Hod­nota Sha­zamu pre­kro­čila hra­nicu 1 miliardu USD

Lukáš Gašparík jr. / 21. januára 2015 / Tools a produktivita

Sha­zam, ktorý stojí za popu­lár­nou apli­ká­ciou na iden­ti­fi­ko­va­nie hudby ozná­mil na rai­so­va­nie inves­tí­cie vo výške 30 mili­ó­nov ame­rický dolá­rov a jeho cel­ková hod­nota pre­ko­nala výšku 1 miliardy USD.

Len pre lep­šiu pred­stavu tejto obchod­nej trans­ak­cie, za sumu 30 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov dostal nový sha­re­hol­der podiel vo výške 3 % spo­loč­nosti Sha­zam. Okrem roz­poz­ná­va­nia hudby, je teraz po novom algo­rit­mus Sha­zam integ­ro­vaný aj do sys­tému iOS, či do zná­meho Spo­tify.

Už v auguste minu­lého roku Sha­zam ozná­mil infor­má­ciu, že jeho apli­ká­ciu využíva mesačne viac ako 100 mili­ó­nov aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. Cel­kom slušné číslo na to, že spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 2002 a jej hod­nota v minu­lom roku v marci bola presná polo­vica súčas­nej hod­noty, čiže 500 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov.

zdroj: VB

Pridať komentár (0)