Ktoré potra­viny sú na Slo­ven­sku menej kva­litné ako v Rakúsku? Odhalí to nová stránka

Jakub Jablonický / 20. marca 2017 / Zo Slovenska

zdroj: wien.info / eurocheapo.com

Kra­jiny V4 sa spoja v odha­ľo­vaní dvo­ja­kých potra­vín.

Všetci sme už počuli, že nie­ktoré potra­viny s rov­na­kým oba­lom v Rakúsku majú vyš­šiu kva­litu ako tie na Slo­ven­sku. Prob­lém dvo­ja­kosti potra­vín bol v posled­nom čase v slo­ven­ských médiách horú­cou témou. Vyjad­ril som sa k nemu aj ja, v tomto článku.

V ňom som písal, že ako spot­re­bi­te­lia máme v tomto prí­pade nie­koľko mož­ností. Buď prísť s kva­lit­nej­šou alter­na­tí­vou, ktorú si ľudia kúpia namiesto nekva­lit­ného pro­duktu. Alebo sa sna­žiť robiť osvetu a pre­sved­čiť čo naj­viac ľudí, aby daný pro­dukt neku­po­vali. Alebo sa jed­no­du­cho nesta­rať do toho, čo druhí ľudia naku­pujú a kúpiť si niečo iné.

foto: twitter/Tesco Clit­he­roe

Kra­jiny V4 sa teraz roz­hodli bojo­vať proti dvo­ja­kým potra­vi­nám práve osve­tou, čo je určite chvá­ly­hod­nej­šie ako tvrdé zákazy a pokuty. Budú spolu orga­ni­zo­vať kon­troly, ktoré majú dvo­jakú kva­litu potravní odha­liť. Výsledky týchto kon­trol potom uve­rej­nia na špe­ciál­nej stránke.

My neho­vo­ríme o zdra­votne závad­ných potra­vi­nách, všetky zložky, ktoré sú v potra­vi­nách, sú povo­lené. My hovo­ríme, že ak majú rov­naký obal, ale naprí­klad inú gra­máž, je to nezod­po­vedné. Také potra­viny by mali mať špe­ciálne ozna­če­nie alebo iný obal,“ uviedla pre TREND minis­terka pôdo­hos­po­dár­stva a roz­voja vidieka Gab­riela Matečná.

foto: eurocheapo.com

Do prob­lému sa zapo­jila aj európ­ska únia. Tá ale priamo nevie nič ovplyv­niť, lebo európ­ska legis­la­tíva nemá spo­ločný pred­pis, ktorý by tento prob­lém rie­šil.

Ide­álny stav by bol, keby výrob­co­via a pre­daj­co­via potra­vín s dvo­ja­kou kva­li­tou uznali, že aj spot­re­bi­teľ v kra­ji­nách, ako je Slo­ven­sko, si zaslúži mať vysokú kva­litu potra­vín a začali mu ju dodá­vať pod tou znač­kou, pod kto­rou teraz dodá­vajú nízku kva­litu,“ pove­dala pre TREND euro­ko­mi­sárka pre ochranu spot­re­bi­te­ľov Věra Jou­rová.

foto: commons.wikimedia.org

Ja stále tvr­dím, že tento prob­lém nie je taký závažný, ako sa veľa krát pre­zen­tuje. To, že nie­ktoré potra­viny majú rov­naký obal v Rakúsku, ale iné zlo­že­nie, slo­ven­ského spot­re­bi­teľa nijak priamo nepoš­ko­dzuje.

Jediná škoda je možno na hrdosti. Máme pocit, že nás spo­loč­nosti pova­žujú za menej cen­ných. No v sku­toč­nosti je to naopak. My pova­žu­jeme za menej cenné ich pro­dukty. A preto nie sme za ne ochotní pla­tiť viac, čo by umož­nilo vyš­šiu kva­litu.

Ak nám na tom záleží, vždy si môžeme vybrať iný pro­dukt. Pri­pra­vo­vaná stránka by v tom mala pomôcť.

Pridať komentár (0)