Face­book už ľudí nudí. Snap­chat ras­tie. Tum­blr vyhráva!

Kika Besedičová / 1. december 2014 / Tools a produktivita

Face­book stále ras­tie, hoci už nie tak prudko. Ide o to, že už ho pou­žíva veľká časť inter­ne­to­vej popu­lá­cie, takže ďal­šia expan­zia nemôže pre­bie­hať vra­žed­ným tem­pom ako pred pár rokmi. Výskumná firma Glo­bal Web Index zve­rej­nila pár dát ohľa­dom rastu sociál­nych sietí a v tomto roku naj­viac rastú Tum­blr (o 120%) a Pin­te­rest (o 111%).

Ins­ta­gram sa teraz nachá­dza na tre­ťom mieste s 64%. Tum­blr a Ins­ta­gram majú najm­lad­šie pub­li­kum, 70% základne tvo­ria uží­va­te­lia medzi 16 až 34 rokmi. Naproti tomu Face­book pou­ží­vajú v prie­mere starší ľudia. Štvr­tinu jeho základne tvo­ria ľudia od 45 rokov a vyš­šie. Mar­ková sociálna sieť docela prob­lém zau­jať mlad­ších jedin­cov.

50% pou­ží­va­te­ľov face­bo­oku v USA a vo Veľ­kej Bri­tá­nii ho pou­žíva menej frek­ven­to­vane než pred­tým. V prí­pade tíne­dže­rov potom toto číslo posko­čilo na 64%. Rov­ných 50% tee­na­ge­rov tvrdí, že ich Face­book proste nudí.

Hoci Face­book spa­dol v pou­ží­vaní u tee­na­ge­rov len o pol per­centa, ale trend je jasný a Face­book sa bude musieť ohá­ňať, aby bol zase cool.” Potvr­dzuje to aj zní­že­nie nie­kto­rých akti­vít - od roku 2013 cha­tu­jeme alebo zdie­ľame fotky o 20% menej. Z plat­formy sa stáva skôr pasívny pri­jí­mač ser­ví­ru­júci čisto obsah. Výnimku by mohol tvo­riť fb Mes­sen­ger, ktorý ras­tie.

Zvláštne je, že podľa reportu Mes­sen­ger pre­ko­nal What­sApp, čo sa cha­to­va­nia týka. Jeden má 27%, druhý 25% podiel. Glo­bal Web Index ďalej potvr­dzuje, že rast pri­chá­dza hlavne z mobil­ných plat­fo­riem pou­ží­va­ných mla­dými ľuďmi, hoci cel­kovo svoj počí­tač pri inte­rak­cii stále pou­žíva šesť z desia­tich pou­ží­va­te­ľov. Miesto naj­rých­lej­šie ras­tú­cou mobil­nou apli­ká­ciou zau­jal Snap­chat.

GWI Social Report Q3 2014” />

Pridať komentár (0)