Google spúšťa online školu pod­ni­ka­nia!

Alexandra Dulaková / 21. októbra 2015 / Tools a produktivita

V spo­lu­práci so súkrom­nou online aka­dé­miou Uda­city sa Google roz­ho­dol vytvo­riť prog­ram pre ašpi­ru­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov v oblas­tiach tech­no­ló­gií. Vzde­lá­vací pro­jekt nesie meno Tech Entrep­re­neur Nano­deg­ree a naučí ťa všetky základy, vďaka kto­rým spo­ločne vytvo­ríte tvoj vlastný pro­jekt. Ak ho navyše dokon­číš do roka, vrá­tia ti polku škol­ného.

Prog­ra­mo­va­nie a deve­lo­per­stvo sú pre mno­hých veľ­kými stra­šiakmi. Nezriedka sú kvôli nim odra­dení od roz­voja vlast­ného pro­jektu, pri­čom ich nápad nemusí byť vôbec zlý. Jedi­ným účin­ným rie­še­ním — ak si teda nemô­žeš nikoho na túto “špi­navú prácu” najať — je pre­hrýzť sa cez obavy a pochyb­nosti pomo­cou efek­tív­neho vzde­lá­va­nia. Naj­nov­šie ti pri tom pomôže aj Google.

S pomo­cou Tech Entrep­re­neur Nano­deg­ree sa menej tech­nicki zruční ľudia naučia nie­len prog­ra­mo­vať apli­ká­cie na zaria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom iOS, na Andro­idy, či na web, okrem toho sa budú slušne orien­to­vať aj v otáz­kach dizajnu, vali­dá­cií, pro­to­ty­poch, vali­dá­cií, či šikov­ného mar­ke­tingu. Kon­krétne v prog­rame náj­deš šesť kur­zov, a to sú nasle­dovné:

1. Pro­duk­tový dizajn

Nauč sa meto­do­ló­giu priamo od Googlu, pri­daj k tomu aj kon­cep­tu­ali­zá­ciu nápa­dov a vali­dá­ciu, jazyk UI/UX a správnu met­riku.

2. Pro­to­ty­po­va­nie

Expe­ri­men­tuj s rôzne nároč­nými pro­to­typmi buď na mobil­ných alebo webo­vých apli­ká­ciach.

3. Mone­ti­zá­cia

Ako na mone­ti­zá­ciu tvo­jej apli­ká­cie zis­tíš práve tu, pri­čom sa dozvieš aj čosi o vytvo­rení vlast­ného sys­tému a pre­vá­dza­nia platby.

4. Mar­ke­ting appiek

Vytvor vlastnú appku, pri­prav ju do veľ­kého sveta a neza­budni ani na stra­té­giu zís­ka­va­nia a udr­žia­va­nia zákaz­ní­kov.

5. Roz­bie­ha­nie star­tu­pov

Zisti, aký spô­sob pod­ni­ka­nia vyho­vuje tvojmu kon­ceptu, vyhod­noť, či sa ti oplatí budo­vať alebo rad­šej kupo­vať a záro­veň sa nauč ako si vybu­do­vať a udr­žia­vať efek­ti­vitu vrámci práce na vlast­nom star­tupe. 

Nie je to cel­kom zadarmo, no odme­nou za popla­tok 200 dolá­rov mesačne ti budú pod­ni­ka­teľ­ský cer­ti­fi­kát, prí­stup k lek­to­rom, ktorí ti budú radiť, spre­vá­dzať ťa a všetko s tebou kon­zul­to­vať. Ak by si mal chuť okú­siť aspoň tro­chu z ver­zie, ktorá je zadarmo, náj­deš na nej pomerne široký obsah, testy, pop­rí­pade rôzne pro­jekty. Obe náj­deš tu. Od pred­sta­ve­nia pro­jektu v máji sa doň stihlo zapo­jiť vyše 300 000 ľudí, čím pre­ko­nali všetky ostatné Nano­tech­nické pro­jekty od Uda­city. Spo­lu­práca s Goog­lom sku­točne dokáže divy. 

Tak čo, bude z teba cer­ti­fi­ko­vaný pod­ni­ka­teľ a z tvo­jej apli­ká­cie sve­tový úspech?

Aby bola prak­tická podoba výučby tro­chu jas­nej­šia, mám aj pár detai­lov. Ak mu venu­ješ prie­merne šesť až desať hodín týž­denne, mal by si mať pro­jekt hotový do sied­mych mesia­cov. Ak to stih­neš do jed­ného roka, Uda­city ti vráti polku zo “škol­ného”, na dru­hej strane však žia­den strop strá­ve­ných mesia­cov neexis­tuje. Stačí, ak si ochotný si ich stále pla­tiť. Navyše sa top 10 absol­ven­tov a ich pro­jekty dostanú až k exper­tom na rizi­kové fondy v Googli, ktorí osudné pro­jekty budú môcť posu­núť do veľ­kého sveta. Popri tom sa Google nestále učí a pre ďal­šiu ver­ziu Nano­deg­ree plá­nujú ešte dyna­mic­kejší a zau­jí­ma­vejší obsah. Už dnes však môžeš maš doči­ne­nia s vysoko aktív­nymi ľuďmi z You­tube, Pro­duct Hunt, Y Com­bi­na­tor, Opti­mi­zely a mno­hých ďal­ších. 

Ak by ti nesta­čilo infor­má­cií, pro­jek­tová mana­žérka Sha­nea King-Rober­son ti všetko rada vysvetlí: 

Zdroj: Ven­ture Beat 
Pridať komentár (0)