Fín­sko sa stane prvou kra­ji­nou na svete, ktorá zruší výučbu pred­me­tov na škole

interez.sk / 12. november 2016 / Zaujímavosti

Fín­sko patrí medzi kra­jiny s naj­lep­ším vzde­lá­va­cím sys­té­mom na svete. V súčas­nosti sa tam pri­pra­vuje veľká škol­ská reforma, ktorá pre­kope dote­raz zau­ží­vaný štu­dijný model. Zna­mená to, že tra­dičné štú­dium, tak, ako ho poznáme, sa čoskoro stane minu­los­ťou?

Vzde­lá­vací sys­tém vo Fín­sku patrí medzi naj­lep­šie na svete. Doka­zujú to rôzne medzi­ná­rodné hod­no­te­nia vzde­lá­va­nia, kde sa Fín­sko vždy nachá­dza v prvej desiatke najús­peš­nej­ších kra­jín. Avšak fín­ske úrady sa roz­hodne nechys­tajú zaspať na vav­rí­noch a pri­pra­vujú veľkú reformu vzde­lá­va­cieho sys­tému, ktorú by sme pokojne mohli nazvať aj revo­lú­ciou. Výsled­kom týchto zmien by malo byť odstrá­ne­nie výuč­bo­vých pred­me­tov tak, ako ich poznáme.

Vzde­lá­va­nie vo Fín­sku už nebude ako pred­tým. Fín­ske úrady chcú úplne pre­ko­pať výuč­bový sys­tém a štu­dijné osnovy. Podľa nového sys­tému by sa už v trie­dach nemala učiť fyzika, mate­ma­tika, lite­ra­túra, his­tó­ria či zeme­pis.

Školy fun­gujú sta­ro­mód­nym spô­so­bom ako v roku 1900, no potreby spo­loč­nosti na vzde­la­nie sa menia a my potre­bu­jeme niečo, čo bude vhod­nej­šie pre 21. sto­ro­čie.”pove­dala Marjo Kyl­lönen, mana­žérka odboru škols­tva v Hel­sin­kách.

picovico.com
picovico.com

Vízia je taká, že namiesto jed­not­li­vých pred­me­tov sa budú štu­denti učiť javy a uda­losti v inter­dis­cip­li­nár­nej podobe. Naprí­klad 2. sve­tová vojna môže byť vyučo­vaná z pohľadu via­ce­rých pred­me­tov, okrem his­tó­rie tiež z pohľadu geo­gra­fie či mate­ma­tiky. Štu­denti budú tak v jed­nom momente pri­jí­mať vedo­mosti z via­ce­rých pohľa­dov, nie­len z jed­ného, ako tomu bolo dote­raz. Tento sys­tém by mal byť zave­dený pre štu­den­tov vyš­ších roč­ní­kov a mal by začí­nať od veku pri­bližne 16 rokov. Vtedy už sú štu­denti dosta­točne vyspelí na to, aby si doká­zali vybrať, akým sme­rom by sa ich štú­dium malo vyví­jať s ohľa­dom na ich ambí­cie do budúc­nosti a samoz­rejme s ohľa­dom na ich schop­nosti.

finland-veronika-galkina-shutterstock

foto: vero­nika galkina/the cul­ture trip

Vďaka tomuto sys­tému nebudú musieť štu­denti, pre­chá­dzať jed­not­li­vými pred­metmi, ktoré ich nezau­jí­majú. Už by si teda nemali klásť otázky typu “Na čo mi toto v živote bude?” Tra­dičný model uči­teľ-žiak by sa mal tiež zme­niť. Štu­denti už nebudú sedieť za škol­skými lavi­cami a čakať na to, kým ich uči­teľ vyvolá. Namiesto toho budú žiaci pra­co­vať v malých sku­pi­nách, kde budú ana­ly­zo­vať pre­be­ranú prob­le­ma­tiku a aktívne o nej dis­ku­to­vať.

Fín­sky vzde­lá­vací sys­tém pod­po­ruje kolek­tívnu prácu štu­den­tov a uči­te­ľov, a tak tieto zmeny výrazne zasiahnu aj uči­te­ľov samot­ných. Táto veľká škol­ská reforma totiž bude musieť sta­vať aj na spo­lu­práci uči­te­ľov navzá­jom medzi sebou, keďže aj pred­mety, ktoré vyučujú budú pre­po­jené. Už pri­bližne 70% fín­skych uči­te­ľov vyko­nalo príp­ravné kurzy, ktoré by ich mali pri­pra­viť na nový sys­tém. Aby boli uči­te­lia ochotní pri­stú­piť k týmto zme­nám, štát ich chce moti­vo­vať zvý­še­ním platu.

Tieto zmeny by mali byť dokon­čené do roku 2020 a odvtedy by sa malo prejsť na nový sys­tém uče­nia.

interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej fotografie:DnB

Pridať komentár (0)