Bratislavské letisko hlási rekordy. Vo februári cestovalo najviac ľudí za posledné desaťročie

Mária Ambrozová / 13. marca 2018 / Zo Slovenska

zdroj: unsplash.com, bts.aero
  • Bra­ti­slav­ské le­tisko má za se­bou mi­mo­riadne úspešný rok 2017
  • K his­to­ric­kému re­kordu množ­stva pre­pra­ve­nej ba­to­žiny a úspeš­nej do­vo­len­ko­vej se­zóne si te­raz pri­pí­salo ďal­šie vý­znamné číslo
  • Druhý me­siac roku pri­nie­sol naj­viac ces­to­va­te­ľov za po­sledné de­sať­ro­čie

Nízke ceny le­te­niek aj množ­stvo zau­jí­ma­vých des­ti­ná­cií lá­kajú slo­ven­ských nad­šen­cov pre ces­to­va­nie čo­raz viac ob­ja­vo­vať svet. Po tom, ako sa v ja­nu­ári Le­tisko Bra­ti­slava po­chvá­lilo úspeš­ným ukon­če­ním roka 2017, už vo feb­ru­ári hlási do­sia­hnu­tie no­vých re­kor­dov.

V mi­nu­lom roku le­teli z Le­tiska M. R. Šte­fá­nika v Bra­ti­slave za dob­ro­druž­stvom tak­mer 2 mi­li­óny ces­tu­jú­cich, čo zna­me­nalo me­dzi­ročný ná­rast o ce­lých 11%. Re­kordný úspech si vy­slú­žila aj do­vo­len­ková se­zóna a naj­lepší v his­tó­rii le­tiska bol aj ob­jem pre­pra­ve­nej ná­klad­nej ba­to­žiny, tzv. carga (viac ako 26 200 ton). Me­dzi top pre­prav­cov na na­šom naj­väč­šom ve­rej­nom le­tisku pat­ria spo­loč­nosti Ry­anair, Tra­vel Ser­vice, Wizz Air, Po­beda, Fly­du­bai, České aero­lí­nie či Air Cairo a z des­ti­ná­cií si ces­tu­júci naj­viac ob­ľú­bili Lon­dýn, Dub­lin, An­ta­lyu, Mi­láno a Mos­kvu.

Šta­tis­tiky z feb­ru­ára hlá­sia ďal­šie skvelé správy. Slo­váci si prav­de­po­dobne zvykli do­priať si pár dní voľna aj po­čas chlad­nej­šieho ob­do­bia a druhý me­siac v roku pri­nie­sol naj­vyšší po­čet ces­tu­jú­cich za po­sled­ných 10 ro­kov. Brá­nami le­tiska pre­šlo cel­kovo 107 164, čo pred­sta­vuje me­dzi­ročný ná­rast o 17%. Ge­ne­rálny ria­di­teľ a pred­seda pred­sta­ven­stva Le­tiska M. R. Šte­fá­nika, Jo­zef Po­je­di­nec, po­ve­dal: „Ok­rem ces­tu­jú­cich vý­razne rástli aj ďal­šie pre­vádz­kové uka­zo­va­tele – po­čet le­tov vo feb­ru­ári stú­pol o 18 % a množ­stvo vy­ba­ve­ného ná­kladu vzrástlo o 19 % v po­rov­naní s feb­ru­árom 2017.“ Hoci sa to možno ani nezdá re­álne, za 28 dní stihlo le­tisko vy­ba­viť do­kopy 1 736 prí­le­tov a od­le­tov a na cestu vy­pra­vilo viac ako 2000 ton ba­to­žiny.

Vý­razný ná­rast zá­ujmu ces­tu­jú­cich ria­di­teľ le­tiska pri­pi­suje najmä no­vým lin­kám lie­ta­jú­cim do So­fie, Var­šavy či Bo­logne a vyš­šej frek­ven­cii už za­be­hnu­tých le­tov. O tom, že le­tisko sa snaží zlep­šiť po­nuku svo­jich le­tov svedčí aj fakt, že ne­us­tále pri­bú­dajú nové des­ti­ná­cie (viac si pre­čí­taš TU). Ne­za­budni však, že lie­tať ne­mu­síš len z Bra­ti­slavy (celý člá­nok priamo TU) a pri troške šťas­tia mô­žeš ces­to­vať hoci aj celý rok úplne za­darmo (viac TU).

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)