Futu­ris­tic­ká umý­vač­ka ria­du na ľud­ský pohon šet­rí penia­ze, čas a pries­tor

Rudolf Nečas / 18. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pexels.com/youtube.com

Umý­va­nie ria­du bude hrač­ka.

Ruč­né umý­va­nie ria­du vie byť pek­ná otra­va, a pre­to Chen Levin navrhol malú umý­vač­ku ria­du pohá­ňa­nú ľud­skou ener­gi­ou, kto­rá sa zmes­tí aj do tých naj­men­ších pries­to­rov. Odha­du­je sa, že do roku 2050 bude 75 % sve­to­vej popu­lá­cie žiť v mest­ských oblas­tiach. Aj keď urba­ni­zá­cia pred­sta­vu­je veľ­ké prí­le­ži­tos­ti, bude obrov­skou výzvou zais­tiť, že ener­gia a pries­tor budú efek­tív­ne a spra­vod­li­vo roz­de­le­né pre tých, kto­rí budú bývať v mes­tách. Umý­vač­ka ria­du s náz­vom Cir­co Inde­pen­dent od izra­el­ské­ho inži­nie­ra Che­na Levi­na snáď pomô­že spl­niť požia­dav­ky hus­té­ho osíd­le­nia v mes­tách budúc­nos­ti.

foto: youtube.com

Cir­co Inde­pen­det je navr­hnu­tá pre malé mies­ta a má slú­žiť tým, kto­rí si buď nemô­žu dovo­liť kla­sic­kú umý­vač­ku, ale­bo na ňu nema­jú mies­to. Chen chce pod­po­riť ľudí, kto­rí umý­va­jú riad ruč­ne, keď­že táto čin­nosť zabe­rá pomer­ne dosť času a aj spot­re­ba vody nie je zrov­na naj­niž­šia. Cir­co Inde­pen­dent je tiež skve­lou voľ­bou, ak žiješ mimo elek­tric­kej sie­te, ale­bo nemáš prí­poj­ku na vodo­vod.

A tak­to umý­vač­ka fun­gu­je: Zásob­ník napl­níš vodou, pri­dáš tab­le­tu octa­nu sod­né­ho, kto­rá pomá­ha ohrie­vať vodu a nako­niec pri­dáš tro­chou čis­tia­ce­ho pros­tried­ku. Odstre­div­ka pohá­ňa­ná kľu­kou roz­stre­ku­je vodu v celom vnú­tor­nom pries­to­re umý­vač­ky, čím umy­je riad. Pod­ľa Giz­mag trvá umy­tie ria­du len jed­nu minú­tu

Ale také­to “pra­nie” tanie­rov asi nebu­de sta­čiť na všet­ku špi­nu. Aby si naprí­klad z peká­ča dostal neja­ký pri­pá­le­ný bor­del, budeš to musieť spra­viť ruč­ne. Ale na bež­né umý­va­nie ria­du môže byť Cir­co Inde­pen­dent dob­rým rie­še­ním.

Chen navrhol umý­vač­ku ako záve­reč­ný pro­jekt pre jeho titul v indus­triál­nom a udr­ža­teľ­nom dizaj­ne. Počas pre­zen­tá­cie Chen uká­zal pro­to­typ umý­vač­ky ako aj jeho dizaj­no­vý plán a mode­ly. Cir­co je v súčas­nom návrhu len malá umý­vač­ka, do kto­rej sa zmes­tí pár tanie­rov, ale ak bude Chen svoj pro­jekt ďalej roz­ví­jať, mož­no sa doč­ká­me aj väč­ších ver­zií umý­vač­ky.

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)