Ján Lun­ter, Inno­vat­rics: Chceme byť fir­mou, ktorá ino­vuje a pri­chá­dza s rie­še­niami s celo­sve­to­vým poten­ciá­lom

Ráchel Matušková / 10. marca 2016 / Business

Inno­vat­rics sa zaoberá bio­met­ric­kými tech­no­ló­giami, ktoré apli­kujú do prak­tic­kých rie­šení. Patrí medzi sve­tovú špičku a ich pro­dukty pou­ží­vajú v mno­hých kra­ji­nách sveta. Viac o pod­ni­kaní v tomto odvetví poroz­prá­val zakla­da­teľ Ján Lun­ter.

Ján Lun­ter, zakla­da­teľ Inno­vat­rics, sa pred viac ako desia­timi rokmi pus­til do neľah­kého odvet­via bio­met­rie. Počas štú­dia na vyso­kej škole začí­nal ešte len s odtlač­kami prs­tov. Dnes, už väčší tím ľudí v pod­niku, nezas­páva na vav­rí­noch a pra­cuje na potre­bách moder­nej doby. Postupne pri­dá­vajú aj roz­poz­ná­va­nie tvárí a neza­bú­dajú ani na umelú inte­li­gen­ciu. Inno­vat­rics pra­cuje na pro­jek­toch po celom svete. Ich moderné tech­no­ló­gie pri­ná­šajú poria­dok do kra­jín ako Malawi či Bur­kina Faso. Na Slo­ven­sku je to roz­ší­rený pro­dukt Fin­gera, ktorý slúži na evi­den­ciu dochádzky zamest­nan­cov jed­no­du­chým pri­lo­že­ním prsta.

Mám pocit, že pod­niku Inno­vat­rics nie je veno­vaná taká pozor­nosť, akú by si zaslú­žil. Možno je to spô­so­bené skrom­nos­ťou zakla­da­teľa Jána Lun­tera a možno sa len ria­dia hes­lom, viac pra­co­vať a menej kecať. Inno­vat­rics jed­no­značne patrí medzi pod­niky, na ktoré môže byť Slo­ven­sko hrdé.

V roz­ho­vore pre­zra­dil Ján Lun­ter čo robil Inno­vat­rics v Nigé­rii, aký pro­dukt vyvi­nuli pre zabez­pe­če­nie spra­vod­li­vého pre­roz­de­le­nia huma­ni­tár­nej pomoci a akú budúc­nosť si praje pre svoj pod­nik. Ján pou­žíva slová ako: inšpi­rá­cia, budúc­nosť, snaha, ino­vá­cie, ktoré pome­nú­vajú filo­zo­fiu pod­niku Inno­vat­rics.

IMG_4753

Aké boli začiatky Vášho pod­ni­ka­nia? Začí­nali ste ešte ako štu­dent, nemali ste strach vstú­piť do sveta pod­ni­ka­nia a navyše v takejto nároč­nej oblasti?

Začiatky sú vždy náročné, štart Inno­vat­ricsu vyža­do­valo veľa času a ener­gie. Avšak, brali sme to ako výzvu a test našich schop­ností a záro­veň nás to veľmi bavilo. Na strach nebol čas. 

Ako ste sa dostali k odtlač­kom prs­tov? Prečo ste sa roz­hodli veno­vať tejto oblasti? Vidíte v nej budúc­nosť?

Na škole som sa veno­val roz­poz­ná­va­niu o obraze a ume­lej inte­li­gen­cii a odtlačky do tohto celého kon­ceptu veľmi dobre zapadli. Keď som náho­dou obja­vil ske­ner a dostal som sa k obráz­kom odtlač­kov, zau­jalo ma to, chcel som sa s tou tech­no­ló­giou “pohrať“ a odskú­šať si, ako ju viem zlep­šiť. Videl som nedos­tatky v exis­tu­jú­cich rie­še­niach, bol tam jed­no­značne poten­ciál na zlep­še­nie, ktorý ma inšpi­ro­val.

Dnes je už Inno­vat­rics zabe­hnu­tou fir­mou. Ako sa zme­nila, keď ju porov­náte so začiat­kami? Čo bolo v pro­cese rastu najz­lo­ži­tej­šie a čo by ste už dnes možno uro­bili inak?

V porov­naní so začiat­kom sa viac špe­cia­li­zu­jeme. Na začiatku bol každý z nás čias­točne obchod­ník, vývo­jár, mar­ke­tin­gový špe­cia­lista, finančný expert, prí­le­ži­tostne sme kumu­lo­vali aj iné fun­kcie. Dnes sme roz­de­lení do tímov, z kto­rých má každý svoju špe­cia­li­zá­ciu. Takisto veci nerie­šime tak živelne, ale viac plá­nu­jeme a roz­mýš­ľame v dlho­do­bej­šej per­spek­tíve.

INNOVATRICS 028

Pod­nik ste zakla­dali traja, dnes ste jedi­ným spo­loč­ní­kom? Nech­celi ste do toho ísť od začiatku sám? A prečo ste sa roz­išli so spo­loč­níkmi?

Mys­lím si, že pre zalo­že­nie firmy je dobrý tím ľudí veľmi dôle­žitý. Pôvodne sme firmu zakla­dali traja spo­loč­níci, pro­fe­sor na inži­nier­skej škole, kde som štu­do­val, Jean Leroux Les Jar­dins a kama­rát, ktorý práve kon­čil štú­dium busi­nessu vo Fran­cúz­sku, Vik­tor Fis­cher.

Každý z nás mal svoju špe­ci­fickú úlohu a pris­pel k zalo­že­niu a roz­voju firmy. Jean z firmy odišiel, keď sme sa pre­sťa­ho­vali z Paríža na Slo­ven­sko. Vik­to­ro­vým cie­ľom bolo mene­žo­vať pro­jekty vo veľ­kých fir­mách, popri Inno­vat­ricse si spra­vil MBA. Inno­vat­rics bol vtedy ešte v štá­diu, keď sme sa sústre­dili pre­važne na vývoj a tech­no­ló­gie, čo bola hlavne moja doména. Menej sme sa sústre­dili na busi­ness. Vik­tor prav­de­po­dobne preto hľa­dal mož­nosť, ako využiť nado­bud­nuté skú­se­nosti z MBA vo väč­šej firme, ktorá by akce­le­ro­vala jeho pro­fe­si­onálny rast.

Pobočky máte na Slo­ven­sku, Česku a Mexiku. Prečo práve Mexiko? Ako sa Vám v tejto kra­jine pod­niká?

Južná Ame­rika je pre nás dôle­žitý trh, no veľmi ťažko sa tam robí obchod na diaľku. Keď bola prí­le­ži­tosť, zalo­žili sme tam malú pobočku. Určite pomohlo aj to, že v Inno­vat­ricse pra­cuje obchod­ník pôvo­dom z Mexika, ktorý nás o tomto kroku pre­sved­čil. Vďaka pobočke sme sa dostali bliž­šie k pro­jek­tom v tomto regi­óne, pred­po­kla­dám, že táto pobočka sa bude roz­ví­jať, pre­tože potreba bio­met­ric­kých rie­šení je v tomto regi­óne významná.

Aj v iných exo­tic­kých kra­ji­nách máte zákazky, naprí­klad Malawi a Bur­kina Faso. Ako ste sa dostali k takýmto veľ­kým pro­jek­tom a aká bola práca na nich?

Pro­jekty často zís­ka­vame cez par­tne­rov – sys­té­mo­vých integ­rá­to­rov. Často majú v týchto kra­ji­nách pobočky, prí­padne svo­jich ľudí, ktorí ria­dia pro­jekt. My im zase dodá­vame tech­no­ló­giu na odtlačky, prí­padne sys­tém na roz­poz­ná­va­nie tvárí.

IMG_4741

Ktoré z pro­jek­tov na kto­rých ste pra­co­vali pova­žu­jete za naj­výz­nam­nej­šie?

Význam­ných pro­jek­tov, ktoré uspeli v celo­ná­rod­nej miere je viac. Cením si, že sme pris­peli k lep­šej orga­ni­zá­cii volieb v Bur­kina Faso. Vďaka nášmu soft­véru sme zabez­pe­čili demok­ra­tický prin­cíp jeden člo­vek = jeden hlas. V Nigé­rii sme ex-post ove­ro­vali hlasy vo voľ­bách a vďaka odtlač­kom sme boli schopný zis­tiť či nedošlo k viac­ná­sob­nému hla­so­va­niu jed­ným člo­ve­kom. V Thaj­sku zase ove­ru­jeme totož­nosť jedin­cov pri vstupe do kra­jiny čo zvy­šuje cel­kovú bez­peč­nosť.

Ktorý pro­jekt pova­žu­jete za najob­tiaž­nejší a prečo?

Ťažko pove­dať. Obtiažne sú väč­ši­nou pro­jekty kde je zlá orga­ni­zá­cia zo strany par­tnera a robia sa na poslednú chvíľu. Prí­padne sa plán prí­liš často mení, pro­jekt a jeho cieľ nie sú dobre zade­fi­no­vané.

Na čo ste kládli väčší dôraz v začiat­koch pod­ni­ka­nia a na čo teraz?

Na začiatku sme sa oveľa viac zame­ria­vali na tech­no­ló­giu, bolo nutné vyvi­núť dobrý pro­dukt a až potom sa veno­vať budo­va­niu par­tners­tiev. Táto fáza trvala rela­tívne dlho, pre­tože robíme v doméne ktorá je náročná na vývoj.

Ako fun­guje Inno­vat­rics? Pra­cu­jete na základe kon­krét­nych objed­ná­vok alebo nezá­visle od nich vyví­jate nové pro­dukty?

Nie sme pro­jek­tová firma — sústre­díme sa na pro­dukty a nie pro­jekty. Pro­jekty vní­mame ako spô­sob, ako naše pro­dukty dostať sa na trh. Samoz­rejme, že máme aj pro­jek­to­vých mana­žé­rov. Pri­márne sa ale vní­mame ako firma, ktorá buduje pro­dukty a následne pomáha pri ich nasa­dzo­vaní.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech pod­niku?

Poda­rilo sa nám nie­len vyvi­núť dobrú tech­no­ló­giu, ale ju aj dostať do praxe, na trh. Nie je to vždy pria­mo­čiary pro­ces. Som rád, že doká­žeme skom­bi­no­vať ino­va­tívny vývoj s busi­nes­som.

INNOVATRICS 035

Zme­nilo sa odvet­vie v kto­rom pôso­bíte od Vašich začiat­kov, predsa len firmu ste zalo­žili v roku 2004. Poci­ťo­vali ste vtedy kon­ku­ren­ciu a ako ju hod­no­títe dnes?

Svet bio­met­rie je napriek ino­vá­ciám dosť kon­zer­va­tívny, hlavní aktéri sa až tak neme­nia. Nový je určite prie­nik odtlač­kov do sveta smart­fó­nov, vďaka čomu sa tento trh diver­zi­fi­kova a narás­tol.

Akú pozí­ciu zastáva Inno­vat­rics v rámci iných kon­ku­renč­ných rie­šení?

Máme špe­ci­fickú pozí­ciu na trhu, mys­líme si, že kom­bi­ná­cia nášho prí­stupu a našej tech­no­ló­gie je jedi­nečná. S našim zákaz­ní­kom inten­zívne spo­lu­pra­cu­jeme, vzde­lá­vame ho vďaka bio­met­ric­kým tré­nin­gom a budu­jeme si par­tner­skú sieť. Nesna­žíme sa kon­ku­ro­vať našim par­tne­rom tým, že by sme im pre­be­rali zákazky, prí­padne súťa­žili o ten­der proti nim.

Aké pro­dukty momen­tálne ponúka Inno­vat­rics? O čo je naj­väčší záu­jem a z akých kra­jín je naj­viac zákaz­ní­kov?

Novin­kou pre nás je roz­poz­ná­va­nie tvárí. Táto tech­no­ló­gia je zau­jí­mavý dopl­nok k odtlač­kom, ale umož­ňuje aj úplne nový druh apli­ká­cie. Výho­dou tváre je, že ske­ner na tvá­rovú bio­met­riu je tak­mer všade a cenovo je veľmi prí­stupný. Naprí­klad každý moderný smart­fón sa dá vďaka integ­ro­va­nej kamere pou­žiť ako ske­ner tváre.

INNOVATRICS 030

O ktorý pro­dukt je naj­väčší záu­jem na Slo­ven­sku?

Na Slo­ven­sku ponú­kame dochádz­kový a evi­denčný sys­tém zalo­žený na bio­met­rii pod náz­vom Fin­gera. Pou­ží­vame hlavne odtlačky, nie­kedy aj v kom­bi­ná­cii s kar­tou. Momen­tálne k sys­tému pri­dá­vame aj tvá­rovú bio­met­riu.

Na akých pro­jek­toch pra­cu­jete aktu­álne?

Zau­jí­mavý je pro­jekt dis­tri­bú­cie huma­ni­tár­nej pomoci v dvoch afric­kých kra­ji­nách. Naša tech­no­ló­gia zabez­pečí spra­vod­li­vej­šie roz­de­le­nie huma­ni­tár­nej pomoci. Vďaka nášmu rie­še­niu sa nestane, aby nie­kto zís­kal viac krát suro­vi­novú pomoc a následne ju naprí­klad pre­dá­val ďalej, čo spô­so­bo­valo pries­tor pre korup­ciu. Sys­tém sa stáva trans­pa­ren­tnej­ším.

Čo je pre Vás naj­dô­le­ži­tej­šie v pod­ni­kaní?

To čo robíme nás musí baviť, bez toho nám to nedáva zmy­sel. Sústre­díme sa na ino­va­tívne čin­nosti s veľ­kou pri­da­nou hod­no­tou. Som rád, že doká­žeme vytvá­rať zau­jí­mavé pra­covné miesta pre talen­to­va­ných ľudí na Slo­ven­sku. Chcel by som, aby sa v budúc­nosti na Slo­ven­sku robilo menej výroby a viac výskumu a vývoja.

Kam by ste sa ešte s Inno­vat­rics chceli dostať? Aké máte plány?

Chceme byť fir­mou, ktorá ino­vuje a pri­chá­dza s rie­še­niami, ktoré majú celo­sve­tový poten­ciál. Dávame pries­tor šikov­ným a talen­to­va­ným ľuďom z tohto regi­ónu, aby svoj talent uplat­nili a roz­vi­nuli, aby mohli byť pri zrode uni­kát­nych rie­šení pre celý svet. Chcel by som, aby bol Inno­vat­rics sve­tová špička v oblasti roz­poz­ná­va­nia obrazu a ume­lej inte­li­gen­cie. Bio­met­ria je toho súčasť, no chceme sa posú­vať ďalej.

Ďaku­jem za roz­ho­vor!

foto: archív Inno­vat­rics

Pridať komentár (0)