Gar­min útočí na GoPro s novými akč­nými kame­rami

Tomáš Kahn / 14. apríla 2015 / Tech a inovácie

V posled­nej dobe sa roz­trhlo vrece s tzv. akč­nými kame­rami, teda kame­rami na extrémne pou­ži­tie. V tejto kate­gó­rií sú jed­no­znač­ným líd­rom na trhu kamery GoPro, avšak Gar­min sa bude sna­žiť ich pozí­ciu ohro­ziť s dvo­j­icou novi­niek.

Gar­min, ktorý má v ponuke momen­tálne dve akčné kamery roz­ší­ril svoju ponuku o dva nové modely. Dote­raz ste si mohli kúpiť kamery Gar­min Virb a Gar­min Virb Elite. Ak by sme ich v rých­losti porov­nali s GoPro kame­rami, tak “gop­ročky” sú ľah­šie aj men­šie, avšak kamery od Gar­minu ponú­kajú viac fun­kcií. Ide naprí­klad o zabu­do­vaný GPS modul, akce­le­ro­me­ter, gyro­skop, výš­ko­mer a ďal­šie. Ich naj­väč­šou nevý­ho­dou oproti kame­rám GoPro však bola prav­de­po­dobne ich veľ­kosť a váha. Teraz sa však Gar­min roz­ho­dol tento nedos­ta­tok odstrá­niť a na trh pri­chá­dza s novin­kami Gar­min Virb X a Gar­min Virb XE.

Nové kamery od Gar­minu sa veľ­kos­ťou aj vzhľa­dom viac podo­bajú na svo­jich kon­ku­ren­tov od GoPro. Po tech­nic­kej stránke nebudú nové Gar­min kamery nijako zaos­tá­vať. Ver­zia Gar­min XE je schopná natá­čať video s roz­lí­še­ním 1440p s 30 sním­kami za sekundu alebo vo Full HD kva­lite 60 sní­mok za sekundu. Drah­šia XE ver­zia je vyba­vená aj tzv. PRO módom, ktorý vám umožní cit­li­vej­šie nasta­ve­nia vlast­ností obrazu. Lac­nej­šia ver­zia X dis­po­nuje nahrá­va­ním “iba” vo Full HD kva­lite s 30-timi sním­kami za sekundu. Oba modely je možné pou­žiť aj na foto­gra­fo­va­nie v roz­lí­šení 12MPx a takisto sú vybe­vené WiFi a Blu­e­to­oth konek­ti­vi­tou. Výdrž baté­rie by mala u oboch kamier rov­naká a to pri­bližne 2 hodiny. Jed­nou s ďal­ších výhod prečo kúpiť kameru Gar­min je aj veľká dostup­nosť prí­slu­šen­stva. Samoz­rejme, aj pre GoPro je v ponuke kopa prí­slu­šen­stva, avšak nejedná sa o dopl­n­kový har­dware. Ku kamere Gar­min je tak možné dokú­piť si naprí­klad merač tepu, kto­rého výsledky budú zazna­me­ná­vané priamo v obraze, spo­ločne aj s ďal­šími údajmi, ako sú naprí­klad vaša rých­losť, súrad­nice, tep­lota, nad­mor­ská výška a iné.

A konečne cena. Tá by mala byť pri nových mode­loch sta­no­vená nasle­dovne. Lac­nejší model Gar­min Virb X by si mohli kúpiť už za 299 dolá­rov a drahší model Gar­min Virb XE bude k dis­po­zí­cií od 399 dolá­rov.

zdroj: the verge

Pridať komentár (0)