Lukáš Fryč – prog­ra­má­tor s ôsmi­mi patent­mi budu­je sve­to­vý pro­dukt zo Slo­ven­ska

Beatrix Rimarčíková / 24. októbra 2016 / Rozhovory

Dvad­sať­de­väť­roč­ný Lukáš Fryč po ôsmych paten­toch pri­jal ponu­ku na pozí­ciu Lead Fron­tend Engi­ne­er v slo­ven­skej fir­me Expo­nea. Lukáš bude viesť works­hop aj na bra­ti­slav­skej Reac­ti­ve­Conf, kto­rá sa usku­toč­ní už zaj­tra.

Expo­nea je slo­ven­ská fir­ma, kto­rá pat­rí k jed­ným z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich pod­ni­kov v oblas­ti mar­ke­ting cloud rie­še­ní. Umož­ňu­je ana­ly­ti­ku zákaz­níc­kych dát ale aj auto­ma­ti­zá­ciu mar­ke­tin­gu. Pozí­ciu Lead Fron­ted Engi­ne­er obsa­dil Lukáš Fryč, kto­rý má boha­té skú­se­nos­ti z dlho­roč­né­ho pôso­be­nia v Red Hat. Ako sa dostal k prá­ci v Expo­nei a čo sa naučil v Red Hat mi pove­dal v roz­ho­vo­re. Dosta­li sme sa aj k téme blí­žia­cej sa kon­fe­ren­cii Reac­ti­ve­Conf, kto­rá sa usku­toč­ní v Bra­ti­sla­ve 25.10.2016 a na kto­rej nebu­de chý­bať ani Expo­nea so svo­jím works­ho­pom. Ten pove­die prá­ve Lukáš Fryč.

Na otáz­ky ohľa­dom kon­fe­ren­cie Reac­ti­ve­Conf, o tom, čo sa na nej bude diať a kto by mi na nej nemal chý­bať mi odpo­ve­da­la Miro­sla­va Rus­no­ko­vá, Head of HR fir­my Expo­nea. Mir­ka tiež zhr­nu­la, čím sa Expo­nea zaobe­rá a kto sú jej kli­en­ti.

Lukáš, pre­čo si sa roz­ho­dol budo­vať star­tup na Slo­ven­sku? Čo ťa vied­lo k tomu, aby si pri­jal pozí­ciu Lead Fron­ted Engi­ne­er v slo­ven­skej fir­me Expo­nea?

Lukáš: Dlhú dobu som pôso­bil v medzi­ná­rod­nej kor­po­rá­cii — a tie už od urči­tej veľ­kos­ti majú svo­je pro­ce­sy, kto­ré jed­no­du­cho nezme­níš. Chcel som viac pries­to­ru. Aktív­ne som si job nehľa­dal. Potom mi však býva­lý kole­ga poslal ponu­ku Expo­ney, a ja som si uve­do­mil, čo všet­ko by som rád skú­sil. Naprí­klad nie­ko­ho viesť. Ale­bo sa sústre­diť na to, čo ma naozaj baví, teda archi­tek­tú­ra fron­ten­du a auto­ma­ti­zo­va­né tes­to­va­nie. Zatú­žil som tiež po spo­lu­prá­ci s men­ším tímom na lokál­nej báze na pro­duk­te, kto­rý má medzi­ná­rod­ný poten­ciál. Na Slo­ven­sku mi toto všet­ko ponúk­li. Vzhľa­dom k tomu, že som mal vte­dy pro­jek­ty viac­me­nej dokon­če­né, do dvoch týž­dňov som nastú­pil do Expo­ney. Teraz sa tam podie­ľam na budo­va­ní ana­ly­tic­kej plat­for­my, kto­rá spra­cú­va dáta o stá­mi­li­ó­noch kon­co­vých zákaz­ní­kov. V minu­los­ti som zvy­kol bojo­vať s veter­ný­mi mlyn­mi firem­ných pro­ce­sov — a teraz vidím výsled­ky ihneď.

Mir­ka, čomu sa Expo­nea venu­je v súčas­nos­ti a ako vidí svo­ju budúc­nosť?

Mir­ka: Expo­nea je jed­ným z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich glo­bál­nych hrá­čov v oblas­ti mar­ke­ting cloud rie­še­ní. Poď­ľa pries­ku­mu Win­ter­ber­ry Group využí­va­jú fir­my prie­mer­ne až 12 rôz­nych nástro­jov pre data-dri­ven mar­ke­ting a to chce­me zme­niť. Misi­ou Expo­nei je pri­niesť kom­plex­ný mar­ke­ting cloud, vďa­ka kto­ré­mu máte všet­ko pod jed­nou stre­chou a jed­no­du­cho integ­ro­va­teľ­né. Fir­mám Expo­nea umož­ňu­je pokro­či­lú ana­ly­ti­ku zákaz­níc­kych dát ale aj auto­ma­ti­zá­ciu mar­ke­tin­gu — obo­je v reál­nom čase.

Medzi kli­en­tov už pat­ria naj­väč­šie e-com­mer­ce sku­pi­ny ako Roc­ket Inter­net, podob­ne ako rých­lo­ras­tú­ce e-com­mer­ce fir­my ako Kiwi.com či Zoot. Medzi iný­mi úspech­mi je Expo­nea prvou mar­ke­ting cloud plat­for­mou, kto­rá zve­rej­ni­la Face­bo­ok Mes­sen­ger Chat­bot API integ­rá­ciu, kto­rá umož­ňu­je fir­mám ria­diť ich komu­ni­ká­ciu so zákaz­ník­mi na sociál­nych médiách. V súčas­nos­ti zazna­me­ná­va­me veľ­ký dopyt zo stra­ny zákaz­ní­kov ako i naj­lep­ších medzi­ná­rod­ných inves­to­rov. Pra­cu­je­me na expan­zii na medzi­ná­rod­ných trhoch. Pop­ri zastú­pe­ní v Bra­ti­sla­ve, Pra­he a Palo Alto sme otvo­ri­li kan­ce­lá­rie v Lon­dý­ne a Mos­kve.1200x600_presentation

Lukáš, pred­tým ako si pri­jal ponu­ku Expo­ney si sedem rokov pra­co­val v Red Hat, fir­me, kto­rá je sve­to­vo najús­peš­nej­ším open sour­ce pro­du­cen­tom. Čo pres­ne bolo nápl­ňou tvo­jej prá­ce, čomu si sa veno­val?

Lukáš: Red Hat fun­gu­je v pro­stre­dí otvo­re­né­ho zdro­jo­vé­ho kódu. Spo­lu s komu­ni­tou vytvá­ra soft­vé­ro­vé pro­jek­ty, z tých robí pro­duk­ty a tie potom mone­ti­zu­je, naprí­klad for­mou kon­zul­tá­cií a ško­le­ní. Mojou úlo­hou bolo tie­to pro­jek­ty vyví­jať, ino­vo­vať, spo­lu­udá­vať im smer, spo­lu­pra­co­vať so šir­šou komu­ni­tou, keď sa chcel nie­kto zapo­jiť. Naj­viac ma bavi­li ino­vá­cie. V auto­ma­ti­zo­va­nom tes­to­va­ní a dáto­vej synch­ro­ni­zá­cii som nie­kto­ré pro­jek­ty dotia­hol ale­bo pomo­hol dotiah­nuť až do fázy paten­tu.

Ako si zapa­dol do men­šej fir­my?

Lukáš: Mys­lím, že dob­re. Z open sour­ce komu­ni­ty som si pri­nie­sol veľ­mi kola­bo­ra­tív­ne mys­le­nie. Prvé mesia­ce som skôr infor­má­cie nasá­val a dnes sa už aktív­ne sna­žím zapá­jať do vývo­ja čo naj­šir­ší okruh ľudí. Nová fun­kci­ona­li­ta, kto­rá môže oslo­viť zákaz­ní­kov, môže prí­sť z hla­vy koho­koľ­vek. Je dob­ré počú­vať ich.

Aj svoj tím vediem z veľ­kej čas­ti kola­bo­ra­tív­nym spô­so­bom. Men­to­ru­jem ľudí, aby zís­ka­va­li skú­se­nos­ti a pre­dá­vam im tie svo­je. Verím, že ras­tú a jed­né­ho dňa budú robiť to isté pre dru­hých. Spo­lu sme zača­li pra­co­vať na novej dôle­ži­tej fun­kci­ona­li­te a hlav­ne sme defi­no­va­li tech­nic­kú víziu a teraz ju postup­ne pre­tvá­ra­me do reál­nej podo­by.

Spo­mí­nal si, že ste defi­no­va­li víziu. Skús nám ju pri­blí­žiť.

Lukáš: Tech­no­ló­gia by mala fir­me uľah­čiť reak­ciu na to, čo pro­dukt potre­bu­je. To pre nás dnes zna­me­ná naj­mä tri veci: rých­losť apli­ká­cie, auto­ma­ti­zo­va­né tes­to­va­nie a kva­li­ta a dyna­mi­ka vývo­ja. Navrh­li sme nové kon­ven­cie, kto­ré sme­ru­jú kód jed­not­ným sme­rom. Budu­je­me kom­po­nen­to­vo orien­to­va­ný vývoj — to je v komu­ni­te dosť zná­ma vec, ale my to ženie­me do extré­mov. Jed­no­du­cho pove­da­né, celú plat­for­mu nasta­vu­je­me tak, aby umož­nil rých­lu, bez­prob­lé­mo­vú aktu­ali­zá­ciu aj bez pre­hna­ne odbor­ných zna­los­tí.

Nové fun­kci­ona­li­ty vytvá­ra­me s ohľa­dom na jed­no­du­chosť tes­to­va­nia. Zo skú­se­nos­tí viem, ako vyze­rá auto­ma­ti­zo­va­né tes­to­va­nie v ide­ál­nom pre­ve­de­ní. Tomu sa teraz sna­ží­me pri­blí­žiť. Prá­ca, kto­rú teraz robí­me, je inves­tí­ci­ou do budúc­nos­ti. No a postup­ne upg­ra­du­je­me fron­tend Expo­ney na Angu­lar 2.0. Je to cel­kom revo­luč­ný krok, no zvo­li­li sme ces­tu postup­né­ho pre­ro­du. Jed­né­ho dňa bude celá apli­ká­cia bežať na novom fra­me­wor­ku. Tie výho­dy — rých­losť načí­ta­nia, vykres­ľo­va­nie, inte­rak­cia s uží­va­te­ľom — za to sto­ja. Som rád, že môžem pra­co­vať vo fir­me, kto­rá ide za tým, aby bola na vrcho­le nie­len po pro­duk­to­vej strán­ke, ale aj tech­no­lo­gic­kej. Mimo­cho­dom, čosko­ro o tej­to téme budem viesť works­hop aj na bra­ti­slav­skej Reac­ti­ve­Conf.

lukas_mirka

Lukáš Fryč a Miro­sla­va Rus­no­ko­vá

Kedy, kde a čo bude ponú­kať kon­fe­ren­cia Reac­ti­ve­Conf, Lukáš už načr­tol, že na nej bude mať works­hop a Expo­nea je jej par­tne­rom.

Mir­ka: Kon­fe­ren­cia Reac­ti­ve­Conf, kto­rej je Expo­nea hrdým par­tne­rom, je zame­ra­ná na zdie­ľa­nie špič­ko­vé­ho know-how v oblas­ti front-end vývo­ja. Koná sa v Bra­ti­sla­ve od 25. do 27.10.2016. Expo­nea na nej zastre­šu­je noč­ný works­hop o tom, ako zaviesť do pro­duk­cie naj­nov­ší Angu­lar 2.0. Lukáš Fryč sa pode­lí o skú­se­nos­ti z toho, ako sme túto tech­no­ló­giu nasa­dzo­va­li už nie­koľ­ko týž­dňov pred jej ofi­ciál­nym vyda­ním. Expo­nea [email protected] works­hop sa koná v stre­du 26.10. od 21 hodi­ny a ak máte lís­tok na kon­fe­ren­ciu, je mož­né sa naň regis­tro­vať. Ako par­tner ponú­ka­me lís­tok na kon­fe­ren­ciu­so špe­ciál­nou zľa­vou tu.

Pre koho je vhod­né zúčast­niť sa na kon­fe­ren­cii? Kto by na nej nemal chý­bať?

Mir­ka: Kon­fe­ren­cia je zame­ra­ná na front-end prog­ra­má­to­rov z celej Euró­py, kto­rí majú chuť stret­núť sve­to­vých líd­rov, zís­kať naj­čerstvej­šie poznat­ky z oblas­ti a zdie­ľať skú­se­nos­ti s ďal­ší­mi vývo­jár­mi. Náš works­hop [email protected] je urče­ný pre skú­se­ných JavaSc­ript vývo­já­rov a inži­nie­rov, kto­rí pra­cu­jú s Angu­lar fra­me­wor­kom a chcú byť vždy na tech­no­lo­gic­kej špič­ke.

Musí mať člo­vek, kto­rý chce na takom pro­jek­te pra­co­vať, aj neja­ké for­mál­ne vzde­la­nie?

Lukáš: Vo svo­jej kari­é­re som pra­co­val s ľuď­mi, kto­rí sú v tom, čo robia, naj­lep­ší. Nie­kto­rí sú kapa­ci­ty sve­to­vé­ho for­má­tu. Nie­kto­rí to majú dané, iní si to naštu­du­jú a vypra­cu­jú sa. Ja sám prog­ra­mu­jem od svo­jich 10 rokov. Začí­nal som prog­ra­mo­va­ním webov, ale vždy ma zau­jí­ma­lo, ako sta­vať väč­ší soft­vér. Išiel som kvô­li tomu štu­do­vať stred­nú ško­lu špe­cia­li­zo­va­nú na výpoč­to­vé sys­té­my, ale, bohu­žiaľ, mi veľ­mi nepre­hĺbi­la obzo­ry. Zna­los­ti, kto­ré som hľa­dal, som čias­toč­ne našiel až na Masa­ry­ko­vej uni­ver­zi­te, kde som štu­do­val apli­ko­va­nú infor­ma­ti­ku. Potom som zis­til, že ško­la pri­pra­vu­je len na zlo­mok toho, čo využi­je­me. Zvlášť v IT. Prax a samo­vzde­lá­va­nie sú mini­mál­ne na tej istej rovi­ne ako vyso­koš­kol­ské štú­dium. Pri prá­ci pre Red Hat mi trva­lo asi 6 rokov, než som nara­zil na prob­lém, kto­rý som neve­del vyrie­šiť a mohol som, keby som sa bol býval viac sústre­dil na štú­dium.1200x800_lukasb

Ako si spo­mí­na­ný prob­lém nako­niec vyrie­šil?

Lukáš: To je prá­ve to naj­zau­jí­ma­vej­šie. Spý­tal som sa kole­gu, kto­rý sedel za zás­te­nou v open spa­ce, na dru­hej stra­ne sto­la. Spo­loč­ne sme ten prob­lém vyrie­ši­li. Sám by som to nedo­ká­zal, ale­bo by mi to trva­lo prí­liš dlho. Tak­že rie­še­nie je v spo­lu­prá­ci. Asi ale chceš spo­lu­pra­co­vať s ľuď­mi, kto­rí majú aspoň stred­nú ško­lu. Aj keď… V býva­lej prá­ci som poznal jed­né­ho Nóra — jeden z mojich men­to­rov. Kapa­ci­ta vo svo­jom odbo­re. A ten nedo­kon­čil ani stred­nú ško­lu. O to viac si ho vážim. Ja si k sebe hľa­dám ľudí, kto­rí sú špič­ky na fron­tend, nech k tomu priš­li ako­koľ­vek, ale­bo majú aspoň veľ­kú chuť sa nimi stať.

Momen­tál­ne máš asi veľa prá­ce pri zabe­hnu­tí tímu. Urči­te nemáš veľa voľ­né­ho času.

Lukáš: To nie, ale nie som na to sám. A samoz­rej­me, ak by naša vízia vybu­do­vať sve­to­vú plat­for­mu na poli ana­lý­zy zákaz­níc­kych dát zo Slo­ven­ska nie­ko­ho oslo­vi­la, nech sa pri­hlá­si. Je tu prá­ca pre koho­koľ­vek, kto sa zau­jí­ma o pokro­či­lú dáto­vú vizu­ali­zá­ciu, big data, ich spra­co­va­nie a vizu­ali­zá­ciu na fron­ten­de, user cen­te­red design, data mining či ume­lú inteligenciu…Mal by však poznať Angu­lar a mať s ním skú­se­nos­ti. Viac sa dá pozrieť na strán­ke Expo­ney.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

zdroj foto­gra­fií: archív Expo­nea

Pridať komentár (0)