Gar­min úto­čí na GoP­ro s nový­mi akč­ný­mi kame­ra­mi

Tomáš Kahn / 14. apríla 2015 / Tech a inovácie

V posled­nej dobe sa roz­trh­lo vre­ce s tzv. akč­ný­mi kame­ra­mi, teda kame­ra­mi na extrém­ne pou­ži­tie. V tej­to kate­gó­rií sú jed­no­znač­ným líd­rom na trhu kame­ry GoP­ro, avšak Gar­min sa bude sna­žiť ich pozí­ciu ohro­ziť s dvo­j­icou novi­niek.

Gar­min, kto­rý má v ponu­ke momen­tál­ne dve akč­né kame­ry roz­ší­ril svo­ju ponu­ku o dva nové mode­ly. Dote­raz ste si moh­li kúpiť kame­ry Gar­min Virb a Gar­min Virb Eli­te. Ak by sme ich v rých­los­ti porov­na­li s GoP­ro kame­ra­mi, tak “gop­roč­ky” sú ľah­šie aj men­šie, avšak kame­ry od Gar­mi­nu ponú­ka­jú viac fun­kcií. Ide naprí­klad o zabu­do­va­ný GPS modul, akce­le­ro­me­ter, gyro­skop, výš­ko­mer a ďal­šie. Ich naj­väč­šou nevý­ho­dou opro­ti kame­rám GoP­ro však bola prav­de­po­dob­ne ich veľ­kosť a váha. Teraz sa však Gar­min roz­ho­dol ten­to nedos­ta­tok odstrá­niť a na trh pri­chá­dza s novin­ka­mi Gar­min Virb X a Gar­min Virb XE.

Nové kame­ry od Gar­mi­nu sa veľ­kos­ťou aj vzhľa­dom viac podo­ba­jú na svo­jich kon­ku­ren­tov od GoP­ro. Po tech­nic­kej strán­ke nebu­dú nové Gar­min kame­ry nija­ko zaos­tá­vať. Ver­zia Gar­min XE je schop­ná natá­čať video s roz­lí­še­ním 1440p s 30 sním­ka­mi za sekun­du ale­bo vo Full HD kva­li­te 60 sní­mok za sekun­du. Drah­šia XE ver­zia je vyba­ve­ná aj tzv. PRO módom, kto­rý vám umož­ní cit­li­vej­šie nasta­ve­nia vlast­nos­tí obra­zu. Lac­nej­šia ver­zia X dis­po­nu­je nahrá­va­ním “iba” vo Full HD kva­li­te s 30-timi sním­ka­mi za sekun­du. Oba mode­ly je mož­né pou­žiť aj na foto­gra­fo­va­nie v roz­lí­še­ní 12MPx a takis­to sú vybe­ve­né WiFi a Blu­e­to­oth konek­ti­vi­tou. Výdrž baté­rie by mala u oboch kamier rov­na­ká a to pri­bliž­ne 2 hodi­ny. Jed­nou s ďal­ších výhod pre­čo kúpiť kame­ru Gar­min je aj veľ­ká dostup­nosť prí­slu­šen­stva. Samoz­rej­me, aj pre GoP­ro je v ponu­ke kopa prí­slu­šen­stva, avšak nejed­ná sa o dopl­n­ko­vý har­dwa­re. Ku kame­re Gar­min je tak mož­né dokú­piť si naprí­klad merač tepu, kto­ré­ho výsled­ky budú zazna­me­ná­va­né pria­mo v obra­ze, spo­loč­ne aj s ďal­ší­mi údaj­mi, ako sú naprí­klad vaša rých­losť, súrad­ni­ce, tep­lo­ta, nad­mor­ská výš­ka a iné.

A koneč­ne cena. Tá by mala byť pri nových mode­loch sta­no­ve­ná nasle­dov­ne. Lac­nej­ší model Gar­min Virb X by si moh­li kúpiť už za 299 dolá­rov a drah­ší model Gar­min Virb XE bude k dis­po­zí­cií od 399 dolá­rov.

zdroj: the ver­ge

Pridať komentár (0)