Face­bo­ok pri­dá fun­kciu na uľah­če­nie roz­cho­dov. Už žiad­ne maza­nie pria­te­ľov

Tatiana Rumanovská / 29. novembra 2015 / Tech a inovácie

Face­bo­ok prek­va­pu­je stá­le nový­mi mož­nos­ťa­mi a novin­ka­mi. Niet sa ani čo čudo­vať, veď je krá­ľom v oblas­ti sociál­nych sie­tí.

Len v Euró­pe pre­sa­hu­je počet jeho pou­ží­va­te­ľov vyše 307 mili­ó­nov ľudí a navy­še, kaž­dú sekun­du sa vytvo­rí 5 ďal­ších nových pro­fi­lov. Kto nie je na Face­bo­oku, ako­by ani neexis­to­val. 

Kým pred­ne­dáv­nom zau­jal pozor­nosť mno­hých čas­to spo­mí­na­ný dis­li­ke but­ton, dnes sa skú­ša­jú „vychy­táv­ky“ v oblas­ti bež­né­ho vir­tu­ál­ne­ho fun­go­va­nia. Zdie­ľa­nie neza­bud­nu­teľ­ných momen­tov, sta­tu­sov o aktu­ál­nej nála­de, či život­ných uda­los­tiach. Par­tner­ské vzťa­hy tiež nie sú výnim­kou. Veď to pozná­te. Sta­tus o vznik­nu­tí či výro­čí vzťa­hu pod­tr­hnu­tý dojí­ma­vým popi­som več­ne sľú­be­nej lás­ky, dotvo­re­ný fot­kou boz­ká­va­jú­cej sa dvo­j­ice. Áno, mno­hí sa radi pochvá­lia svo­ji­mi úlov­ka­mi a s nad­še­ním pre­zra­dia sve­tu, že už nie sú „sin­gle“. Prob­lém ale nastá­va vo fáze, kedy „zázrač­ná roman­ti­ka“ náh­le skon­čí a z milo­va­né­ho par­tne­ra sa sta­ne oso­ba nežia­du­ca ale­bo dokon­ca úhlav­ný nepria­teľ. 

Aby si uží­va­te­lia pre­chá­dza­jú­ci nároč­ný­mi život­ný­mi uda­los­ťa­mi (kon­krét­ne roz­cho­dom) moh­li sami spra­vo­vať akti­vi­tu a kon­takt s býva­lý­mi par­tner­mi aj po ukon­če­ní vzťa­hu, vývo­já­ri dnes v Ame­ri­ke špe­ku­lu­jú nad vylep­še­nia­mi, kto­ré by tým menia­cim svoj sta­tus z „vo vzťa­hu“ na „slobodný/slobodný“, pomoh­li pre­brať nad okol­nos­ťa­mi adek­vát­nu kon­tro­lu. 

Dotyč­ná fun­kcia by mala ponú­kať mož­nosť rých­lo a jed­no­du­cho:

  • Vidieť menej akti­vi­ty pro­fi­lu býva­lé­ho par­tne­ra bez toho, aby ste s ním muse­li pria­teľ­stvo na Face­bo­oku zru­šiť ale­bo ho zablo­ko­vať. Jeho/jej fot­ky, sta­tu­sy a všet­ky prís­pev­ky sa už viac nebu­dú zobra­zo­vať vo vašich novin­kách či nedáv­nej akti­vi­te pria­te­ľov a rov­na­ko sa ich mená nebu­dú obja­vo­vať v návrhoch, kedy bude­te chcieť napí­sať novú sprá­vu ale­bo ozna­čiť pria­te­ľa na fot­ke. 
  • Limi­to­vať fot­ky, videá ale­bo aktu­ali­zá­cie vašich sta­tu­sov, kto­ré pre­doš­lí par­tner uvi­dí
  • Edi­to­vať, kto všet­ko môže vidieť vaše posty s pre­doš­lým ex 
  • Odzna­čiť sa z tých­to spo­loč­ných prís­pev­kov a to v taj­nos­ti, teda zme­na býva­lé­mu par­tne­ro­vi ozná­me­ná nebu­de.

Vo vše­obec­nos­ti by sa dalo pove­dať, že ak sa fun­kcia uká­že ako uži­toč­ná, pomô­že pri dôsled­nej­šom kon­tro­lo­va­ní zdie­ľa­né­ho obsa­hu aj s ľuď­mi, pre kto­rých nie je všet­ko urče­né. Zatiaľ sa však všet­ko nachá­dza iba v expe­ri­men­tál­nej fáze. Dostup­nosť fun­kcie je obme­dze­ná len pre mobil­ných pou­ží­va­te­ľov v USA, ostat­né kra­ji­ny by sa mali doč­kať už čosko­ro. Samoz­rej­me ak sa fun­kcia zmier­ňo­va­nia roz­cho­dov osved­čí. 

zdroj: fb.com

Pridať komentár (0)