Face­book pridá fun­kciu na uľah­če­nie roz­cho­dov. Už žiadne maza­nie pria­te­ľov

Tatiana Rumanovská / 29. novembra 2015 / Tech a inovácie

Face­book prek­va­puje stále novými mož­nos­ťami a novin­kami. Niet sa ani čo čudo­vať, veď je krá­ľom v oblasti sociál­nych sietí. 

Len v Európe pre­sa­huje počet jeho pou­ží­va­te­ľov vyše 307 mili­ó­nov ľudí a navyše, každú sekundu sa vytvorí 5 ďal­ších nových pro­fi­lov. Kto nie je na Face­bo­oku, akoby ani neexis­to­val. 

Kým pred­ne­dáv­nom zau­jal pozor­nosť mno­hých často spo­mí­naný dis­like but­ton, dnes sa skú­šajú „vychy­távky“ v oblasti bež­ného vir­tu­ál­neho fun­go­va­nia. Zdie­ľa­nie neza­bud­nu­teľ­ných momen­tov, sta­tu­sov o aktu­ál­nej nálade, či život­ných uda­los­tiach. Par­tner­ské vzťahy tiež nie sú výnim­kou. Veď to poznáte. Sta­tus o vznik­nutí či výročí vzťahu pod­tr­hnutý dojí­ma­vým popi­som večne sľú­be­nej lásky, dotvo­rený fot­kou boz­ká­va­jú­cej sa dvo­j­ice. Áno, mnohí sa radi pochvá­lia svo­jimi úlov­kami a s nad­še­ním pre­zra­dia svetu, že už nie sú „sin­gle“. Prob­lém ale nastáva vo fáze, kedy „zázračná roman­tika“ náhle skončí a z milo­va­ného par­tnera sa stane osoba nežia­duca alebo dokonca úhlavný nepria­teľ. 

Aby si uží­va­te­lia pre­chá­dza­júci nároč­nými život­nými uda­los­ťami (kon­krétne roz­cho­dom) mohli sami spra­vo­vať akti­vitu a kon­takt s býva­lými par­tnermi aj po ukon­čení vzťahu, vývo­jári dnes v Ame­rike špe­ku­lujú nad vylep­še­niami, ktoré by tým menia­cim svoj sta­tus z „vo vzťahu“ na „slobodný/slobodný“, pomohli pre­brať nad okol­nos­ťami adek­vátnu kon­trolu. 

Dotyčná fun­kcia by mala ponú­kať mož­nosť rýchlo a jed­no­du­cho:

  • Vidieť menej akti­vity pro­filu býva­lého par­tnera bez toho, aby ste s ním museli pria­teľ­stvo na Face­bo­oku zru­šiť alebo ho zablo­ko­vať. Jeho/jej fotky, sta­tusy a všetky prís­pevky sa už viac nebudú zobra­zo­vať vo vašich novin­kách či nedáv­nej akti­vite pria­te­ľov a rov­nako sa ich mená nebudú obja­vo­vať v návrhoch, kedy budete chcieť napí­sať novú správu alebo ozna­čiť pria­teľa na fotke. 
  • Limi­to­vať fotky, videá alebo aktu­ali­zá­cie vašich sta­tu­sov, ktoré pre­došlí par­tner uvidí
  • Edi­to­vať, kto všetko môže vidieť vaše posty s pre­doš­lým ex 
  • Odzna­čiť sa z týchto spo­loč­ných prís­pev­kov a to v taj­nosti, teda zmena býva­lému par­tne­rovi ozná­mená nebude.

Vo vše­obec­nosti by sa dalo pove­dať, že ak sa fun­kcia ukáže ako uži­točná, pomôže pri dôsled­nej­šom kon­tro­lo­vaní zdie­ľa­ného obsahu aj s ľuďmi, pre kto­rých nie je všetko určené. Zatiaľ sa však všetko nachá­dza iba v expe­ri­men­tál­nej fáze. Dostup­nosť fun­kcie je obme­dzená len pre mobil­ných pou­ží­va­te­ľov v USA, ostatné kra­jiny by sa mali doč­kať už čoskoro. Samoz­rejme ak sa fun­kcia zmier­ňo­va­nia roz­cho­dov osvedčí. 

zdroj: fb.com

Pridať komentár (0)