Face­book vs Twit­ter: je to vôbec férový súboj?

Ľudovít Nastišin / 12. august 2015 / Tools a produktivita

Nedávno sme nara­zili na člá­nok Jana Řezába (Social­ba­kers), v kto­rom sa vyjad­ril k situ­ácii Twit­teru. Podľa neho má Twit­ter sku­točné prob­lémy a to z dvoch nasle­du­jú­cich dôvo­dov:

1) Mesační aktívni pou­ží­va­te­lia

V dru­hom kvar­tály tohto roka vyká­zal Twit­ter nárast z 308 mil. na 316mil., čo je len 8 mil. kvar­tálny nárast. (Prečo sa spo­mína kvar­tálny a nie ročný nárast? Lebo pre spo­loč­nosť ako Twit­ter musia byť aj kvar­tálne čísla omnoho väč­šie).

V prí­pade Face­bo­oku sú čísla úplne iné 1,441 mld. > 1,490 mld. v rov­na­kom období. Spo­čí­tané pod­čiark­nuté je to 49 mil., čo dodať.

Face­book vs Twit­ter: 1 – 0

A teraz pri­chá­dzame k dru­hému prob­lému Twit­teru.

2) Príjmy

V pod­state ani nejde až tak o príjmy cel­kovo. Stále je to značná suma peňazí. A v prí­pade US pou­ží­va­te­ľov je to oproti Face­bo­oku len polo­vičný roz­diel, čo nie je až tak zlé: Twit­ter — 4$ per US user, Face­book — 8$ per US&Canada user.

Prob­lé­mom však je zvy­šok sveta a ten je len ťažko zaned­bať. Twit­ter láka väč­ši­nou pré­mi­ové pub­li­kum, ktoré nepatrí do hlav­ného prúdu. Tu čísla uka­zujú jed­no­značne v pros­pech Face­bo­oku: Twit­ter — 0,6$ per user, Face­book — 1,4$ per user.

Face­book vs Twit­ter: 2 – 0

Tieto dva uka­zo­va­tele sú dôvody, ale nie sú jad­rom prob­lému.

Jad­rom prob­lému je pro­dukt Twit­teru. Je skvelý na ver­ti­kály ako real-time news, Live eventy, poli­tické debaty, ofi­ciálne vyhlá­se­nia. No žiadna z nich nie je dosta­točne dobre fil­tro­vaná. Hlavný prob­lém Twit­teru je teda jeho fil­tro­va­nie. Stále nemajú dokonca ani kate­go­ri­zá­ciu. Dokonca český Social­ba­kers sú v pod­state jediný neofi­ciálny index na pre­hlia­da­nie medzi kate­gó­riami zna­čiek v Twit­ter šta­tis­ti­kách. Ak však ide o ofi­ciálne štas­tiky na Twit­teri, tam už to také ľahké nie je a to je ten prob­lém.

Face­book KO Twit­ter… čas ukáže.

Twit­ter má teda prob­lém. A pri­tom by to mohli krásne seg­men­to­vať do via­ce­rých appiek ponú­ka­jú­cich lep­šiu a pre­po­je­nej­šiu fun­kci­ona­litu. Enga­ge­ment by rás­tol a nárast uží­va­te­ľov by bol auto­ma­tic­kejší.

Takže Twit­ter, je čas na: a) Vybu­do­vať appky a zapra­co­vať fil­tro­va­nie a b) Umož­niť iným, aby mu pomohli v tom budo­vaní.

Zdroj: Jan Řezáb, Mark Zuc­ker­berg

Pridať komentár (0)