Na Liptove máme najväčší tobogán v celej Európe

Mária Ambrozová / 12. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Lip­tov­ský aqu­apark zís­kal nový kle­not, naj­väčší to­bo­gan Európy
  • Vy­soký je ako 7-po­scho­dový pa­ne­lák a pri jazde na ňom kom­plex sľu­buje zá­ži­tok „no­vej di­men­zie“
  • Na svoje si prídu tí, ktorí sa ne­boja zá­žitku z voľ­ného pádu
zdroj: tmr.sk
  • Lip­tov­ský aqu­apark zís­kal nový kle­not, naj­väčší to­bo­gan Európy
  • Vy­soký je ako 7-po­scho­dový pa­ne­lák a pri jazde na ňom kom­plex sľu­buje zá­ži­tok „no­vej di­men­zie“
  • Na svoje si prídu tí, ktorí sa ne­boja zá­žitku z voľ­ného pádu

Čo­raz viac Slo­vá­kov si po­čas leta ok­rem kla­sic­kej do­vo­lenky v tró­poch vy­berá ako adek­vátnu náh­radu ces­to­va­nie po na­šej rod­nej kra­jine. O tom, že má čo po­núk­nuť niet po­chýb. Pri­po­meň si nie­koľko zau­jí­ma­vých miest v na­šom článku „10 ča­ro­vných miest v okruhu 100 ki­lo­met­rov od Bra­ti­slavy, ktoré si ešte ne­nav­ští­vil“ TU alebo sa in­špi­ruj ďal­ším zau­jí­ma­vým zo­zna­mom „Nej­deš toto leto na do­vo­lenku? Takto si mô­žeš na­vo­diť at­mo­sféru dia­ľok v Bra­ti­slave“ TU.

Ok­rem prí­rod­ných krás a jed­no­du­chých voľ­no­ča­so­vých ak­ti­vít však na Slo­ven­sku vy­rastá aj množ­stvo pro­jek­tov, z kto­rých sa stá­vajú pro­fe­si­onálne do­vo­len­kové at­rak­cie a jed­ným z nich je na­prí­klad aj lip­tov­ský Aqu­apark Tat­ra­lan­dia. Ten ok­rem wes­ter­no­vého mes­tečka, nie­koľ­kých ba­zé­nov či po­nuky množ­stva slu­žieb pri­chá­dza s ďal­šou no­vin­kou – naj­väč­ším fa­mily tur­bu­lence to­bo­ga­nom v Európe. Vod­nými piš­to­ľami ho po­krs­tili už mi­nulú ne­deľu.

V Tat­ra­lan­dii po­sta­vili nové mega to­bo­gany mi­lo­vané ma­lými i veľ­kými hneď dva. Delp­hin má výšku ako 7-po­scho­dová bu­dova a každý náv­štev­ník si na ňom užije strmé kle­sa­nie a vzá­pätí stú­pa­nie kolmo na­hor vďaka tzv. U-rampe, cú­va­nie, menší skok, ná­raz a pri­stá­tie v do­pa­do­vom ba­zéne. Druhý to­bo­gan s náz­vom 4Fa­mily umož­ňuje uží­vať si zá­bavu pri otoč­kách, zá­kru­tách a kle­sa­niach v okrúh­lych 4-miest­nych raf­toch pre celú ro­dinu.

Do­dá­va­te­ľom dvoch ko­lo­sov je tu­recká spo­loč­nosť Po­lin Wa­ter­park, ktorá je líd­rom vo svo­jom od­bore a ok­rem špe­ciál­nej tech­niky vy­uži­tej pri stavbe (ino­vá­cia v po­dobe tla­ko­vého od­lie­va­nia, ktorá sa vy­užíva pri vý­robe lie­ta­diel či au­to­mo­bi­lov) ne­za­budli ani na špe­ciálny vý­ťah pre 28-ki­lo­gra­mov vá­žiace rafty. No­vin­kou vo svete to­bo­ga­nov je aj efekt pri­ro­dze­ného svetla. Tech­nici z tu­rec­kej spo­loč­nosti Po­lin vy­tvá­rali kon­cept 20 ro­kov po­mo­cou špe­ciál­nej tech­no­ló­gie, ktorá umož­ňuje pre­ni­ka­nie sve­tel­ných lú­čov cez ma­te­riál. Voda pre­te­ka­júca to­bo­ga­nom re­a­guje so svet­lom a vy­tvára tak špe­ciálny efekt. Táto me­tó­da ne­pot­re­buje žiadny elek­trický po­hon, LED žia­rovky ani fos­fo­res­ku­júci ná­ter.

Ján Gem­zický, zá­stupca Po­lin Wa­ter­parks pre Slo­ven­sko a Českú re­pub­liku, po­ve­dal: „Tat­ra­lan­dia vždy pri­ná­šala no­vinky a udá­vala trendy roz­voja aqu­apar­ko­vej zá­bavy v stred­nej Európe. Vy­bu­do­va­ním no­vých to­bo­ga­nov s po­u­ži­tím veľ­kých raf­tov až pre 4 osoby znova po­su­nula latku svo­jej at­rak­tív­nosti vyš­šie a zís­kala ná­skok voči kon­ku­ren­cii. Spo­loč­nosť Po­lin Wa­ter­parks, ktorá je sve­to­vým líd­rom vo vý­voji, vý­robe a do­dávke to­bo­ga­nov a vod­ných at­rak­cií je hrdá na to, že spolu s in­ves­to­rom po­sta­vili a odo­vzdali náv­štev­ní­kom aqu­aparku to­bo­gany, ktoré ne­majú v Európe ob­dobu… Tat­ra­lan­dia sa do­stáva do 1. ligy v rámci ce­lej Európy a my jej pra­jeme veľa spo­koj­ných náv­štev­ní­kov.“

Vlast­ní­kom naj­väč­šieho slo­ven­ského Aqu­aparku Tat­ra­lan­dia je spo­loč­nosť Tatry Moun­tain Re­sorts, a. s. (TMR), ktorá je top sub­jek­tom v ob­lasti ces­tov­ného ru­chu v stred­nej a vý­chod­nej Európe, ktorá vlastní a pre­vádz­kuje at­rak­tívne hor­ské stre­diská, zá­bavné parky, re­štau­račné za­ria­de­nia, špor­tové služby, ob­chody a ho­tely. V Níz­kych Tat­rách je to na­prí­klad stre­disko Jasná Nízke Tatry a ho­tely Well­ness Ho­tel Grand Jasná, Bou­ti­que Ho­tel Tri stud­ničky alebo Ho­tel Ro­tunda. Vo Vy­so­kých Tat­rách, stre­disko Vy­soké Tatry s hor­skými lo­ka­li­tami Ta­transká Lom­nica, Starý Smo­ko­vec a lo­ka­lita Štr­b­ské Pleso, ktoré spo­lu­pre­vádz­kuje.

Vo Vy­so­kých Tat­rách TMR tiež vlastní ho­tely Grand­ho­tel Praha Ta­transká Lom­nica, Grand­ho­tel Starý Smo­ko­vec, Ho­tel FIS Štr­b­ské Pleso a Hor­skú uby­tovňu Hre­bie­nok. Ok­rem toho svoje pod­ni­ka­teľ­ské ak­ti­vity spo­loč­nosť roz­ší­rila aj do Čes­kej re­pub­liky a Poľ­ska. Do konca roka 2017 sa pre­in­ves­to­vala do roz­voja a mo­der­ni­zá­cie stre­dísk TMR 300 mi­li­ó­nov eur. Podľa ofi­ciál­nych in­for­má­cií do­siahli tržby Tatry Moun­tain Re­sorts, a. s. v mi­nu­lom roku hod­notu 90,39 mi­li­ó­nov eur.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)