Koľko zará­bajú slo­ven­skí Uber dri­vers? Dosť na to, aby si ho začal robiť tiež!

Martin Bohunický / 26. november 2015 / Tools a produktivita

Pri kaž­dej jazde s Ube­rom sa dotyč­ného spý­tam, aké má skú­se­nosti a pre­dov­šet­kým to, koľko mu služba zarobí.

Z odpo­vedí, ktoré dostá­vam, sa mi neraz zato­čila hlava. Jeden cha­lan mi pove­dal, že pod 2000 mesačne nejde. Iný tvrdí, že zarobí 800 eur týž­denne. Z toho čo pra­vi­delne počú­vam som uro­bil pred­po­klad, že každý aktívny šofér v Bra­ti­slave zarobí prie­merne tak 500 – 600 týž­denne, bavme sa teda o 1500 — 2000 eurách mesačne. A to som nespo­me­nul, že hovo­ríme o cif­rách v čis­tom, vrá­tane odrá­ta­nia nákla­dov na ben­zín.

Títo cha­lani navyše nie sú žiadni full-time šoféri. Sú to živ­nost­níci, ktorí si zajaz­dia pre radosť po tom, čo nadi­zaj­nujú logo alebo nakó­dia web. Cha­lan, ktorý v Bra­ti­slave zarobí s Ube­rom skoro 2000 eur mesačne v čis­tom, popri jaz­dení mana­žuje svoj malý biz­nis, teda zarobí ďal­ších pár sto­viek mesačne k tomu. 

Iste, Uber na roz­beh posky­tuje kaž­dému aktív­nemu šofé­rovi pod­poru vo forme pra­vi­del­ných prís­pev­kov v hod­note 200 eur. Nikto pri­tom nevie, koľko takýto bonus ešte vydrží, kedy ho Uber zruší. To šofé­rom momen­tálne robí zisky zau­jí­ma­vej­šími a bez tohoto bonusu by sme sa na 2 litre mesačne asi nevyš­kria­bali. Nič to však nemení na tom, že aj bez toho je jaz­de­nie pre Uber fakt výnosné. Oplatí sa vôbec ešte robiť prog­ra­má­tora? Oplatí sa robiť admi­ni­stra­tívnu prácu, kde via­cerí dostanú za mesiac to, čo taký cha­lan v Uberi za týž­deň?

zdroj: uber.com

Od feb­ru­ára budú šoféri Uberu v Bra­ti­slave potre­bo­vať licen­ciu. Náklad okolo 200 eur nikoho nezru­inuje a ľudia sa tak dostanú na rov­nakú úro­veň, ako taxi­kári. Tí tak dosiahli to, čo chceli, záro­veň sa však tak môžu sami zni­čiť.

Taxí­kom totiž jaz­dím čoraz menej a nie som v tom sám. Stre­tol som nie­koľko poc­ti­vých taxi­ká­rov, no moje skú­se­nosti sú skôr nega­tívne. Vul­gárni chlapi v často špi­na­vých autách, to nie je skú­se­nosť, ktorú ako zákaz­ník oča­ká­vam. S Ube­rom som dostal vždy presne to, čo som od toho od začiatku čakal. Príde cha­lan ako ja, ako ty — prog­ra­má­tor, dizaj­nér, mar­ke­tér, wha­te­ver. Pria­teľ­sky poke­cáme, mám to lac­nej­šie a jaz­dím s ľuďmi, ktorí sú zau­jí­maví a networ­king s nimi mi pri­náša nejakú hod­notu. Raz som si zavo­lal Uber a pri­šiel pre mňa Range Rover s krás­nou 45-roč­nou ženou za volan­tom, ktorá pome­dzi kávičky v Auparku chodí jaz­diť — nie kvôli zárobku, aby sa nenu­dila, aby si poke­cala, lebo takto sa to dá.

Taxi­kári sami svo­jou vinou strá­cajú. Pri­chá­dza stále tvr­d­šia kon­ku­ren­cia. Okrem Uberu teraz pri­šiel na trh aj ambi­ci­ózny český star­tup Lif­tago, ktorý ponúka fakt kva­litné služby. Hopinu pomaly dochá­dza dych. Chystá sa veľká vojna, ktorá pri­ne­sie zákaz­ní­kom pod­statne väč­šiu kva­litu. Fakt sa na to teším.

zdroj: bazos.sk

Naopak, mám aj skú­se­nosť, že som si do KC Dunaj zavo­lal Uber a pre­dom­nou zasta­vil taxík. Oby­čajný typický taxík, ako ich poznáme. Potre­bo­val som sa dostať domov. No dostal som presne tú skú­se­nosť, akej sa pri kaž­dej jazde s taxi služ­bou obá­vam. Pách­nuci a vul­gárny starší pán bol tak neprí­jemný, že sme sa dostali do slov­nej kon­fron­tá­cie. Pro­sím vás, taxi­kári, držte sa svojho biz­nisu a Uber nechajte Ube­rom. 

Ten Uber, od kto­rého oča­ká­vam a mimo tohoto prí­padu som vždy dostal veľmi prí­jemnú skú­se­nosť. Čoskoro dám taxí­kom úplné zbo­hom. A možno si pôj­dem po práci aj zajaz­diť za Uber. Však prečo nie? 

Pridať komentár (0)