Dubaj ako koncept vyspelého mesta. Svojou budúcnosťou každého udivuje

Lukáš Kendra / 13. decembra 2017 / Rozhovory

  • In­te­li­gentné mestá alias „smart ci­ties“ ako sú­časť kaž­do­den­ného ži­vota
  • Me­nia svet, zjed­no­du­šujú prácu av­šak pri­pra­vujú ľudí o prácu
zdroj: LinkedIn.com
  • In­te­li­gentné mestá alias „smart ci­ties“ ako sú­časť kaž­do­den­ného ži­vota
  • Me­nia svet, zjed­no­du­šujú prácu av­šak pri­pra­vujú ľudí o prácu

You­sef Kha­lili na me­dzi­ná­rod­nom Youth Glo­bal Fo­rum v Du­baji pod záš­ti­tou or­ga­ni­zá­cie Youth Time ob­jas­ňuje, na akých prin­cí­poch fun­gujú smart ci­ties a prečo po­tre­bujú star­tupy a mla­dých pod­ni­ka­te­ľov.

Aká je ví­zia spo­loč­nosti NXN a čomu sa v nej kon­krétne ve­nu­jete?

Sme špe­cia­listi na smart ci­ties. Spo­lu­pra­cu­jeme s vlád­nym aj sú­krom­ným sek­to­rom, po­sky­tu­jeme im po­ra­den­stvo v ob­las­tiach pre­chodu na smart city a di­gi­ta­li­zá­ciu. V tejto sú­vis­losti po­nú­kame po­ra­den­stvo pri príp­rave stra­té­gie. Dru­hou služ­bou je sa­motná exe­kú­cia stra­té­gií do praxe pro­stred­níc­tvom plat­fo­riem, ktoré máme vy­bu­do­vané. Prin­cíp je veľmi jed­no­du­chý. Či ste smart city alebo smart vil­lage a ne­máte pros­triedky na vy­bu­do­va­nie vlast­nej plat­formy za stá­ti­síce do­lá­rov, mô­žete si pred­pla­tiť tieto služby u nás a vy­uží­vať ich v praxi. Ak chcete mo­ni­to­ro­vať kva­litu ovzdu­šia alebo svo­jim re­zi­den­tom po­sky­to­vať smart par­king, pro­stred­níc­tvom nás si pred­pla­títe prí­stup do na­šej plat­formy pre smart ci­ties, ktorú po­tom vy­uží­vate.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ar­chív Lu­káš Ken­dra

Spo­loč­nosť NXN pô­sobí v Du­baji. Aké sú roz­diely vo fi­lo­zo­fii a prí­stupe k téme smart ci­ties v po­rov­naní Vý­chodu a Zá­padu? Čím sa môžu na­vzá­jom tieto dva roz­dielne svety in­špi­ro­vať? 

V arab­skom svete sú iné vý­zvy ako v  Európe. Dobrý prí­kla­dom je ne­rastné bo­hat­stvo a zdroj ener­gie. Arab­ský svet až tak ne­vníma prob­lém zne­čis­te­ného ovzdu­šia a ener­ge­tic­kého ne­dos­tatku, keďže cena ener­gií je tu niž­šia ako v Európe. Sú tu však vý­zvy ohľa­dom vzde­la­nia, kva­lity ľud­skej práce a me­di­cín­skej sta­rost­li­vosti, ako aj eko­no­miky. V Európe je to viac o udr­ža­teľ­nom roz­voji a ochrane ži­vot­ného pro­stre­dia. V Ázii a najmä Sin­ga­pure ide o pro­ces ria­de­nia mesta a o na­sta­ve­nie správ­nych pro­ce­sov.

Čím je Du­baj vý­ni­močný v prí­stupe k smart ci­ties?

Du­baj si dal cieľ byť líd­rom v ob­lasti smart ci­ties. Je veľmi ťažké kvan­ti­fi­ko­vať vý­hody tech­no­ló­gií, ale v Du­baji je to celé o šťastí, úsmeve na tvá­rach a to do­slovne. Smart Du­bai má v logu usmie­vavý emo­ti­kon, nič viac. Mnohé mestá chcú mať naj­lep­šiu sieť, in­fra­štruk­túru, ale v Du­baji je to kon­cept šťas­tia. Do roku 2020 by mali všetky vládne platby ísť cez block­chain. Je to re­la­tívne nová vec, ale Du­baj je mesto, v kto­rom sa sna­žia im­ple­men­to­vať nové tech­no­ló­gie, pro­cesy a ne­us­tále tak po­sú­vať mesto vo svo­jom roz­voji. Zau­jí­ma­vos­ťou tiež je, že Du­baj vy­tvo­ril ria­diacu sku­pinu, ktorá sa za­me­riava len na in­te­li­gentné rie­še­nia pre toto mesto.

Ako ovplyvní Du­baj sve­tová vý­stava EXPO, ktorá sa usku­toční v roku 2020?

Je to je­di­nečná prí­le­ži­tosť uká­zať, do akej miery je Du­baj smart city. Toto mesto môže od­ha­liť, aké po­kroky spra­vilo a čím sa môže pý­šiť oproti os­tat­ným.

Expo je hna­cím mo­to­rom pre líd­rov mesta z hľa­diska smart city. Cie­ľom Du­baja je uká­zať sa svetu ako „the smar­test city“ na svete po­čas EXPO. Od mo­mentu, keď na­sad­nete doma na lie­tadlo, po prí­let do Du­baja, cez hladký pre­chod le­tis­kom, až do de­jiska, s tým, že bu­dete mať všetky in­for­má­cie o meste a o po­du­ja­tiach v di­gi­tál­nej po­dobe. To je len zlo­mok toho, čo chce Du­baj do roku 2020 do­siah­nuť.

Akú rolu v otázke bu­dúc­nosti smart ci­ties zo­hrá­vajú mladí lídri a pod­ni­ka­te­lia?

Do­hod­nete sa s nimi na prí­stupe k va­šim dá­tam a uvi­díte, aké budú be­ne­fity, ktoré môžu byť pros­pešné pre vaše mesto. V smart city sa nič ne­stane bez po­riad­neho eko­sys­tému pre pod­ni­ka­nie a star­tupy. Lo­kálne sa­mosprávy ve­dia uro­biť na­ozaj veľa. Môžu vy­bu­do­vať cesty, siete, po­skyt­núť in­ter­net, ale tiež plat­formy pre smart city v rôz­nych sfé­rach. Je to celé o eko­no­mike. Ak star­tupy ne­cí­tia po­ten­ciál, pôjdu inam.

Mestá po­tre­bujú mla­dých pod­ni­ka­te­ľov s no­vými myš­lien­kami a ná­padmi, z kto­rých sa raz stanú veľké pod­niky ako Go­ogle, Fa­ce­book, Apple. Je to však vzá­jomné. Lebo aj pod­ni­ka­te­lia po­tre­bujú smart ci­ties. Naša spo­loč­nosť po­sky­tuje mes­tám „kniž­nicu“ s mno­hými rie­še­niami, ale ne­po­známe špe­ci­fické po­treby ce­lého sveta. Preto sú po­trební mladí pod­ni­ka­te­lia s ich star­tupmi, ktorí po­znajú do­ko­nale lo­kálne špe­ci­fiká a presne ve­dia čo (ne)fun­guje. Moja rada pre nich je nech sa ne­boja pre­zen­to­vať svoje pro­jekty ľu­dom v správe miest.

Aká je bu­dúc­nosť smart ci­ties?

Bu­dúc­nosť smart ci­ties vi­dím v ume­lej in­te­li­gen­cii, ktorá sa bude vý­razne vy­uží­vať. Veľa kaž­do­den­ných úloh, ktoré v sú­čas­nosti ľu­dia ro­bia, budú vy­ko­ná­vané strojmi. Ne­mali by sme sa toho báť, mali by sme sa na to pri­pra­viť. Stroje budú za nás ro­biť opa­ku­júcu sa ro­botu, ktorá nám za­berá veľa času. Ľu­dia do­stanú viac pries­toru na „in­te­li­gentnú“ prácu, až kým sa stroje, ro­boty ne­nau­čia toho oveľa viac, ako vieme my sami. Po­tom budú ľu­dia ro­biť ich prácu a ro­boty budú za nás mys­lieť.

Vý­voj ume­lej in­te­li­gen­cie na­pre­duje ne­sku­toč­ným tem­pom. Je to čo­raz dô­le­ži­tej­šia sú­časť vý­voja tech­no­ló­gií. Stroje alebo ro­boty budú o 10-15 ro­kov hrať vý­znamnú úlohu v na­šich ži­vo­toch. Už te­raz hrajú, veď po­mo­cou stro­jov sa do­stá­vame z bodu A do bodu B. Me­cha­nický do­ktor bude vy­ko­ná­vať ope­rá­cie s nu­lo­vými chy­bami, pre­tože tak bude na­prog­ra­mo­vaný. Nie­kto, kto v kan­ce­lá­rii ro­zo­siela emaily, ne­bude mať čo­skoro svoju prácu, pre­tože to zaňho spraví ro­bot.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ar­chív Lu­káš Ken­dra

Ako ovplyvní umelá in­te­li­gen­cia vý­voj v mes­tách?

Mnoho mi­li­ó­nov šo­fé­rov bude na­hra­de­ných ume­lou in­te­li­gen­ciou. Áno, mestá so Smart In­te­li­gence Traf­fic Sys­tem sa budú ve­dieť ľah­šie vy­spo­ria­dať s do­pra­vou a lep­šie si po­ra­dia v do­prav­ných záp­chach. Si­tu­ácia sa rieši aj vo vy­so­kej po­li­tike. Po­ve­dia, „dobre, ne­bu­deme in­ves­to­vať už do do­pravy, ale rad­šej zain­ves­tu­jeme do pôdy blízko bodu B, hoci cena je vy­soká, ale po­tom sa mô­žeme zba­viť do­prav­ných zápch, zvý­šiť kva­litu ovzdu­šia, čo sú­visí aj so šťas­tím ľudí v meste“. Je to o dá­tach a ana­lý­zach, ktoré musí pod­po­riť po­li­tika.

 

Pridať komentár (0)