IBM a Apple spra­vili veľký deal!

Šandi / 16. júl 2014 / Tools a produktivita

Pár desia­tok rokov nas­päť boli spo­loč­nosti IBM a Apple naj­väč­šími rivalmi v bitke osob­ných počí­ta­čov, teraz bývalí súperi pod­pí­sali veľkú dohodu. Spo­ločne chcú ponú­kať mobilné služby a pro­dukty vo firem­nej sfére. 

Za IBM stoja enter­prise služby a skú­se­nosti v ana­lýze veľ­kých dát, Apple má na trhu úspešné pro­dukty, ktoré už veľké firmy dávno pou­ží­vajú.

Zaria­de­nia iOS už pou­žíva 98% firiem reb­ríčka For­tune 500 a 92% z reb­ríčka Glo­bal 500. A to napriek tomu, že Apple sa dote­raz na firmy nekon­cen­tro­val. Väč­šie fun­kcie pre pod­niky chystá v iOS 8. V spo­lu­práci s IBM ale ponúkne ešte viac.

IBM bude pod­ni­kom priamo pre­dá­vať tab­lety aj tele­fóny Apple, ktoré vyba­via vlast­nými služ­bami pre správu zaria­dení, zabez­pe­če­nia a ana­lýzu. Firmy budú môcť využiť aj nepretr­žitú pod­poru Apple Care. IBM tiež hovorí o vývoji viac než stovky apli­ká­cií pre využi­tie vo fir­mách z oblastí malo­ob­chodu, zdra­vot­níc­tva, ban­kov­níc­tva, ces­tov­ného ruchu, tele­ko­mu­ni­ká­cií alebo pois­ťov­níc­tva.

Big Blue” sa chce oprieť o 5000 vlast­ných exper­tov cez mobilné služby, 6000 bez­peč­nost­ných výskum­ní­kov, 40 000 dáto­vých ana­ly­ti­kov a ďal­ších chyt­rých hláv. Cel­kovo sa vraj do prog­ramu Mobi­le­First zapojí na 100 000 ľudí. Prvé hma­ta­teľné výsledky máme oča­ká­vať na jeseň. Na túto spo­lu­prácu sme obzvlášť zve­daví ako dopadne :)

Pridať komentár (0)