LIVE: Slo­ven­ský Aero­mo­bil hava­ro­val!

Lukáš Gašparík jr. / 8. máj 2015 / Tools a produktivita

Pri tes­to­va­cích letoch v okolí Nitry sa iba pred malou chví­ľou stala nehoda, pri kto­rej sa zrú­til z 300 met­ro­vej výšky k zemi slo­ven­ský Aero­mo­bil. Pilo­to­val ho v tom čase samotný vyná­lezca Šte­fan Klein, ktorý však nehodu pre­žil!

Aktu­ali­zo­vané — 20:30 — Šte­fan Klein krá­čal po vlast­ných nohách a sťa­žo­val sa na bolesti lakťa a chrbta, ozná­mil hovorca Kraj­ského ope­rač­ného stre­diska záchran­nej zdra­vot­nej služby v Nitre Jozef Minár.„Lekári ho pod­ro­bia kom­plex­nému vyšet­re­niu, či nemá vnú­torné pora­ne­nia,“infor­mo­val Minár.

Sta­no­visko spo­loč­nosti Aero­Mo­bil s.r.o. k tes­to­va­ciemu letu zo dňa 8.5.2015

(Bra­ti­slava – 8.5.2010) — Dnes po 18:00 počas plá­no­va­ného tes­to­va­cieho letu lie­ta­jú­ceho auta Aero­Mo­bil pilot pri­bližne vo výške 300 met­rov akti­vo­val bez­peč­nostný padák a AeroM
obil pri­stál v loka­lite letiska Nitra.

Vyná­lezca a tes­to­vací pilot Šte­fan Klein neu­tr­pel žiadne zra­ne­nia a pro­to­typ Aero­Mo­bil 3.0 je len čias­točne poško­dený, čím sa potvr­dila účin­nosť integ­ro­va­ného bez­peč­nost­ného zaria­de­nia – padáku, na kto­rom bez­pečne pri­stál celý Aero­Mo­bil vrá­tane pilota. 

Skú­se­nosť a údaje z tohto tes­to­va­cieho letu budú vyhod­no­tené a imple­men­to­vané v ďal­šom vývoji lie­ta­jú­ceho auta.

Počas bež­ného tes­to­va­cie letu Aero­mo­bilu sa dnes v pod­ve­čer­ných hodi­nách stala vážna nehoda, pri kto­rej sa Aero­mo­bil zrú­til k zemi. Nehoda sa stala pri nit­rian­skom letisku, ktoré nachá­dza v Janí­kov­ciach. Aero­mo­bil v tom čase pilo­to­val jeho samotný vyná­lezca Šte­fan Klein, ktorý ale nehodu našťas­tie pre­žil a z hava­ro­va­ného Aero­mo­bilu vystú­pil našťas­tie po vlast­ných! Po havá­rií bol však pre­ve­zený do nemoc­nice na vyšet­re­nia. Podľa všet­kého sti­hol ešte Klein pred dopa­dom akti­vo­vať núdzový padák, ktorý celý náraz stl­mil a zabrá­nil ešte väč­šej tra­gé­dií. Ako môžete vidieť na foto­gra­fií, tak po náraze mal Aero­mo­bil poško­denú prednú časť a zlo­mené krídlo.

Situ­áciu budeme naďa­lej sle­do­vať a aktu­ali­zo­vať.


AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: sme.sknitralive.sk

Pridať komentár (0)