Han­go­ver bar v Amster­dame: Novo­ot­vo­rený bar pre všet­kých, ktorí mali ťažkú noc

vedelisteze.sk / 4. november 2016 / Zaujímavosti

Prvý na svete svojho druhu. 

Han­go­ver Bar” v Amster­dame – miesto, kde si môžeš vylie­čiť svoju opicu je otvo­rené len od piatka do nedele a posky­tuje všetko, čo člo­vek potre­buje, aby sa vrá­til do nor­málu. Pod­vo­dom sa do vnútra nedos­ta­neš. Pri vstupe, totiž stojí kon­trola, cez ktorú neprej­deš, ak nena­fú­kaš.

img: via dailymail.co.uk

Ako­náhle si vo vnútri, čaká na teba zelená oáza, pri­pra­vená spl­niť všetky tvoje potreby. K dis­po­zí­cii sú postele s tele­ví­zo­rom, na kto­rom si môžeš pozrieť svoje obľú­bené tele­vízne prog­ramy.

img: via dailymail.co.uk

img: via dailymail.co.uk

img: via dailymail.co.uk

Po zele­nom tráv­niku sa dosta­neš aj do kys­lí­ko­vého baru, kde môžete urých­liť pro­ces zota­ve­nia.

img: via dailymail.co.uk

Joep Ver­bunt, jeden z maji­te­ľov tohto baru, pove­dal: “Väč­šina ľudí súhlasí s názo­rom, že deň po noci strá­ve­nej vonku, je o niečo menej úspešný. K pre­ko­na­niu opice exis­tuje nie­koľko vecí, ktoré potre­bu­jete: dobrý mat­rac, dobré jedlo, zábavu a veľa vita­mí­nov. Všetky tieto prvky sú po prvý­krát zdru­žené v Han­go­ver bare.”

img: via dailymail.co.uk

V ponuke je aj špe­ciálne menu s ovoc­nými kok­tai­lami plných vita­mí­nov. Bar je otvo­rený od 10.00 do 18.00 a pocho­pi­teľne, nepo­dáva sa žia­den alko­hol.

vedelisteze

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)