Hod­no­ta Sha­za­mu pre­kro­či­la hra­ni­cu 1 miliar­du USD

Lukáš Gašparík jr. / 21. januára 2015 / Lifehacking

Sha­zam, kto­rý sto­jí za popu­lár­nou apli­ká­ci­ou na iden­ti­fi­ko­va­nie hud­by ozná­mil na rai­so­va­nie inves­tí­cie vo výš­ke 30 mili­ó­nov ame­ric­ký dolá­rov a jeho cel­ko­vá hod­no­ta pre­ko­na­la výš­ku 1 miliar­dy USD.

Len pre lep­šiu pred­sta­vu tej­to obchod­nej trans­ak­cie, za sumu 30 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov dostal nový sha­re­hol­der podiel vo výš­ke 3 % spo­loč­nos­ti Sha­zam. Okrem roz­poz­ná­va­nia hud­by, je teraz po novom algo­rit­mus Sha­zam integ­ro­va­ný aj do sys­té­mu iOS, či do zná­me­ho Spo­ti­fy.

Už v augus­te minu­lé­ho roku Sha­zam ozná­mil infor­má­ciu, že jeho apli­ká­ciu využí­va mesač­ne viac ako 100 mili­ó­nov aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. Cel­kom sluš­né čís­lo na to, že spo­loč­nosť bola zalo­že­ná v roku 2002 a jej hod­no­ta v minu­lom roku v mar­ci bola pres­ná polo­vi­ca súčas­nej hod­no­ty, čiže 500 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov.

zdroj: VB

Pridať komentár (0)