka žiad­ny európ­sky inves­tor nemá.

S tým­to názo­rom sa do istej mie­ry doká­žem sto­tož­niť. Keď­že som však videl mno­hých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí sa nako­niec z výle­tu do Sili­con Val­ley vrá­ti­li späť, musím dodať nasle­dov­né: Nemys­lím, že má pre európ­ske­ho stra­tu­pis­tu neja­ký zmy­sel zís­ka­vať prvot­né seed inves­tí­cie, a nie­ke­dy dokon­ca ani inves­tí­cie série A, for­mou blue chips z fon­dov Spo­je­ných štá­tov a mám na to hneď tri dôvo­dy:

Po prvé, celý pro­ces finan­co­va­nia je ove­ľa zdĺha­vej­ší a drah­ší ako pod­ni­ka­te­lia čaka­jú a vo väč­ši­ne prí­pa­dov na samot­né finan­co­va­nie ani nedôj­de. Mno­hí európ­ski star­tu­pis­ti si mys­lia, že prí­du do Sili­con Val­ley a po mesia­ci, maxi­mál­ne po dvoch sa vrá­tia so šekom od Sequ­oia ale­bo Andre­e­se­na Horo­wit­za. Najprv ich po desať­mi­nú­to­vom roz­ho­vo­re s neja­kým nová­či­kom z fon­du počas networ­kin­go­vé­ho pose­de­nia povzbu­dí pozi­tív­ny feed­back (prí­jem­nou anglo­sas­kou vlast­nos­ťou je prá­ve to, že stá­le pôso­bia tak pozi­tív­ne) a pod­ni­ka­teľ si mys­lí, že šek od inves­to­ra čaká hneď za rohom. Po 3 – 6 mesia­coch stá­le nema­jú v rukách žiad­nu doho­du s inves­to­rom a fond od nich neus­tá­le žia­da viac a viac- ako naprí­klad väč­šiu trak­ciu, ide­ál­ne v Štá­toch (sluš­ne pove­da­né, že fond ešte nie je pri­pra­ve­ný inves­to­vať). Ako môže star­tup v seed fáze ale­bo sérii A pre­žiť viac ako 3 – 6 mesia­cov bez svoj­ho CEO / spo­lu­za­kla­da­te­ľa, kto­rý je na dru­hom kon­ci sve­ta? Ak taký­to pro­ces zís­ka­va­nia finan­cií star­tup rov­no úpl­ne nezlik­vi­du­je, tak aspoň odve­die jeho pozor­nosť od toho, čo je sku­toč­ne dôle­ži­té – budo­va­nie pro­duk­tu a spo­loč­nos­ti, kto­rá všet­kým vytrie zrak.

Po dru­hé, fon­dy s blue chips si zvy­čaj­ne vyža­du­jú prí­tom­nosť celé­ho (ale­bo aspoň čas­ti) tímu, kto­rý bude pria­mo v Spo­je­ných štá­toch. Nema­jú čas na ces­to­va­nie do zahra­ni­čia na stret­nu­tia výkon­nej rady ale­bo na tímo­vé mítin­gy v Euró­pe. Kvô­li tomu je tím čas­to pod tla­kom. Prav­de­po­dob­ne sa bude musieť roz­de­liť na dve čas­ti ( jed­na zosta­ne v Euró­pe a dru­há sa pre­su­nie do Štá­tov). Okrem iné­ho, logis­ti­ka celé­ho sťa­ho­va­nia (vyba­vo­va­nie víz, kan­ce­lá­rií, admi­ni­stra­tí­va, atď) sa vle­čie celé mesia­ce a spô­so­bu­je ďal­šie rozp­tý­le­nie.

Tre­tí dôvod je najs­mut­nej­ší. Pove­dz­me, že sa vám neja­ko poda­ri­lo pre­ko­nať pre­káž­ky, že ste zís­ka­li inves­tí­ciu od neja­ké­ho veľ­ké­ho Sand Hill Road inves­to­ra. Pre­ži­li ste sťa­ho­va­nie čas­ti svoj­ho tímu a už len čaká­te na to, kedy vám ten sláv­ny inves­tor pred­sta­ví kopec zákaz­ní­kov, poskyt­ne pra­vi­del­ný feed­back na váš pro­dukt a uká­že vám ako vybu­do­vať fir­mu. A nič sa nesta­ne. Zavo­lá­te svoj­mu VC mana­žé­ro­vi a on vám začne vysvet­ľo­vať, ako má prá­ve teraz veľa prá­ce, ale za taký týž­deň -dva by sa s vami mohol stret­núť, ak vám teda vôbec zodvih­ne tele­fón. No a potom sa opäť ozve mati­ka: Fond spra­vu­je viac ako miliar­du dolá­rov a má viac ako sto port­fó­li­ových spo­loč­nos­tí. Má tiež viac ako 10 par­tne­rov, kto­rí musia roz­de­liť svoj čas medzi všet­ky port­fó­li­ové spo­loč­nos­ti a k tomu sa stre­tá­vať s nový­mi poten­ciál­ny­mi inves­tí­cia­mi kaž­dý deň. Koľ­ko svoj­ho času asi venu­jú spo­loč­nos­ti, do kto­rej inves­to­va­li 3 mili­ó­ny ale­bo inak 0,3% ich fon­du? Naj­mä, ak sú na tom istom zozna­me ako Git­Hub ale­bo Clink­le?

Kedy ísť do Sili­con Val­ley

Necháp­te to zle. Exis­tu­jú európ­ske star­tu­py, kto­ré finan­cu­jú inves­to­ri zo Spo­je­ných štá­tov na úrov­ni seed finan­co­va­nia ale­bo série A a sú veľ­mi spo­koj­ní. Pat­rí medzi nich naprí­klad naša port­fó­li­ová spo­loč­nosť Apia­ry. Avšak veľa vecí sa musí vyda­riť.

Záro­veň musím pove­dať, že som veľ­kým fanú­ši­kom inves­to­rov zo Sili­con Val­ley a som pre­sved­če­ný, že európ­ske­mu star­tu­pu doká­žu úžas­ným spô­so­bom zvý­šiť hod­no­tu. Mys­lím, že kľú­čom k inves­tí­cii od Spo­je­ných štá­tov je nača­so­va­nie. Je úžas­né vidieť, ako star­tu­py pri­pra­vu­jú svoj pro­dukt, najprv potvr­dia európ­sky biz­nis model a potom zre­jú a expan­du­jú do Spo­je­ných štá­tov. Časť zo svo­jich inves­tí­cií vo fáze série A pou­ži­jú na vybu­do­va­nie kan­ce­lá­rií v Štá­toch, zís­ka­jú tu prvých zákaz­ní­kov a opatr­ne začnú koke­to­vať s miest­ny­mi inves­tor­mi. Keď nadí­de ten správ­ny čas, zís­ka­jú inves­tí­cie na svo­ju sériu B a C od inves­to­rov zo Sand Hill Roads, kto­rí im pomô­žu dobyť svet. 

Od toho momen­tu je inves­tí­cia dosta­toč­ne vyso­ká na to, aby moti­vo­va­la inves­to­rov zo Spo­je­ných štá­tov k tomu, aby star­tu­pu pomoh­li ( dokon­ca vyces­tu­jú aj na stret­nu­tie výkon­nej rady do Euró­py!), ale aj na to, aby boli európ­ski inves­to­ri, kto­rí poskyt­li finan­cie na počia­toč­ný vývoj a sériu A dané­ho star­tu­pu, spo­koj­ní z návrat­nos­ti ich finan­cií. Tak­tiež uspo­ko­jí pod­ni­ka­te­ľa, kto­rý je bez seba z toho, že dobyl západ­ný svet pek­ne krok po kro­ku. 

Autor: Andrej Kis­ka, Spo­loč­ník v Cre­do Ven­tu­res, @kiskandrej

Pridať komentár (0)