Lukáš Fryč – prog­ra­má­tor s ôsmimi patentmi buduje sve­tový pro­dukt zo Slo­ven­ska

Beatrix Rimarčíková / 24. októbra 2016 / Rozhovory

Dvad­sať­de­väť­ročný Lukáš Fryč po ôsmych paten­toch pri­jal ponuku na pozí­ciu Lead Fron­tend Engi­neer v slo­ven­skej firme Expo­nea. Lukáš bude viesť works­hop aj na bra­ti­slav­skej Reac­ti­ve­Conf, ktorá sa usku­toční už zaj­tra.

Expo­nea je slo­ven­ská firma, ktorá patrí k jed­ným z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich pod­ni­kov v oblasti mar­ke­ting cloud rie­šení. Umož­ňuje ana­ly­tiku zákaz­níc­kych dát ale aj auto­ma­ti­zá­ciu mar­ke­tingu. Pozí­ciu Lead Fron­ted Engi­neer obsa­dil Lukáš Fryč, ktorý má bohaté skú­se­nosti z dlho­roč­ného pôso­be­nia v Red Hat. Ako sa dostal k práci v Expo­nei a čo sa naučil v Red Hat mi pove­dal v roz­ho­vore. Dostali sme sa aj k téme blí­žia­cej sa kon­fe­ren­cii Reac­ti­ve­Conf, ktorá sa usku­toční v Bra­ti­slave 25.10.2016 a na kto­rej nebude chý­bať ani Expo­nea so svo­jím works­ho­pom. Ten pove­die práve Lukáš Fryč.

Na otázky ohľa­dom kon­fe­ren­cie Reac­ti­ve­Conf, o tom, čo sa na nej bude diať a kto by mi na nej nemal chý­bať mi odpo­ve­dala Miro­slava Rus­no­ková, Head of HR firmy Expo­nea. Mirka tiež zhr­nula, čím sa Expo­nea zaoberá a kto sú jej kli­enti.

Lukáš, prečo si sa roz­ho­dol budo­vať star­tup na Slo­ven­sku? Čo ťa viedlo k tomu, aby si pri­jal pozí­ciu Lead Fron­ted Engi­neer v slo­ven­skej firme Expo­nea?

Lukáš: Dlhú dobu som pôso­bil v medzi­ná­rod­nej kor­po­rá­cii — a tie už od urči­tej veľ­kosti majú svoje pro­cesy, ktoré jed­no­du­cho nezme­níš. Chcel som viac pries­toru. Aktívne som si job nehľa­dal. Potom mi však bývalý kolega poslal ponuku Expo­ney, a ja som si uve­do­mil, čo všetko by som rád skú­sil. Naprí­klad nie­koho viesť. Alebo sa sústre­diť na to, čo ma naozaj baví, teda archi­tek­túra fron­tendu a auto­ma­ti­zo­vané tes­to­va­nie. Zatú­žil som tiež po spo­lu­práci s men­ším tímom na lokál­nej báze na pro­dukte, ktorý má medzi­ná­rodný poten­ciál. Na Slo­ven­sku mi toto všetko ponúkli. Vzhľa­dom k tomu, že som mal vtedy pro­jekty viac­me­nej dokon­čené, do dvoch týž­dňov som nastú­pil do Expo­ney. Teraz sa tam podie­ľam na budo­vaní ana­ly­tic­kej plat­formy, ktorá spra­cúva dáta o stá­mi­li­ó­noch kon­co­vých zákaz­ní­kov. V minu­losti som zvy­kol bojo­vať s veter­nými mlynmi firem­ných pro­ce­sov — a teraz vidím výsledky ihneď.

Mirka, čomu sa Expo­nea venuje v súčas­nosti a ako vidí svoju budúc­nosť?

Mirka: Expo­nea je jed­ným z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich glo­bál­nych hrá­čov v oblasti mar­ke­ting cloud rie­šení. Poďľa pries­kumu Win­ter­berry Group využí­vajú firmy prie­merne až 12 rôz­nych nástro­jov pre data-dri­ven mar­ke­ting a to chceme zme­niť. Misiou Expo­nei je pri­niesť kom­plexný mar­ke­ting cloud, vďaka kto­rému máte všetko pod jed­nou stre­chou a jed­no­du­cho integ­ro­va­teľné. Fir­mám Expo­nea umož­ňuje pokro­čilú ana­ly­tiku zákaz­níc­kych dát ale aj auto­ma­ti­zá­ciu mar­ke­tingu — oboje v reál­nom čase.

Medzi kli­en­tov už pat­ria naj­väč­šie e-com­merce sku­piny ako Roc­ket Inter­net, podobne ako rých­lo­ras­túce e-com­merce firmy ako Kiwi.com či Zoot. Medzi inými úspechmi je Expo­nea prvou mar­ke­ting cloud plat­for­mou, ktorá zve­rej­nila Face­book Mes­sen­ger Chat­bot API integ­rá­ciu, ktorá umož­ňuje fir­mám ria­diť ich komu­ni­ká­ciu so zákaz­níkmi na sociál­nych médiách. V súčas­nosti zazna­me­ná­vame veľký dopyt zo strany zákaz­ní­kov ako i naj­lep­ších medzi­ná­rod­ných inves­to­rov. Pra­cu­jeme na expan­zii na medzi­ná­rod­ných trhoch. Popri zastú­pení v Bra­ti­slave, Prahe a Palo Alto sme otvo­rili kan­ce­lá­rie v Lon­dýne a Mos­kve.1200x600_presentation

Lukáš, pred­tým ako si pri­jal ponuku Expo­ney si sedem rokov pra­co­val v Red Hat, firme, ktorá je sve­tovo najús­peš­nej­ším open source pro­du­cen­tom. Čo presne bolo nápl­ňou tvo­jej práce, čomu si sa veno­val?

Lukáš: Red Hat fun­guje v pro­stredí otvo­re­ného zdro­jo­vého kódu. Spolu s komu­ni­tou vytvára soft­vé­rové pro­jekty, z tých robí pro­dukty a tie potom mone­ti­zuje, naprí­klad for­mou kon­zul­tá­cií a ško­lení. Mojou úlo­hou bolo tieto pro­jekty vyví­jať, ino­vo­vať, spo­lu­udá­vať im smer, spo­lu­pra­co­vať so šir­šou komu­ni­tou, keď sa chcel nie­kto zapo­jiť. Naj­viac ma bavili ino­vá­cie. V auto­ma­ti­zo­va­nom tes­to­vaní a dáto­vej synch­ro­ni­zá­cii som nie­ktoré pro­jekty dotia­hol alebo pomo­hol dotiah­nuť až do fázy patentu.

Ako si zapa­dol do men­šej firmy? 

Lukáš: Mys­lím, že dobre. Z open source komu­nity som si pri­nie­sol veľmi kola­bo­ra­tívne mys­le­nie. Prvé mesiace som skôr infor­má­cie nasá­val a dnes sa už aktívne sna­žím zapá­jať do vývoja čo naj­širší okruh ľudí. Nová fun­kci­ona­lita, ktorá môže oslo­viť zákaz­ní­kov, môže prísť z hlavy koho­koľ­vek. Je dobré počú­vať ich.

Aj svoj tím vediem z veľ­kej časti kola­bo­ra­tív­nym spô­so­bom. Men­to­ru­jem ľudí, aby zís­ka­vali skú­se­nosti a pre­dá­vam im tie svoje. Verím, že rastú a jed­ného dňa budú robiť to isté pre dru­hých. Spolu sme začali pra­co­vať na novej dôle­ži­tej fun­kci­ona­lite a hlavne sme defi­no­vali tech­nickú víziu a teraz ju postupne pre­tvá­rame do reál­nej podoby.

Spo­mí­nal si, že ste defi­no­vali víziu. Skús nám ju pri­blí­žiť.

Lukáš: Tech­no­ló­gia by mala firme uľah­čiť reak­ciu na to, čo pro­dukt potre­buje. To pre nás dnes zna­mená najmä tri veci: rých­losť apli­ká­cie, auto­ma­ti­zo­vané tes­to­va­nie a kva­lita a dyna­mika vývoja. Navrhli sme nové kon­ven­cie, ktoré sme­rujú kód jed­not­ným sme­rom. Budu­jeme kom­po­nen­tovo orien­to­vaný vývoj — to je v komu­nite dosť známa vec, ale my to ženieme do extré­mov. Jed­no­du­cho pove­dané, celú plat­formu nasta­vu­jeme tak, aby umož­nil rýchlu, bez­prob­lé­movú aktu­ali­zá­ciu aj bez pre­hnane odbor­ných zna­lostí.

Nové fun­kci­ona­lity vytvá­rame s ohľa­dom na jed­no­du­chosť tes­to­va­nia. Zo skú­se­ností viem, ako vyzerá auto­ma­ti­zo­vané tes­to­va­nie v ide­ál­nom pre­ve­dení. Tomu sa teraz sna­žíme pri­blí­žiť. Práca, ktorú teraz robíme, je inves­tí­ciou do budúc­nosti. No a postupne upg­ra­du­jeme fron­tend Expo­ney na Angu­lar 2.0. Je to cel­kom revo­lučný krok, no zvo­lili sme cestu postup­ného pre­rodu. Jed­ného dňa bude celá apli­ká­cia bežať na novom fra­me­worku. Tie výhody — rých­losť načí­ta­nia, vykres­ľo­va­nie, inte­rak­cia s uží­va­te­ľom — za to stoja. Som rád, že môžem pra­co­vať vo firme, ktorá ide za tým, aby bola na vrchole nie­len po pro­duk­to­vej stránke, ale aj tech­no­lo­gic­kej. Mimo­cho­dom, čoskoro o tejto téme budem viesť works­hop aj na bra­ti­slav­skej Reac­ti­ve­Conf.

lukas_mirka

Lukáš Fryč a Miro­slava Rus­no­ková

Kedy, kde a čo bude ponú­kať kon­fe­ren­cia Reac­ti­ve­Conf, Lukáš už načr­tol, že na nej bude mať works­hop a Expo­nea je jej par­tne­rom.

Mirka: Kon­fe­ren­cia Reac­ti­ve­Conf, kto­rej je Expo­nea hrdým par­tne­rom, je zame­raná na zdie­ľa­nie špič­ko­vého know-how v oblasti front-end vývoja. Koná sa v Bra­ti­slave od 25. do 27.10.2016. Expo­nea na nej zastre­šuje nočný works­hop o tom, ako zaviesť do pro­duk­cie naj­novší Angu­lar 2.0. Lukáš Fryč sa podelí o skú­se­nosti z toho, ako sme túto tech­no­ló­giu nasa­dzo­vali už nie­koľko týž­dňov pred jej ofi­ciál­nym vyda­ním. Expo­nea Angular@Night works­hop sa koná v stredu 26.10. od 21 hodiny a ak máte lís­tok na kon­fe­ren­ciu, je možné sa naň regis­tro­vať. Ako par­tner ponú­kame lís­tok na kon­fe­ren­ciuso špe­ciál­nou zľa­vou tu.

Pre koho je vhodné zúčast­niť sa na kon­fe­ren­cii? Kto by na nej nemal chý­bať?

Mirka: Kon­fe­ren­cia je zame­raná na front-end prog­ra­má­to­rov z celej Európy, ktorí majú chuť stret­núť sve­to­vých líd­rov, zís­kať naj­čerstvej­šie poznatky z oblasti a zdie­ľať skú­se­nosti s ďal­šími vývo­jármi. Náš works­hop Angular@Night je určený pre skú­se­ných JavaSc­ript vývo­já­rov a inži­nie­rov, ktorí pra­cujú s Angu­lar fra­me­wor­kom a chcú byť vždy na tech­no­lo­gic­kej špičke.

Musí mať člo­vek, ktorý chce na takom pro­jekte pra­co­vať, aj nejaké for­málne vzde­la­nie?

Lukáš: Vo svo­jej kari­ére som pra­co­val s ľuďmi, ktorí sú v tom, čo robia, naj­lepší. Nie­ktorí sú kapa­city sve­to­vého for­mátu. Nie­ktorí to majú dané, iní si to naštu­dujú a vypra­cujú sa. Ja sám prog­ra­mu­jem od svo­jich 10 rokov. Začí­nal som prog­ra­mo­va­ním webov, ale vždy ma zau­jí­malo, ako sta­vať väčší soft­vér. Išiel som kvôli tomu štu­do­vať strednú školu špe­cia­li­zo­vanú na výpoč­tové sys­témy, ale, bohu­žiaľ, mi veľmi nepre­hĺbila obzory. Zna­losti, ktoré som hľa­dal, som čias­točne našiel až na Masa­ry­ko­vej uni­ver­zite, kde som štu­do­val apli­ko­vanú infor­ma­tiku. Potom som zis­til, že škola pri­pra­vuje len na zlo­mok toho, čo využi­jeme. Zvlášť v IT. Prax a samo­vzde­lá­va­nie sú mini­málne na tej istej rovine ako vyso­koš­kol­ské štú­dium. Pri práci pre Red Hat mi trvalo asi 6 rokov, než som nara­zil na prob­lém, ktorý som neve­del vyrie­šiť a mohol som, keby som sa bol býval viac sústre­dil na štú­dium.1200x800_lukasb

Ako si spo­mí­naný prob­lém nako­niec vyrie­šil?

Lukáš: To je práve to naj­zau­jí­ma­vej­šie. Spý­tal som sa kolegu, ktorý sedel za zás­te­nou v open space, na dru­hej strane stola. Spo­ločne sme ten prob­lém vyrie­šili. Sám by som to nedo­ká­zal, alebo by mi to trvalo prí­liš dlho. Takže rie­še­nie je v spo­lu­práci. Asi ale chceš spo­lu­pra­co­vať s ľuďmi, ktorí majú aspoň strednú školu. Aj keď… V býva­lej práci som poznal jed­ného Nóra — jeden z mojich men­to­rov. Kapa­cita vo svo­jom odbore. A ten nedo­kon­čil ani strednú školu. O to viac si ho vážim. Ja si k sebe hľa­dám ľudí, ktorí sú špičky na fron­tend, nech k tomu prišli ako­koľ­vek, alebo majú aspoň veľkú chuť sa nimi stať.

Momen­tálne máš asi veľa práce pri zabe­hnutí tímu. Určite nemáš veľa voľ­ného času.

Lukáš: To nie, ale nie som na to sám. A samoz­rejme, ak by naša vízia vybu­do­vať sve­tovú plat­formu na poli ana­lýzy zákaz­níc­kych dát zo Slo­ven­ska nie­koho oslo­vila, nech sa pri­hlási. Je tu práca pre koho­koľ­vek, kto sa zau­jíma o pokro­čilú dátovú vizu­ali­zá­ciu, big data, ich spra­co­va­nie a vizu­ali­zá­ciu na fron­tende, user cen­te­red design, data mining či umelú inteligenciu…Mal by však poznať Angu­lar a mať s ním skú­se­nosti. Viac sa dá pozrieť na stránke Expo­ney.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

zdroj foto­gra­fií: archív Expo­nea

Pridať komentár (0)