Kicks­tar­ter: Pries­tor, ktorý vás nakopne

Richard Bednár / 26. apríl 2014 / Tools a produktivita

Roz­ho­dol som sa každý týž­deň pred­sta­viť dva zau­jí­mavé pro­jekty, ktoré sa uchá­dzajú o vašu pria­zeň a peniaze. Azda najv­hod­nej­šou plat­for­mou na niečo také je Kicks­tar­ter, a tak by som vám dnes rád o ňom pove­dal viac.

1. Kicks­tar­ter je v prvom rade pries­tor na finan­co­va­nie kre­a­tív­nych pro­jek­tov

Spája fil­movú pro­duk­ciu, hudbu, dizajn a tech­no­ló­gie. Zlu­čuje malé aj veľké pro­jekty, ktoré majú poten­ciál. Od svojho spus­te­nia v roku 2009 pro­stred­níc­tvom neho inves­to­valo 6 mili­ó­nov ľudí 1 miliardu ame­ric­kých dolá­rov do 60 000 pro­jek­tov.

2. Každý pro­jekt je abso­lútne nezá­vislý

Fil­mári, hudob­níci, umelci, tech­no­ló­go­via, dizaj­néri — tí všetci majú abso­lútnu kon­trolu a zod­po­ved­nosť za svoje pro­jekty. Kicks­tar­ter nemen­to­ruje, nevy­víja, iba ponúka pries­tor. Hocikto z vás môže požia­dať o regis­trá­ciu a o návod na vytvo­re­nie pro­filu.

3. Vďaka spo­je­niu kre­a­tív­cov a záujmu spot­re­bi­te­ľov môže vznik­núť aký­koľ­vek pro­dukt alebo služba

Tvorca pro­jektu určuje dve veci: cie­ľovú sumu a dead­line. Ak sa ľudom pro­jekt páči, môžu ho zafi­nan­co­vať, a tým ho vytvo­riť. Ak však pro­jekt nedo­siahne cie­ľovú sumu, nedos­tane ani dolár. Finan­co­va­nie spô­so­bom “všetko alebo nič” znie síce prí­sne, ale je neuve­ri­teľne efek­tívne a férové. Do dneš­ného dňa dosiahlo svoj cieľ 44% pro­jek­tov.

4. Tvor­co­via (cre­a­tors) si pone­chá­vajú 100% podiel

Pod­po­ro­va­te­lia (bac­kers) finan­cujú pro­jekt, aby ožil a nemôžu z neho oča­ká­vať peniaze. Väč­ši­nou inves­to­va­nie fun­guje ako pred­pla­te­nie si výrobku, pri fil­mo­vej tvorbe sú pod­po­ro­va­te­lia uve­dení v titul­koch a pozvaní na pri­vátnu pre­mi­éru, alebo dostanú vydané CD s pod­pi­som hudob­ní­kov.

http://www.therobotspajamas.com/wp-content/uploads/2013/08/kickstarter_graph51.jpg

5. Tvor­co­via boli takto finan­co­vaní celé sto­ro­čia

Mozart, Beet­ho­ven, Whit­man, Twain a mnohí iní veli­káni ume­nia dostá­vali peniaze od nad­šen­cov a mece­ná­šov. Odpla­tou im bol dobrý pocit, pri­vátne kon­certy u nich doma a hrdosť, že osobne poznajú umel­cov. Kicks­tar­ter vytvo­ril vďaka inter­netu tur­bo­mo­del finan­co­va­nia a roz­ší­ril tak túto formu pod­pory do celého sveta.

6. Pod­po­re­nie pro­jektu nezna­mená len finan­co­va­nie

Ak pod­po­ríte a finan­cu­jete nie­koho pro­jekt, zna­mená to, že jeho sen posú­vate dopredu a chcete, aby exis­to­val. Pro­jekt teda nepod­po­rujú len pria­te­lia, známi a rodina, ale celý svet. A ten pocit neuve­ri­teľne moti­vuje.

7. Misia firmy Kicks­tar­ter je pomá­hať kre­a­tív­nym pro­jek­tom ožiť

Kicks­tar­ter je nezá­vislá spo­loč­nosť, v kto­rej pra­cuje 81 ľudí. Venujú čas zlep­šo­va­niu plat­formy, odpo­ve­dajú na otázky oboch strán a hľa­dajú nové pro­jekty. Z kaž­dého úspeš­ného finan­co­va­nia si spo­loč­nosť berie 5%. Kicks­tar­ter verí, že s pomo­cou komu­nity pod­po­ro­va­te­ľov môže vytvo­riť lepší svet.

V ďaľ­šej časti série Kicks­tar­ter sa pozrieme na naj pro­jekty pred­chá­dza­jú­cich rokov.

zdroj: kickstarter.com, therobotspajamas.com, maximumpc.com

Pridať komentár (0)