Boris Zelený – mladý filantrop s výborným čuchom na úspešné biznisy, ktorý zarobené peniaze vracia späť spoločnosti

  • Boris Zelený je podnikateľ, filantrop a investor
  • V biznise dosiahol veľké množstvo úspechov, no verí na reciprocitu
  • Založil Green Fondation, vďaka ktorému pomáha tam, kde sa dá
008-PORTRAITS-Mr-Zeleny-by-Tomas-Halasz-SOC-MEDIA
Boris Zelený
  • Boris Zelený je podnikateľ, filantrop a investor
  • V biznise dosiahol veľké množstvo úspechov, no verí na reciprocitu
  • Založil Green Fondation, vďaka ktorému pomáha tam, kde sa dá

Boris Zelený ovláda niekoľko svetových jazykov, študoval právo a biznis na Univerzite Komenského a Univerzite Palackého  v Olomouci. V súčasnosti je doktorandom na World Economy na univerzite MGIMO v Moskve, kde sa zameriava na trvalo udržateľné zdroje energie.

Známy je aj tým, že sa veľmi aktívne angažuje v mnohých charitatívnych projektoch a podporuje neziskové organizácie hneď v niekoľkých krajinách.

Jeho filantropické aktivity vyvrcholili založením nadácie Green Foundation v roku 2015, ktorá sa primárne zameriava na sociálne inovácie ako aj na podporu občianskej angažovanosti mladých ľudí.

Green Foundation podporila projekty ako Tvoj Buddy – spoločensky prospešný program pre opustené deti z detských domovov či TrashOut – lokalizácia čiernych skládok prostredníctvom mobilnej aplikácie, ale aj mnoho ďalších.

Boris Zelený je predsedom predstavenstva tejto mladej neziskovky, ktorej sa podarilo prerásť cez hranice strednej Európy. Hlavným zdrojom financovania činnosti nadácie sú príspevky zakladateľa nadácie, a teda Borisa Zeleného. V roku 2016 podľa výročnej správy nadácie do nej vložil 94 900 eur.

Ambiciózny podnikateľ investuje do rôznych súkromných kapitálových fondov a do celosvetových fondov rizikového kapitálu. Podporujem aj rôzne začínajúce podniky a prostredníctvom mentoringu pomáha premeniť nápady mladých ľudí na úspešné podniky v oblasti kybernetickej bezpečnosti ale aj iných oblastí.

Boris Zelený taktiež mentoroval študentov v niekoľkých medzinárodných vzdelávacích inštitúciách, vrátane Programu Zell pre podnikanie na IDC Herzliya. „Mojim cieľom bolo poskytnúť študentom možnosť uplatniť pokročilé podnikateľské štúdie na vytvorenie skutočných podnikateľských aktivít,“ píše Boris na svojom blogu.

Mladý podnikateľ stál aj pri vzniku InQb – technologického podnikateľského inkubátora zameraného na podporu malých technologických podnikov na Slovenskej technickej univerzite.

Spoluzakladal aj niekoľko spoločností, akými sú či EUFC CZ, M & G, EurActiv.sk. Tento portál spadá pod spoločnosť I – Europa s.r.o., tá sa v roku 2017 dostala do straty z 9 443 € na -49 172 € a tržby jej narástli o 9 % na 175 176 €.

Boris Zelený tvoril silné podnikateľské duo aj s Lu­ká­šom Al­ne­rom. Spoločne založili tak po­ve­diac prvú ven­ture ka­pi­tál firmu na Slo­ven­sku, Abe­les and Braun.

Bo­ris bol  v tomto čase par­tne­rom vo firme, ktorá ob­cho­do­vala s dl­ho­pismi FNM. Ne­skôr spolu s Lukášom Alnerom vy­ku­po­vali knižky ku­pó­no­vej pri­va­ti­zá­cie. Za­ro­bené pe­niaze ďa­lej in­ves­to­vali do fi­riem, ktoré mali per­spek­tívu. „Bolo to niečo me­dzi pri­vate equ­ity a ven­ture ka­pi­tá­lom, ale tie ter­míny sme vtedy ešte ne­poz­nali,“ hovorí s úsmevom Lukáš pre Startitup.

Bo­ris Zelený podľa Lu­ká­ša Al­ne­ra má a vždy mal ex­trémne dobru in­tu­íciu na to, ako sa bude vy­ví­jať trh. Preto najprv kú­pili 50 % Ne­tlabu – čo bol vtedy naj­väčší po­sky­to­va­teľ in­ter­ne­to­vého pri­po­je­nia. Ne­skôr firmu pre­dali nór­skemu Te­le­noru a po­tom kú­pili vtedy ešte malú firmu z Ban­skej Bys­trice – Zo­znam.sk.

Zo­znam.sk pôvodne za­lo­žili Ivo Lu­ka­čo­vič a Ivan Deb­nár. Keď ho kú­pili, rýchlo rás­tol a vy­do­byl si do­mi­nantnú po­zí­ciu na trhu. Ne­skôr pre­dali 50 % firmy škan­di­náv­skemu stra­te­gic­kému in­ves­to­rovi – Scan­di­na­via On­line, čo bol v tom čase on­line ve­hicle švéd­skeho telco gi­gantu Te­lie.

Chceli expan­do­vať do stred­nej a vý­chod­nej Európy a sku­po­vali líd­rov v tomto re­gi­óne. Ne­skôr stra­té­giu zme­nili a vtedy  od nich Boris a Lukáš celý po­diel od­kú­pili späť.

Po pár ro­koch Zo­znam.sk pre­dali Slo­vak Te­le­komu. Podľa vý­roč­nej správy Slo­vak Te­le­kom z roku 2006, pre­dali spolu s par­tne­rom Lu­ká­šom Al­ne­rom 90 % po­diel v Zo­zname a 100 % Slo­vak Te­le­komu za 163 mi­li­ó­nov ko­rún (4,7 mi­li­óna EUR). Spoločnosť Zoznam, s.r.o. v roku 2017 zvýšila zisk o 65 % na 263 425 € a tržby jej narástli na 9,345 mil. €.

Ok­rem toho sa však aj par­krát po­pá­lili a spus­tili služby, ktoré sa ne­ujali, resp. na­ra­zili na ne­se­ri­óz­nych par­tne­rov. Ako sami tvrdia: Ni­kdy to nie je len ten úspech. Za kaž­dým úspe­chom je aj nie­koľko ne­ús­pe­chov.

Boris Zelený bol výraznou persónou aj viacerých dozorných rád a investičných výboroch. Medzi najzreteľnejšie a rozpoznateľnejšie patria spoločnosti, Credo Ventures či Diagnose.me.

Ako kľú­čový člen tímu Boris in­ves­to­val aj do spoločnoti AVG  a z ma­lej stre­do­európ­skej firmy po­mo­hol stvo­riť veľ­kého hráča na sve­to­vom poli po­čí­ta­čo­vej bez­peč­nosti. AVG do­ká­zalo za­bez­pe­čiť 100 ná­sobnú ná­vrat­nosť in­ves­tí­cie po­tom ako sa stala firma ve­rejne ob­cho­do­va­teľ­nou na burze.

Boris Zelený v spolupráci s Ben­son Oak v roku 2014 in­ves­to­valo 7,3 mi­li­óna do­lá­rov do izraelského startupu Sli­dely, do služby, ktorá sa za­oberá zdie­ľa­ním fo­to­gra­fií a vi­deí a tak­tiež vy­tvára rôzne pre­zen­tá­cie.

Prednedávnom sme ťa informovali, že práve Ben­son Oak Ven­tu­res roz­bieha nový in­ves­tičný fond. Sú­čas­ťou ve­de­nia in­ves­tič­nej firmy je aj Boris. Fond má mať hod­notu 100 mi­li­ó­nov do­lá­rov a sú­stre­diť sa má na block­chai­nové star­tupy.

Boris Zelený je najnovšie aj pred­se­dom sku­piny NKB Group, ktorá sa špe­cia­li­zuje na po­ra­den­stvo v ob­lastí fi­nan­cií a block­chain tech­no­ló­gií a pôsobí ako investičná banka.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech