Iba 16-ročný Slo­vák zo Spiša pre­zen­tuje našu kra­jinu v najk­raj­šom svete. Jeho foto­gra­fie zau­jali aj v zahra­ničí

interez.sk / 27. november 2016 / Zaujímavosti

Podľa mno­hých máme na Slo­ven­sku tú najk­raj­šiu prí­rodu na svete. Našťas­tie máme aj mla­dých a šikov­ných ľudí, ktorí túto pravdu posunú aj za hra­nice našej kra­jiny. Jed­ným z nich je aj 16-ročný Jozef Maču­tek.

Slo­ven­sko je nád­herná foto­ge­nická kra­jina. Pre­sviedča nás o tom aj pohľad na doko­nalé foto­gra­fie Jozefa Mačutka. Tento talen­to­vaný foto­graf má iba 16 rokov no to, čo dokáže s foto­apa­rá­tom v ruke vyzerá, akoby mal za sebou už desiatky rokov skú­se­ností. A možno má jed­no­du­cho len pri­ro­dzený talent…Nech už je to ako­koľ­vek foto­gra­fie tohto mla­dého Slo­váka sa dostali už aj na zahra­ničné sve­to­známe inter­ne­tové por­tály a Jozef tak pomáha pre­zen­to­vať pre­krásnu prí­rodu našej kra­jiny. Poko­chajte sa jeho výtvormi aj ty.

foto: Jozef Mačutek
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-2
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-3
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-4
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-5
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-6
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-7
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-8
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-9
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-10
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-11
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-12
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-13
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-14
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-15
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-16
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-17
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-18
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-19
foto: Jozef Maču­tek
jozef-macutek-20
foto: Jozef Maču­tek

Ak chceš Jozefa pod­po­riť môžeš mu veno­vať svoj like na jeho Face­book–ovej stránke, alebo jeho tvorbu sle­do­vať na Ins­ta­grame.

interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie:Jozef Maču­tek

Pridať komentár (0)