Je naj­vyšší čas prejsť na HTTPS

Rudolf Nečas / 21. februára 2016 / Business

Prejsť na HTTPS nie je úplne jed­no­du­ché a nie­kedy aj pomerne drahé, ale stojí za to. Pou­ží­va­te­ľom to zvýši súkro­mie, bez­peč­nosť a dokonca to pri­náša výhody aj správ­com strá­nok.

Nie je to žiad­nym prek­va­pe­ním, keďže pís­menko “S” v HTTPS zna­mená secure, čiže bez­pečný. S HTTPS povo­le­ným v pred­vo­le­nom nasta­vení sú pou­ží­va­te­lia viac v bez­pečí. Pre­tože ak sa na oby­čaj­nej HTTP stránke pri­hla­sujú pomo­cou hesla, to je pre­ná­šané pro­stred­níc­tvom neza­bez­pe­če­ného pri­po­je­nia. Dokonca aj osobné údaje, ako sú adresy môžu byť cit­li­vými údajmi. Veci napí­sané v „četoch“ by tiež mali byť chrá­nené. Obzvlášť nebez­pečné to môže byť u ľudí stále pra­cu­jú­cich na verej­ných alebo zdie­ľa­ných WiFi sie­ťach (v kaviar­ňach, hote­loch…), kde je vypát­ra­nie hesla doslova rov­nako jed­no­du­ché, ako inšta­lá­cia Wires­harku.

Protesters from the Anonymous India group of hackers wear Guy Fawkes masks as they protest against laws they say gives the government control over censorship of internet usage in Mumbai, June 9, 2012. Anonymous India is associated with the internationa hacker group Anonymous whose previous targets have included high profile targets. REUTERS/Vivek Prakash (INDIA - Tags: SOCIETY SCIENCE TECHNOLOGY POLITICS CIVIL UNREST)

foto: reuters.com

Keďže sa inter­net stále šíri do ďal­ších miest na svete, je väč­šia šanca, že tvoja stránka môže byť nav­šte­vo­vaná aj v mies­tach, ktoré majú men­šiu slo­bodu pre­javu.

Dokonca aj nein­te­rak­tívne stránky by o HTTPS mali pop­re­mýš­ľať, pre­tože URL, ktoré ľudia nav­šte­vujú na oby­čaj­nej HTTP stránke sú zdie­ľané verejne. Veci, ako ktoré novinky pou­ží­va­teľ číta a jeho kon­krétna voľba akých­koľ­vek iných médií (naprí­klad obsah pre dospe­lých), by mali byť súkromné. Dokonca aj keď nemajú zlé úmysly, každý má zákonné právo na súkro­mie. Naprí­klad číta­nie veľa člán­kov o tero­rizme na Wiki­pé­dii by ťa mohlo vypro­fi­lo­vať ako tero­ristu. Našťas­tie, Wiki­pe­dia začala pou­ží­vať HTTPS už pred 2 rokmi.

foto: dailymail.co.uk

Vieš prečo v Google Ana­ly­tics v posled­nom čase dostá­vaš stále menej a menej infor­má­cií o odka­zoch? Je to zaprí­či­nené aj tým, že odka­zu­júce ser­very s HTTP ich nemôžu zdie­ľať s HTTPS hos­ti­teľmi a naopak. To zna­mená, že ak pou­ží­va­te­lia prídu z webu s HTTPS (ako je naprí­klad aj Google), nebu­deš mať mož­nosť vidieť akú­koľ­vek infor­má­ciu o odkaze. V prí­pade, že je to z HTTPS a aj ty máš HTTPS, vtedy ju uvi­díš.

Možno si to už videl v tomto článku. Google uvie­dol, že teraz bude odme­ňo­vať stránky s HTTPS vyš­ším mies­tom vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia. Tiež tak odme­ňuje rýchle stránky (s níz­kymi časmi načí­ta­nia) a stránky, ktoré sú res­pon­zívne. Ak chces vystú­pať v reb­ríčku sme­rom na hor, stačí skom­bi­no­vať tieto tri “ingre­dien­cie” a tvoja stránka sa posu­nie vyš­šie.

foto: doreydesigngroup.com

Tak ako prejsť na HTTPS?

Hlavné, čo k tomu potre­bu­ješ je SSL cer­ti­fi­kát. Naprí­klad free cer­ti­fi­káty od Let’s Enc­rypt, ktoré ponúka aj Webg­lobe. Alebo nie­ktorý z pla­te­ných, ktorý so sebou pri­náša nie­koľko výhod, naprí­klad si oproti svo­jim free nápro­tiv­kom roz­umie aj s Win­do­wsom XP (ak by to bola jedna z požia­da­viek). A potom pri­chá­dza na rad samotná inšta­lá­cia, návod ako na ňu, si môžeš pozrieť naprí­klad tu.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: searchengineland.com

Pridať komentár (0)